Skip to content

Tillsammans för ett bättre Europa!

Ett bra och välfungerande arbetsliv i hela Europa är en fördel även för anställda i Finland. De som arbetar inom servicesektorn måste få sin röst hörd i EU. Påverka ditt liv och rösta i valet.

Förhandsröstningen i Finland pågår 29.5–4.6.2024 och själva valdagen är 9.6.2024.

Euroopan parlamentti ja EU-lippu
Framsida » Aktuellt » EU-valet 2024

I EU-valet kan du påverka saker som har betydelse i ditt liv

De som arbetar inom servicesektorn ska kunna känna att deras vardag är trygg nu och i framtiden. Många frågor som hotar tryggheten är gemensamma för hela Europa och även globalt. Finland är en del av Europeiska unionen. Arbetslivet och arbetstagarnas problem i Finland och i andra EU-länder är i stort sett likartade.

EU kan ta fram bindande lagstiftning som ska tillämpas i hela unionen, något som Finland inte kan göra ensamt. Detta kan bidra till ett bättre arbetsliv och samtidigt jämna ut konkurrensläget mellan företagen. Det ligger i allas intresse.

Det är viktigt att påverka vilken typ av lagstiftning som kommer från EU.

Välbärgade ser till att de är representerade – också låginkomsttagarna ska stå upp för sig själva genom att rösta 

De med höga inkomster och högre utbildning röstar mest entusiastiskt i Europaparlamentsvalet.

Förra EU-valet hölls för fem år sedan 2019. Då röstade bara 29,5 procent av anställda inom service- och försäljningsbranschen, medan samma procentandel var 62,4 procent för specialsakkunniga. Av den 10 procenten med lägsta inkomster i Finland röstade endast 29,5 procent, medan 60 procent av de med de högsta inkomsterna gick till valurnorna. Det allmänna valdeltagandet var 40,8 procent.

Äldre röstar mer än unga, och de som är i ett parförhållande röstar flitigare än ensamstående.

Det är uppenbart att de som väljs till EU-beslutsfattare främjar frågor som är viktiga för deras väljare. Därför är det viktigt att även de frågor som är viktiga för låginkomsttagare och de som arbetar inom servicesektorn får fler försvarare i EU-parlamentet.

Hur lyckas vi med det? Genom att rösta på en kandidat som driver frågor som är viktiga för oss.

Kolla vilka frågor PAM främjar i Europaparlamentsvalet under valperioden 2024-2029 

Dessa mål är viktiga, eftersom vi vill ha bättre villkor i arbetslivet och säkerställa att alla behandlas rättvist. 

Vi vill göra arbetslivet bättre och tryggare för alla. Vi vill ha regler som hjälper människor i deras jobb och hjälper oss att hantera ny teknik.

Det behövs regler

  • så att arbetstagaren har rätt att inte vara uppkopplad utanför arbetstiden.
  • så att algoritmer och AI används i arbetslivet på ett sätt som tar hänsyn till de anställda.
  • så att vi kan skydda den mentala hälsan och det psykiska välbefinnandet på jobbet bättre än idag.
  • så att medarbetaren har rättvisa villkor även i plattformsekonomin.

Vi vill se till att arbetslagar och avtal följs vid offentliga upphandlingar. Då kan vi bättre säkerställa att alla anställda blir rättvist behandlade.

Det är viktigt

  • att vid offentliga upphandlingar införa ett särskilt villkor om att lagar om arbetslivet och kollektivavtal ska följas.

Vi förbinder oss till att främja målet om ett koldioxidneutralt samhälle. De anställdas behov och rättigheter ska också beaktas i detta arbete och därför måste samråd med medarbetarna ökas på alla nivåer av beslutsfattandet. Den gröna omställningen måste vara rättvis.

Det behövs regler   

  • så att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer blir bättre hörda i klimat- och miljöfrågor på EU-nivå.  

Vi vill säkerställa att företag respekterar mänskliga rättigheter i hela sin verksamhetskedja. På det sättet kan vi förebygga till exempel utnyttjande av barnarbete och andra övergrepp.

  • Mänskliga rättigheter måste implementeras bättre i företagets hela värdekedja.

Vi vill stärka de europeiska företagsrådens (EWC) verksamhet så att de anställdas röst hörs bättre i beslutsfattandet hos företag som verkar i fler europeiska länder.

Vad tycker de politiska partierna?

FFC kartlade partiernas inställning till frågor på unionsnivån som är viktiga för löntagarna.

Frågorna besvarades av samlingspartiet, socialdemokraterna, centern, de gröna, vänsterförbundet, svenska folkpartiet och kristdemokraterna. Sannfinländarna och Rörelse nu svarade inte på enkäten.

Du kan bekanta dig med partiernas motiveringar (endast på finska) på www.sak.fi/eurovaalit

EU-parlamentet – vad är det?

EU-lagstiftningen tas fram i samarbete med Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen.

EU-medborgarna väljer ledamöterna i Europaparlamentet genom val. Du kan rösta om vilka som blir Finlands Europaparlamentariker och vilken typ av frågor de driver.

Medlemsstaterna får ledamöter i parlamentet utifrån deras invånarantal. Finland har 15 platser av totalt 720 platser i Europaparlamentet. Ledamöterna är medlemmar i en politisk grupp, men kan samarbeta över gruppgränserna, till exempel i frågor som rör deras hemland.

Läs mera om beslutsfattandet i EU

EU-päätöksenteko, lippu, kartta

Sök