Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Turism-, restaurang- och fritidstjänster - kollektivavtal

Uppdaterad: 09.08.2022

I kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster fastställs minimivillkoren som tillämpas i arbetet såsom lön, arbetstidstillägg, arbetstid och semester. 

Kollektivavtalet förhandlades fram mellan Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa rf. Det nya kollektivavtalet berör cirka 75 000 arbetstagare som jobbar inom turism-, restaurang- eller fritidstjänster. 

Kollektivavtalet i ett nötskal 

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet är allmänbindande och bestämmelserna är minimivillkor. Arbetsgivare ska tillämpa minst de villkoren på alla sina anställda. Kollektivavtalet gäller anställda som omfattas av arbetstidslagen.

Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar restauranger, caféer, pubar, nattklubbar, cateringföretag och personalrestauranger, handelskök och beredningskök, hotell och andra inkvarteringsföretag, badanläggningar och välfärdscentra, campingplatser och husvagnsområden, semester- och stugbyar, tjänster för landsbygdsturism, service- och trafikstationer, bowlinghallar, semesteranläggningar och kurscentra, kongresscentra samt främjande, försäljning, marknadsföring och förmedling av inhemska turismtjänster.

Innehållsförteckning

Vad är nytt i jämförelse med det föregående kollektivavtalet?

 • Löner
 • Preciseringar till rastföreskrifterna
 • De deltidsanställdas ställning förbättras
 • Orken i arbetet främjas

Övriga centrala förändringar

 • Permitteringsanmälningstiden förkortas genom avtal
 • Tidpunkten för utbetalning av lön ändras (träder i kraft 1.1.2023)
 • Intressebevakningen på små arbetsplatser effektiveras
 • Överenskomna arbetsgrupper


Vad är nytt i jämförelse med det föregående kollektivavtalet?

Allmänt

Ett nytt avtal nåddes i slutet av avtalsperioden och det nya kollektivavtalet gäller 1.4.2022–31.3.2024. Avtalet innehåller två tidpunkter för löneförhöjning, av vilka den första allmänna förhöjningen på 2 % genomförs i juli 2022. 
Beloppet och tidpunkten för den andra löneförhöjningen förhandlas separat 2023.

Centrala förbättringar i det nya kollektivavtalet omfattar punkter som stärker arbetstagarnas ork och välbefinnande i arbetet i fråga om raster under arbetsdagen samt iakttagandet av föreskrifterna om vilotid i avtalet. Som ett nytt ärende avtalades dessutom att man i fortsättningen kan flytta fram en del av semesterdagarna till en senare tidpunkt, om man insjuknar. 

För deltidsanställdas del förtydligades avtalspunkterna så att man i fortsättningen bättre än förut kan se till att arbetstagaren får arbetstimmar enligt arbetsavtalet.

Genom avtalet tryggas dessutom tillsynen av arbetstagarnas förmåner och arbetsvillkor, då den befrielsetid från arbetet som beviljas förtroendemännen för skötseln av uppdraget ökar.


Löner och tillägg

I kollektivavtalet har överenskommits om två separata tidpunkter för löneförhöjning för år 2022 och 2023.

 De nya lönetabellerna hittar du här

År 2022
Avtalsperiodens första löneförhöjning på 2 % genomförs som en allmän förhöjning av alla löner, tillägg och ersättningar. Tidpunkten för löneförhöjningen är 1.7.2022, eller från och med början av därpå följande löneutbetalningsperiod.

De nya lönetabellerna publiceras här då de är klara.

År 2023
Om avtalsperiodens andra löneförhöjning förhandlas separat mellan PAM och arbetsgivarförbundet MaRa rf senast 15.2.2023. Om man inte når en överenskommelse i löneförhandlingarna, kan kollektivavtalet sägas upp så det upphör 31.3.2023.


De nedanstående ändringarna i texten träder i kraft 1.4.2022, om inget annat nämns.

Preciseringar till rastföreskrifterna

PAM:s mål var att förbättra arbetstagarnas ork i arbetet och arbetsförhållandena. Den dåliga rastkulturen och missförhållandena i rastföreskrifterna som länge rått i branschen krävde en förändring. I dessa mål gjorde man framsteg:

Mer raster under långa arbetsskift

 • Då arbetstiden överskrider 10 timmar har arbetstagaren rätt att efter 8 timmar ha en vila på 30 minuter.  Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för vilan.

Kafferast

 • Då arbetsskiftet överskrider 4 timmar har arbetstagaren rätt att hålla en kafferast. Kollektivavtalet preciserades så att det ska göras möjligt att hålla kafferaster också på små arbetsplatser.

Arbetsgivaren ska instruera arbetstagarna om raster

 • Arbetsgivaren ska instruera arbetstagarna om hur raster och vilotider på arbetsplatsen går att genomföra i enlighet med kollektivavtalet.


De deltidsanställdas ställning förbättras
 

Arbetstimmarna ska motsvara arbetsavtalet

 • Bestämmelserna i kollektivavtalet förtydligades så att arbetstimmarna som anges i arbetsavtalet för deltidsanställda förverkligas. För detta ändamål antecknades i kollektivavtalet ett tydligt exempel på hur timöversynen för den genomsnittliga minimiarbetstiden ska genomföras.

Rätt till veckoslutsledighet

 • I fortsättningen ska de deltidsanställda som arbetar mindre än 5 dagar i veckan ha rätt till veckoslutsledighet. Härvid ska arbetsgivaren, om inte annat avtalas med arbetstagaren, ordna så att arbetstagaren har ledigt minst vart femte veckoslut. Ledigheten kan genomföras som en kombination: fredag och lördag, lördag och söndag eller söndag och måndag.

Orken i arbetet främjas

I kollektivavtalet beaktades bestämmelser i anslutning till arbetstagarnas ork och placering av ledigheter.

Flyttande av årsledighet

 • Årsledighet som antecknats i arbetsschemat kan på arbetstagarens begäran flyttas, om arbetstagaren på grund av sjukdom, olycksfall eller förlossning är arbetsoförmögen under mer än en årsledighetsdag. Detta gäller situationer där minst fyra (4) årsledighetsdagar tagits ut efter varandra eller i kombination med annan ledighet och de tillsammans utgör en oavbruten ledig period.

Övriga centrala förändringar


Förkortning av permitteringsanmälningstiden genom avtal

Genom att avtala med huvudförtroendemannen på arbetsplatsen är det möjligt att förkorta permitteringsanmälningstiden till minst 7 dagar. Om det inte finns någon huvudförtroendeman på arbetsplatsen är permitteringsanmälningstiden alltid minst 14 dagar.

Förändring i tidpunkten för löneutbetalning

Fr.o.m. 1.1.2023 kan lön utbetalas minst en gång i månaden. Tidigare har det i kollektivavtalet föreskrivits att lön ska betalas två gånger i månaden, om inte annat avtalats på arbetsplatsen. 

Intressebevakningen på små arbetsplatser blir effektivare
PAM:s mål i avtalsförhandlingarna var att förbättra förtroendemännens förutsättningar att fungera som arbetstagarnas representant och övervakare av kollektivavtalet på arbetsplatserna.  Framsteg mot detta mål gjordes genom att avtala om bättre befrielsetider från arbetet för förtroendemännen.

Förtroendemännens ställning förbättras

Förut hade förtroendemännen på arbetsplatser med mindre än 25 anställda inte någon avtalad fast befrielsetid från arbetet för att sköta uppdraget som förtroendeman. I fortsättningen är befrielsetiden vid dessa företag minst 3 timmar/3 veckor.

Antalet befrielsetimmar ökades med i genomsnitt 3 timmar så att det motsvarar uppgiftens svårighetsgrad också vid företag med ett större antal anställda.
 

Gemensamma arbetsgrupper som inrättats för att utveckla kollektivavtalet

Som ett led i den kontinuerliga utvecklingen av kollektivavtalsverksamheten avtalade PAM och arbetsgivarförbundet MaRa rf om följande gemensamma arbetsgrupper som en del av kollektivavtalslösningen:

 • Förnyande av lönesystemet Målet är att bereda ett nytt lönesystem i branschen, vilket ökar branschens dragningskraft och tillgången till arbetskraft samt att utreda möjligheterna till ett långvarigt förtjänstutvecklingsprogram.
 • Beaktande av effekterna av familjeledighetsreformen Målet är att senast 31.5.2022 genomföra samordningen av de effekter som familjeledighetsreformen för med sig i kollektivavtalet.

 

Gamla avtal:
Kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster är i kraft 1.10.2020–31.3.2022.

Tabellönerna och timlönen 1.2.2021

Tabell- och timlönerna från och med 1.10.2021

 

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – Arbetstagare 1 februari 2018–31 mars 2020 (se tabellöner s. 95-100)

Tabellöner på finska 1.5.2018 och 1.5.2019 (arbetstagare)

Tabellöner på finska 1.5.2018 (förmän)

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14