Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei erilainen kohtelu ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Sellainen eriarvoinen kohtelu joka johtuu työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustasta voi olla työsyrjintää. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Tasa-arvosta ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).