Hyppää sisältöön

14.02.2024

PAMin jäsenkysely 2023

Toimeentuloon liittyvät huolet olivat marraskuussa 2023 PAMin jäsenkyselyn perusteella yleisempiä kuin kertaakaan aikavälillä 2014 – 2021 ja huolet olivat lähes huippuvuoden 2022 tasolla. Vastaajista 61% oli kokoaikatyössä, osa-aikatyössä 36%. Osa-aikatyöntekijöistä 62% kertoi, ettei kokoaikatyötä ollut tarjolla.
PAMin jäsenen keskipalkka oli kyselyn mukaan lokakuussa 2222 euroa/kk. Sunnuntaitöitä oli kyselyä edeltävällä viikolla tehnyt 25 prosenttia vastaajista.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä 7.11.- 3.12.2023. Kyselyyn vastasi 10 272 PAMin jäsentä. Vastausprosentti oli 15%.

Alussa nostoja eri teemoista, alempana tulosdiat.

Nostoja tuloksista

Työpaikka ja työyhteisö

Kokemukset työkavereilta ja esihenkilöltä saatavasta tuesta ovat parantuneet edelleen verrattuna aikaisempiin kyselyihin. Kiinteistöpalvelualla työskentelevät kokevat oman työnsä tärkeämmäksi kuin muilla toimialoilla työskentelevät. Maahanmuuttaneet kokevat saavansa työyhteisössä tukea ja osallisuutta vähemmän kuin  jäsenet keskimäärin.

Vastaajista 30% on yrityksissä, joissa työsuorituksia seurataan tietokoneavusteisesti. Isommissa yrityksissä tyytyväisyys työterveyspalveluihin on korkeampi kuin pienissä yrityksissä.

31% kertoo osallistuneensa 12 kk:n aikana koulutukseen palkallisella ajalla.

Puolet vastaajista on kiinnostuneita vaihtamaan toimialaansa. Isoista toimialoista kiinnostus alan vaihtoon isointa marava-alalla (55%). Kyselyyn vastanneista ruokaläheteistä 70%  kiinnostuneita alan vaihtoon

Asiakasväkivalta ja häirintä sekä epäasiallinen käytös

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia oli kohdannut työssään asiakkaiden taholta häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä sen eri muodoissa. 35 prosenttia vastanneista on kohdannut asiakastyössä seksuaalista häirintää. Tavallisinta se on kaupassa ja turvallisuusalalla.

Vastaajista 7 prosenttia kertoi kohdanneensa työssään häirintää työkavereidensa taholta. Turvallisuusalalla se on yleisempää (13%) kuin muilla PAMin isoilla toimialoilla

41 prosenttia on ilmoittanut kokemastaan asiakasväkivallasta tai –häirinnästä työnantajalleen. Ilmoittaneista 16 prosenttia kokee, että työnantaja ei ole pyrkinyt poistamaan tai vähentämään ilmoitettua häirintää tai uhkaavia tilanteita.

Häirintää kokeneet suunnittelevat alan vaihtamista useammin kuin ne, jotka eivät sitä ole kokeneet.

Jäsenet kertovat kokemuksistaan esimerkiksi näin: ”Tytöttely, vähättely, ammattitaidon epäily, epäasiallinen ulkonäön kommentointi…””Pesäpallomailalla traktorin kylkeen ja kova uho. Aamuyön auraustyö.”

Työsuhteet

Vastaajista 61 prosenttia on kokoaikatyössä. Heidän osuutensa vastaajissa on hieman kasvanut. Vastentahtoista osa-aikatyötä tekevien osuus osa-aikatyötä tekevistä vastaajista väheni hieman.

Vastaamista edeltävällä viikolla sunnuntaityötä oli tehnyt 25 prosenttia vastaajista.

Maahanmuuttaneista hieman suurempi osuus tekee useampaa työtä kuin koko jäsenistöstä. Myös vuokratyö on heillä tavallisempaa.

Toimeentulo

Toimeentuloon liittyvät huolet ovat yleisempiä nyt kuin kertaakaan aikavälillä 2014 – 2021 ja lähes edellisvuoden 2022 tasolla. 68 prosenttia vastaajista on joutunut kattamaan välttämättömiä menojaan muillakin tulonlähteillä kuin palkalla tai etuuksilla. Tavallisinta on ollut omien säästöjen käyttäminen tai läheisten taloudelliseen apuun turvautuminen.

Jäsenkyselyyn vastanneiden keskipalkka oli 2 222 euroa. Maakunnista korkeinta palkkaa saadaan Uudellamaalla (2 342 €) ja alhaisinta Pohjois-Karjalassa (2 030 €).

Asuminen

Vastaajista 47 prosenttia asuu vuokralla ja 45 prosenttia omistusasunnossa. Tavallisin ruokakunnan koko vuokralla asujilla on yksi henkilö.

Joka kolmas asuu omakotitalossa. Uudellamaalla se on harvinaisinta (15%) ja tavallisinta Etelä-Pohjanmaalla. Työn osa- tai kokoaikaisuus ei juurikaan vaikuta siihen minkälaisessa talossa asuu.

Asumistukea saa 16 prosenttia. Vuokralla asujista kolmannes.

Tyytyväisyys asumiseen on alhaisinta Uudellamaalla.

Työttömyys

Työllisistä vastaajista (N=7829) 30 prosenttia pelkää työttömäksi jäämistä. Osuus on korkeampi kuin viime vuonna (+6%).

Työllisistä vastaajista 78 prosenttia uskoo työllistyvänsä 6 kuukaudessa, mikäli nyt jäisi ilman työtä. Työttömistä joka kolmas kokee alentuneen työkyvyn vaikeuttavan työllistymistään.

Työttömistä (N=1083) 35 prosenttia asuu omistusasunnossa. Itä- ja Pohjois-Suomessa yli 40 prosenttia on omistusasujia. Omistusasuminen vähentää tutkimusten mukaan työvoiman alueellista liikkuvuutta.

Nuoret työttömät painottavat palkkaa ja työaikoja työpaikkaa valitessaan. Varttuneemmilla korostuu työpaikan sijainti.

Orpo-Purran hallituksen esitykset

Liiton jäsenet vastustavat suunnitelmia irtisanomisen helpottamisesta, lakko-oikeuksien rajoittamisesta ja ensimmäisen sairauspäivän  palkattomuudesta. Varttuneemmista ikäryhmissä em.heikennyksien vastustus on nuorempia ikäryhmiä vahvempaa.

Ammattiosastojen hyvityssakot ja työntekijöiden sakot osallistumisesta laittomaan lakkoon ovat asioita, joista erityisesti nuorempiin ikäluokkiin kuuluvien on vaikea muodostaa mielipidettä.

Tutustu tuloksiin teemoittain

Työpaikka ja työyhteisö

Diat: Johtaminen ja työyhteisö;Työyhteisökokemukset toimialoittain; Kokemus työyhteisöstä ja yrityskoko; Kokemus työyhteisöstä (jäsenkysely vrt. maahanmuuttajakysely);  Oman työn arvostus ; Työhyvinvointi ja yrityskoko ;”Olen kiinnostunut vaihtamaan toimialaa”; Henkilöstökoulutus

Asiakasväkivalta ja häirintä sekä epäasiallinen käytös

Diat: Kuka kohtaa häirintää tai väkivaltaa; Millaista häirintää kohdattu 12 kk:n
aikana; Esimerkkejä väkivalta- ja häirintätilanteista; Esimerkkejä asiakaspalvelutyöntekijöiden vähättelystä; Häirintäkokemusten vaikutus työtä koskeviin ajatuksiin.

Työsuhteet

Diat:Työsuhdemuodot; Osa-aikatyön syy; Sunnuntaityötä edellisellä
 viikolla tehneet (osuus tehtävittäin); Sunnuntaityötä edellisellä viikolla tehneet (eri muuttujia) Sunnuntaityössä tehtyjen tuntien osuus työtunneista (eri ammatteja); Työsuhdemuodot (maahanmuuttaja vrt koko jäsenistö)

Toimeentulo

Diat: Taloudelliset huolet; Millä on joutunut kattamaan välttämättömiä menoja; Keskipalkat eri taustamuuttujilla; Tyytyväisyys toimeentuloon toimialoittain

Asuminen

Diat: Asumismuodot maakunnittain; Minkälaisessa talossa asuu; Henkilökohtaiset asumismenot suuralueittain; Asumismuoto ja asumiskulut; Asumistuen hakeminen asumismuodon mukaan; Asumistyytyväisyys; Asuminen ja samassa taloudessa asuvien määrä

Työttömyys

Diat: Työttömyyden pelko; Miten nopeasti uskoo työllistyvänsä;Työttömien asumismuoto suuralueittain; Työttömyyden kesto kyselyhetkellä; Koettu työllistymisen este (ikäryhmät); Kolme tärkeintä asiaa työpaikkaa valittaessa (työttömät)

Orpo-Purran hallituksen esitykset

Diat: Näkemykset Orpon – Purran hallituksen esityksistä

Haku