Skip to content
Nyheter

25.01.2023 15:54

Vad betyder ett avtalslöst läge?

Avtalslöst läge blir det när kollektivavtalets giltighetstid löper ut, men ett nytt avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan inte organisationerna inte slutits.

När avtalslöst läge råder, är det inte längre fredsplikt. Konfliktåtgärder såsom strejker, övertidsförbud och arbetsgivarens lockout är möjliga – och även sannolika ifall det avtalslösa läget fortsätter.

Under det avtalslösa läget följs det gamla kollektivavtalets bestämmelser tills ett nytt avtal är i kraft.

Vad händer, om ett nytt kollektivavtal inte godkänts när det gamla löper ut?

 

1. Kollektivavtalet löper ut

Förhandlingarna kan fortsätta efter att avtalet löpt ut. Om förhandlingarna inte går framåt eller de bryts, kan PAM:s styrelse varsla om konfliktåtgärder. Det kan vara strejk eller andra åtgärder. Varsel om strejk ska enligt lagen lämnas senast två veckor innan strejken börjar.

2. Obligatorisk medling

Efter att ha fått besked om konfliktåtgärder börjar riksförlikningsmannen medla i arbetskonflikten. PAM och arbetsgivarförbundet ska delta i medlingen. Riksförlikningsmannens målsättning är att ge ett medlingsbud för att undvika strejk. Men måste inte godkänna medlingsbudet.

3. Strejk för att sätta press på arbetsgivaren

PAM:s styrelse bestämmer när strejken ska starta och hur länge den ska pågå. Strejken startar om ingen överenskommelse har nåtts innan dess. Anställda lägger ner arbetet på de platser som omfattas av strejken när strejken börjar och återgår till arbetet när strejken är över. Arbetsgivarna kan även utlysa lockout, då fackligt organiserade arbetstagare inte får utföra arbete på de arbetsplatser som omfattas av lockouten.  

4. Medlingsbud

Riksförlikningsmannens uppgift är att ge ett medlingsbud. I PAM behandlas medlingsbudet av den berörda avtalsbranschens branschkommitté och rekommenderar åt PAM:s styrelse antingen att budet godkänns eller att det avslås. PAM:s styrelse fattar det slutgiltiga beslutet i frågan. Också arbetsgivarförbundet tar ställning till medlingsbudet. Om någondera parten förkastar det, fälls medlingsbudet. 

5. Nytt kollektivavtal

Ett nytt kollektivavtal nås om båda parterna har godkänt ett förhandlingsförslag eller riksförlikningsmannens medlingsbud. I det nya kollektivavtalet fastställs bestämmelser om bland annat löneförhöjningar och anställningsvillkor.

Kollektivavtalet garanterar de anställda miniminivån för anställningsvillkoren i en bransch och arbetsgivaren får i sin tur arbetsfred. Så länge som avtalet är i kraft får man inte strejka i frågor som gäller avtalet.

Sök