Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Turism-, restaurang- och fritidstjänster - kollektivavtal

Kollektivavtalet tillämpas inom turism- och restaurangbranschen samt på branschens motsvarande eller jämförbar eller stödande verksamhet, i sedermera turism- och fritidstjänster samt välmåendetjänster som hör ihop med dessa. Avtalet tillämpas på arbetstagare som underlyder arbetstidslagen. 

Till avtalets tillämpningsområde hör typiskt: restauranger, caféer, pubbar, nattklubbar, cateringföretag och personalrestauranger, färdigmat- och tillverkningskök, hotell och övriga inkvarteringar, bad- och välmåendeinrättningar, camping- och caravanområden, semester- och stugbyar, landsbygdsturismtjänster, bensin- och trafikservicestationer, bowlinghallar, semester- och kursgårdar, kongresscenter samt befrämjande av inhemska turismservice, försäljning, marknadsföring och förmedling.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare och förmän

Arbetsgivarpart: Turism- och restaurangförbundet MaRa rf

Avtalsperiod: 1 februari 2018–31 mars 2020

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – Arbetstagare 1 februari 2018–31 mars 2020 (se tabellöner s. 95-100)

Tabellöner på finska 1.5.2018 och 1.5.2019 (arbetstagare)

Tabellöner på finska 1.5.2018 (förmän)


Vad är nytt jämfört med tidigare kollektivavtalet?


Det nya kollektivavtalet finns på svenska i fickformat här.


Sammanfattat:
Arbetsgivarnas förslag om att sänka arbetstidstilläggen och söndagsersättningarna stoppades. Det viceansvarigtillägg som försvinner i och med nya alkohollagstiftningen ersätts med ett tillägg till företrädare för tillståndsinnehavaren. Tillägget betalas på ställen som serverar alkoholdrycker starkare än 5,5 volymprocent.

En av de viktigaste preciseringarna har att göra med den nya alkohollag som träder i kraft den 1 mars 2018. Då indelningen i A/B/C-rättigheter försvinner tillämpas lönegrupp 2 om ett ställe serverar alkoholdrycker med maximalt 5,5 volymprocent. Serverar ett ställe alkoholdrycker starkare än 5,5 volymprocent tillämpas lönegrupp 4.

Lönen för alla anställda inom branschen höjs med 1,8 % den 1 maj 2018 – dock så att lönen ska vara minst lika stor som den nya reviderade tabellön som träder i kraft samtidigt. I revideringen av tabellönerna fokuserades särskilt på lönegrupperna för mer erfarna yrkesarbetare. De nya lönetabeller som träder i kraft den 1 maj finner du här.

Arbetstidstilläggen höjs med 3,5 % den 1 maj 2018.
Nästa år höjs lönerna med minst 1,7 % den 1 maj 2019 – dock så att lönen är minst lika stor som den nya tabellön som träder i kraft samtidigt.

PAM:s och MaRas gemensamma avlöningsgrupp fortsätter att bereda en totalreform av avlöningssystemet. Denna arbetsgrupp utvärderar bland annat möjligheterna att genomföra ett långsiktigare förtjänstutvecklingsprogram.
Vilotiden mellan arbetsskift ska vara minst 10 timmar om det inte avtalas om något annat med anställda. Även då ska vilotiden dock vara minst 8 timmar. Tidigare regeln var att vilotiden mellan arbetsskift ska vara minst 8 timmar.

Hur lyckades PAM med sina mål?


Säkerställa inlärningsförutsättningar
• Avtalet om inlärning i arbetet reviderades för att motsvara lagstiftningen om yrkesutbildning. Avtalet förutsätter bland annat att praktiska arrangemang kring utbildningsavtal och yrkesprov ska behandlas med förtroendemannen och/eller personalen och att avtal eller yrkesprov inte får påverka anställningarna, arbetstimmarna eller möjligheten att få mertidsarbete bland företagspersonalen.

Välfärd genom arbetstider
• Vilotiden mellan arbetsskift ska vara minst 10 timmar om det inte avtalas om något annat med anställda. Vilotiden ska dock alltid vara minst 8 timmar.
• Arbetsskift ska vara minst 4 timmar. På anställdas begäran eller av grundad anledning kan de vara kortare. Nu måste grundade anledningen klargöras för anställda innan en arbetsskiftsförteckning utarbetas.
• Om en förälder inte bor i samma hushåll med sitt barn har föräldern nu också rätt att vårda sitt sjuka barn och få lön för 1–3 dagar då den förälder som permanent bor med barnet deltar i åtgärder enligt aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa och därför inte kan vårda eller ordna vård för barnet.

Mervärde för anställda med lokala avtal
• Ett arbetsavtal får inte förutsätta att det ingås ett arbetsplatsspecifikt avtal och ett arbetsplatsspecifikt avtal får inte utgöra en del av arbetsavtal.
• Ett arbetsplatsspecifikt avtal som ingås på arbetsgivarens initiativ kan ingås med anställda först efter prövotiden. Ett arbetsplatsspecifikt avtal som rör en hel personalgrupp eller tillämpliga arbetstidssystemet kan dock ingås redan under prövotiden.

Övrigt
• Arbetsavtal ska ingås skriftligen.
• Lön för moderskaps- och faderskapsledighet kan inte återkrävas om anställningen upphör under familjeledigheten på grund av skäl som är oberoende av anställda, till exempel att det handlat om en visstidsanställning.
• Anställda betalas skillnaden mellan lönen och lönen för kompletterande tjänstgöring också under kompletterande civiltjänstgöring.
• Prövotiden är fortfarande högst 4 månader (enligt arbetsavtalslagen högst 6 månader). Arbetsgivaren kan dock förlänga prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet med högst en månad för varje frånvaroperiod av 30 kalenderdagar.
• Arbetsavtal för viss tid kan ingås med långtidsarbetslösa utan grundad anledning under vissa förutsättningar enligt nya 1 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen.
• Till kollektivavtalet läggs en formulering om att arbetsgivare och anställda ska utreda faktorer med samband till underskott i kassan innan det ställs sådana eventuella återkrav som avses i skadeståndslagen.
• Under avtalsperioden bereder gemensamma arbetsgrupper mellan PAM och MaRa en reform av avlöningssystemet och en utveckling av arbetstiden och arbetstidssystemen. Arbetsgrupperna utvärderar bland annat möjligheterna att genomföra ett långsiktigare förtjänstutvecklingsprogram.