Skip to content
Senast uppdaterad: 30.08.2023

Sexuella trakasserier – hur ska man agera?

Sexuella trakasserier kan vara verbala, icke-verbala eller fysiska. För den utsatta är det alltid oönskat, ensidigt och ofrivilligt.

Sexuella trakasserier leder avsiktligt eller oavsiktligt till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. 

Sexuella trakasserier kan bestå av beröring, fräcka historier, sexuella anspelningar, närmanden, tillrop, bilder etc. Det relevanta är att den utsatta ser dem som oönskade. 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen uppfattas vanligtvis ske inom arbetsgemenskapen. Servicebranschernas särdrag är att trakasserierna även kommer utifrån, särskilt från kunder. 

I PAMs enkät 2020 sade 57 % av kvinnorna i servicebranschen att de har utsatts för sexuella trakasserier.

Läs mer om undersökningen (på finska)

Vad kan göras om du utsätts för trakasserier? 

Undvik att bli ensam i situationen trots att det är jobbigt att ta upp trakasserierna och att behandlingen av fallet kan skapa tärande konflikter på arbetsplatsen. Ta kontakt med den som är arbetarskyddsfullmäktig eller förtroendeman på din arbetsplats. PAMs rådgivning i anställningsfrågor kan också hjälpa till. 

Kontakta polisen om du utsätts för allvarliga fysiska angrepp från kunder eller arbetskamrater. Våldtäkt är alltid ett brott. 

Långvariga trakasserifall som inte kan lösas med arbetsplatsens egna medel ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. Om arbetsgivaren anses ha försummat sina skyldigheter kan åtalsprövning följa.  

Om du trakasseras av en medarbetare: 

1. Be personen att sluta med det 

Om du utsätts för sexuella trakasserier, be den som trakasserar dig att sluta. Din första uppgift är att göra klart för personen att beteendet är oönskat. Det är viktigt för att den som trakasserat dig ska förstå att beteendet är oönskat. Personen kanske tolkar situationen annorlunda och uppfattar det inte som trakasserier. 

2. Om det inte tar slut, berätta för din chef 

Om den som trakasserat dig inte slutar med sitt beteende trots att du sagt till, berätta för din chef om saken. Om det är din chef som trakasserar, berätta för dennes chef om saken. Var beredd på att du måste redogöra för vad som hänt och när. 

Enligt jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att ingripa. I praktiken ska arbetsgivaren uppmana den som trakasserar att sluta. Om trakasserierna inte upphör kan arbetsgivaren ge en varning och i sista hand säga upp den som trakasserar. 

3. Om inget händer ändå, för saken vidare 

När du har berättat om dina upplevelser för arbetsgivaren, som inte ingriper (eller är den som trakasserar) och trakasserierna inte upphör, kontakta förbundets rådgivning i anställningsfrågor, jämställdhetsombudsmannen eller arbetarskyddsmyndigheterna

Om arbetsgivaren inte ingriper tolkas det som olaglig diskriminering enligt diskrimineringslagen. Arbetsgivaren kan också ha åsidosatt eller försummat sina skyldigheter enligt arbetarskyddslagen. 

Om du trakasseras av en kund… 

1. Be den som trakasserar att sluta 

Du kan säga till kunden att beteendet är oönskat och göra det på ett sätt som avtalats på arbetsplatsen. 

2. Berätta för din chef om saken 

Arbetsgivaren ansvarar för att din arbetsmiljö är sund och trygg. Arbetsgivaren ska ge instruktioner om hur man går tillväga i dessa situationer, exempelvis tillåta att kundbetjäningen avslutas vid behov. 

Skapa klara regler på arbetsplatsen 

Arbetsplatsen bör ha en färdig plan och anvisningar för trakasseri- och mobbningssituationer. Då finns det genomtänkta förfaranden när ett trakasserifall kommer upp. I sammanhanget förbinder man sig att aldrig acceptera någon form av trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen och till att alla medarbetare vet vad som är tillåtet och vad som inte tillåts. Det är klokt att samtidigt avtala om hur man ska förfara när en kund trakasserar. 

Jämställdhetslagen förutsätter att företag med över 30 anställda utarbetar en jämställdhetsplan. Med tanke på den behöver jämställdhetssituationen undersökas via en enkät riktad till arbetstagarna. Om enkäten visar att arbetstagarna har utsatts för sexuella trakasserier från arbetskamrater eller kunder, ska korrigerande åtgärder skrivas in i jämställdhetsplanen. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök