Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Turism-, restaurang- och fritidstjänster - kollektivavtal

Uppdaterad: 16.04.2021

I kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster fastställs minimivillkoren som tillämpas i arbetet såsom lön, arbetstidstillägg, arbetstid och semester. 

Kollektivavtalet förhandlades fram mellan Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa rf. Det nya kollektivavtalet berör cirka 75 000 arbetstagare som jobbar inom turism-, restaurang- eller fritidstjänster. 

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster fastställer minimivillkoren som tillämpas i arbetet såsom lön, arbetstid, sjuklön och arbetstidsersättningar. Villkoren i avtalet anger miniminivån som arbetsgivaren ska följa och tillämpa på alla sina anställda. Avtalet rör anställda vars arbete omfattas av arbetstidslagen.  

Kollektivavtalets tillämpningsområde omfattar restauranger, caféer, pubar, nattklubbar, cateringföretag och personalrestauranger, handelskök och beredningskök, hotell och andra inkvarteringsföretag, badanläggningar och välfärdscentra, campingplatser och husvagnsområden, semester- och stugbyar, tjänster för landsbygdsturism, service- och trafikstationer, bowlinghallar, semesteranläggningar och kurscentra, kongresscentra samt främjande, försäljning, marknadsföring och förmedling av inhemska turismtjänster.

Innehållsförteckning

Avtalstexter
Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet? 
•    Löner
•    Kortare arbetstid – systemet för årsledigheter ses över 
•    Ökat fokus på välbefinnande i arbete
o    Dygnsvila  
o    Minskning av antalet konsekutiva nattskift

Övriga centrala ändringar och överenskommelser:
Lön för sjukdomstiden på grund av en olycka i arbetet 
Ändringar som föranleds av den nya arbetstidslagen 
Regeln för beräkning av semesterlön specificeras 
Förtroendemännens ställning förbättras
Förlängd prövotid

 

Avtalstexter
Kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster är i kraft 1.10.2020–31.3.2022.

Se här de nya tabellönerna och timlönen som träder i kraft 1.2.2021.

OBS! På grund av exceptionella situationen avtalade förhandlingsparterna om ändringar för viss tid i gällande kollektivavtalsbestämmelser. Ändringarna rör tiden för meddelande om permittering, förfarandet vid sjukfrånvaro, rätten att vårda ett sjukt barn under 10 år och fristerna i samarbetslagen.
Här finns närmare uppgifter om ändringarna för viss tid i kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster. 


Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet? 

Sammandrag:

Kollektivavtalsförhandlingarna fördes i år under exceptionella omständigheter på grund av coronaepidemin och dess omedelbara verkningar för sektorn. Parterna kom i våras överens om att förlänga den förra avtalsperioden till slutet av september 2020 med anledning av det rådande läget. 
Parterna nådde samförstånd om kollektivavtalet då avtalsperioden närmade sig sitt slut, och det nya kollektivavtalet är i kraft 1.10.2020-31.3.2022. I förhandlingarna kom parterna inte överens om nivån på lönejusteringarna utan kom i stället överens om att löneförhandlingarna kommer att hållas separat i februari och oktober 2021. Om ingen överenskommelse nås i förhandlingarna, upphör kollektivavtalet att gälla. 

I förhandlingarna kom parterna överens om förkortad arbetstid för anställda inom branschen genom att öka antalet årliga ledigheter. Ändringarna som införs i systemet för årsledighet träder i kraft 1.1.2022. Efter det har arbetstagaren möjlighet att tjäna in högst nio (9) årsledigheter med lön, vilket är två dagar mera än tidigare. 

Bland viktiga förbättringar i kollektivavtalet är förändringar som har att göra med anställdas välbefinnande. Vilotiden mellan arbetsskiften måste vara minst 11 timmar, om inte annat avtalas med arbetstagaren. Men även om man avtalar om annat med arbetstagaren, bör vilotiden vara minst 8 timmar. Tidigare var viloperioden mellan arbetsskift minst 10 timmar. Dessutom kommer antalet konsekutiva nattskift att begränsas till fem istället för tidigare sju. Det är dock möjligt att i specifika fall överenskomma med arbetstagaren om ett annat arrangemang.

Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet MaRa har en gemensam arbetsgrupp som fortsätter sitt arbete med att följa upp lönesystemet och inkomstutvecklingen. Dessutom kommer en ny arbetsgrupp att tillsättas för avtalsperioden. Gruppen kommer att arbeta med arbetstidsfrågor. 

Löner
I avtalet finns bestämmelser om datumen för lönejusteringar, men inga faktiska belopp. 

Det första datumet för en lönejustering är 1.2.2021. 
I enlighet med löneuppgörelsen höjs kollektivavtalens minimilöner med 15–24 euro i månaden. 
Förmännens minimilöner höjs med 20–25 euro.

De euro- eller centtalsmässiga lönepåslagen eller ersättningarna i enlighet med kollektivavtalet höjs inte.

Se här de nya tabellönerna och timlönen som träder i kraft 1.2.2021.

Det andra datumet för en lönejustering är 1.10.2021. Separata löneförhandlingar förs i september 2021. Om ingen överenskommelse nås i förhandlingarna senast 30.9.2021, upphör kollektivavtalet att gälla 31.10.2021.

Kortare arbetstid – systemet för årsledigheter ses över 
PAM hade som mål i förhandlingarna att bli av med oavlönade extra arbetstimmar som infördes med konkurrenskraftsavtalet 2016. Detta lyckades man med. Arbetstiden förkortas fr.o.m. 1.1.2022 genom en revidering av systemet för årsledighet.
•    Kortare arbetstid införs från början av 2022 då antalet årsledigheter blir fler. Från och med 1.1.2022 har arbetstagaren möjlighet att tjäna in högst nio (9) årsledigheter med lön jämfört med tidigare sju (7) ledigheter. 
- Gränsen för årlig ledighet intjänas till 200 timmar, efter 1400 timmar en görs en fördelning för att ge maximalt 9 lediga dagar.
•  För deltid ges ledigheten främst som ledighet genom att komma överens om ersättning.
•   För årsledighet som har tagits ut som ledighet intjänar man skattebelagd tid i arbetet.
•  106,5 systemet återställs till 105 timmar.
- Den 90 timmars årlig ledigheten justeras på motsvarande vis (återgår till 8 dagar med en pott på 6 timmar)
•  Kontorstid återställs till 37,5 timmar.

Ändringar i avtalet för att minska arbetstiden kommer att träda i kraft, även om kollektivavtalet löper ut före 1.1.2022.


Ökat fokus på välbefinnande i arbete
I kollektivavtalet finns bestämmelser om arbetstagares välbefinnande i arbetet och planering av arbetsskift. Ändringarna träder i kraft 1.1.2021.

•    Längre dygnsvila. Dygnsvilan mellan arbetsskiften måste vara minst 11 timmar. Arbetsplatsspecifikt kan parterna avtala om att korta ner vilotiden till 8 timmar.
•    Färre nattskift efter varandra. Antalet konsekutiva nattskift kommer att begränsas till fem (5) istället för tidigare sju (7). Det är dock möjligt att i specifika fall överenskomma med arbetstagaren om ett annat arrangemang.

Övriga centrala ändringar och överenskommelser:

Dessa textändringar träder i kraft 1.1.2021

Lön för sjukdomstiden på grund av en olycka i arbetet 
Det nya kollektivavtalet förbättrar arbetstagarens ställning när det gäller betalning av lön för sjukdomstiden. Det nya stycket om lön för sjukdomstiden är också mer rättvist, eftersom det omfattar även de anställningar som varat mindre än en månad ifall arbetstagaren blir sjukledig på grund av en olycka i arbetet. 

•    Om en anställd drabbas av en arbetsolycka, blir hans/hennes rätt till sjuklön nu bättre.
•    I framtiden kan anställda få sjuklön som betalas ut i minst fyra veckor, oavsett hur långt anställningsförhållande den anställde har haft. 

Ändringar som föranleds av den nya arbetstidslagen 
Kollektivavtalet tar hänsyn till de förändringar som föranleds av den nya arbetstidslagen genom att granskningsperioden för arbetstiden blir 12 månader.

Regeln för beräkning av semesterlön specificeras 
Kollektivavtalets regel för beräkning av semesterlön rättas till. 
•    Ett avsnitt läggs till som tar hänsyn till de ändringar som föranleds av den nya arbetstidslagen. I framtiden kommer semesterlönen att beräknas i procent även i sådana fall där arbetstagarens arbetstid och avlöningsform har förändrats under semesteråret. Ingen justering för semesterlön görs.

Förtroendemännens ställning förbättras
Som en del av kollektivförhandlingarna kom man också överens om åtgärder relaterade till förtroendemännens ställning. De finns med som bilagor till kollektivavtalet.

•    En ny samarbetsform är ”årliga diskussioner” i syfte att förbättra dialogen mellan anställda och arbetsgivare. I kollektivavtalsförhandlingarna kom man överens om en årlig diskussion på arbetsplatsen med arbetstagarnas representanter där man diskuterar målen som man på arbetsplatsen ställt upp för förhandlingssystemet samt systemets effektivitet. 
•    Lättnader för förtroendemännens tidsanvändning i exceptionella situationer. Tillräcklig extra befrielse från arbetet för förtroendemännen bör avtalas lokalt t.ex. om man på arbetsplatsen för upprepade samarbetsförhandlingar. Anledningen till denna extra befrielse från arbetet är situationer där samarbetsförhandlingarna tar upp en betydande del av förtroendemannens befrielse från arbetet och därmed gör det svårare för förtroendemannen att ta hand om de övriga förtroendeuppgifterna. 
•    I större koncerner som verkar på nationell nivå kan förbunden tillsammans med de lokala parterna komma överens om valet av koncernförtroendeman.


Förlängd prövotid
Maximilängden för prövotiden förlängs från fyra (4) månader till de sex (6) månader som lagen tillåter. Om det är fråga om en visstidsanställning som är kortare än sex (6) månader, kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd. 

 

Gamla avtal:

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – Arbetstagare 1 februari 2018–31 mars 2020 (se tabellöner s. 95-100)

Tabellöner på finska 1.5.2018 och 1.5.2019 (arbetstagare)

Tabellöner på finska 1.5.2018 (förmän)

Medlemsförmåner