Skip to content
Senast uppdaterad: 27.06.2023

Arbetarskyddets verksamhetsprogram styr genomförandet

Arbetarskyddets verksamhetsprogram utarbetas inom samarbetet på arbetsplatsen.

Arbetarskyddets verksamhetsprogram utarbetas inom arbetarskyddssamarbetet. Programmet klarlägger arbetarskyddsansvaret och vilka åtgärder som behövs samt anger målen för verksamhet som upprätthåller arbetshälsan, arbetssäkerheten och arbetsförmågan. De lagstadgade jämställdhets– och likabehandlingsplanerna kan inkluderas i planen.  

Arbetarskyddets verksamhetsprogram är arbetsgivarspecifikt, och skyldigheten att utarbeta det gäller alla arbetsgivare. Verksamhetsprogrammets innehåll, form, omfattning och genomförande definieras av företagets bransch, storlek, produktions- eller servicemetoder samt bedömda arbetsmiljörisker. 

Arbetarskyddets verksamhetsprogram kan upprättas på företagsnivå och ange företagets allmänna handlingslinjer och mål. Programmet preciseras på verksamhetsställets nivå och beaktar förhållandena på varje plats där arbete utförs. Företaget kan också utarbeta ett program för varje verksamhetsställe.  

Verksamhetsprogrammet bör åtminstone ta upp följande: 

  • arbetarskyddsmålen 
  • arbetarskyddsansvaret 
  • arbetarskyddets organisering 
  • företagshälsovården 
  • beskrivning av arbetsmiljön och utvecklingsbehoven 
  • uppföljning av arbetsförhållandena 
  • uppföljning och underhåll av verksamhetsprogrammet. 

Åtgärderna för hantering av arbetarskyddet ska bygga på riskbedömning. Verksamhetsprogrammet ska vara ett styrmedel. Därför ska det följas upp och förnyas om förhållandena ändras. Programmet utarbetas vanligtvis för en arbetarskyddsperiod åt gången. Det är viktigt att verksamhetsprogrammets syften, mål och åtgärder backas upp på alla nivåer i organisationen. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök