Skip to content
Artiklar

27.12.2022 12:10

Vad bör serviceanställda veta när ett strömavbrott inträffar på arbetsplatsen?

PAM har fått flera förfrågningar om hur eventuella strömavbrott kan inverka på arbetsuppgifterna, arbetstidsförläggningen och löneutbetalningen. Vi samlade svaren på de frågor som tagits upp av de anställda.

Kuva: Creative Cat Studio/Shutterstock

Om behovet av elkraft är under den kommande vintern större än tillgången på el, kan stamnätsbolaget Fingrid behöva fatta beslut om regionala och kontrollerade strömavbrott som pågår några timmar i taget. Kontrollerade strömavbrott förhindrar att hela elsystemet kollapsar. Fingrid och arbets- och näringsministeriet kommunicerar om eleffektbristen.

Hur kan du förbereda dig för strömavbrott på arbetsplatsen?

Åtgärder vid elavbrott kan skilja sig mycket beroende på bransch och bolag. Bekanta dig i god tid med verksamhetsanvisningen på din arbetsplats och prata med din chef eller förtroendevald om hur man bör förbereda sig för strömavbrott.

Har arbetsgivaren rätt att lägga om arbetsskift på grund av strömavbrott?

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att få lön för högst 14 dagar på grund av ett strömavbrott eller annan exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen. I enlighet med denna punkt är det möjligt att lägga om arbetet men endast efter överenskommelse med den anställde. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra arbetsschemat eller förplikta arbetstagaren att gå hem utan lön på grund av strömavbrott.

Kan arbetsgivaren anvisa arbetstagaren till andra uppgifter eller till en annan plats?

Arbetsgivarens rätt att leda, övervaka och bestämma när, var, hur och med vad arbetstagaren utför arbete kallas för arbetsgivarens direktionsrätt. Arbetsgivaren kan med stöd av direktionsrätten bestämma vilka arbetsuppgifter som ska utföras, var och när.

Arbetsgivaren kan bestämma att omplacera arbetstagaren till andra uppgifter under arbetsskiftet under den tid ett eventuellt strömavbrott pågår, dock med hänsyn till arbetsgivarens utbildningsskyldighet samt föreskrifter om säkerhet på arbetsplatsen. Om arbetstagaren under skiftet anvisas till ett annat arbetsställe, ska det vara praktiskt möjligt och full lön ska i alla fall betalas ut för hela skiftet.

Att ändra arbetsschemat i sin helhet är i dylika fall möjligt endast efter överenskommelse med arbetstagaren.

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att fortsätta arbeta trots strömavbrott?

Arbete under strömavbrott måste kunna utföras utan att man äventyrar de anställdas hälsa och säkerhet. Otillräcklig belysning kan förhindra ett säkert utförande av många arbetsuppgifter, eftersom risken för att snubbla, falla eller krocka ökar. Om anställda erbjuds arbete som de inte är insatta i från förr, bör tillräcklig kompetens säkerställas för att det ska vara möjligt att utföra arbetet utan risk. Till exempel är en uppgift som kräver användning av kemikalier eller specialverktyg inte möjlig utan utbildning. Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas hälsa och säkerhet även när de tilldelas andra uppgifter.

Har man rätt till lön under tiden strömavbrottet pågår?

Om en anställd är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av t.ex. strömavbrott, har hen rätt att få lön för tiden som hindret varar, dock högst för 14 dagar.

Svaren gavs av PAM:s rådgivningschef Marja Salmivuori och PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä.

2 § 12 kapitel i arbetsavtalslagen

Keywords:

anställning

Sök