Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Sjukledighet » Partiell sjukledighet och dagpenning
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Partiell sjukledighet och partiell sjukdagpenning

En arbetstagare kan efter sjukdom återgå till arbetet på deltid och få partiell sjukdagpenning, som beviljas av FPA. Deltidsarbetet gör det lättare att återgå till heltidsarbete.

Partiell sjukdagpenning stöder personens arbetsförmåga och underlättar återgången till heltidsarbete. Partiell sjukdagpenning kan beviljas om arbetstagaren utan anpassningen av arbetstiden skulle vara borta från arbetet helt och hållet med rätt till sjukdagpenning. 

Partiell sjukdagpenning innebär att arbetstiden ska minska 40–60 % jämfört med det tidigare heltidsarbetet. 

FPA betalar partiell sjukdagpenning 

Partiell sjukdagpenning betalas för 12–150 vardagar. Ansökan lämnas till FPA och beloppet är alltid hälften av hel sjukdagpenning för arbetstagaren. Beloppet beräknas vanligtvis på den beskattade arbetsinkomsten. 

Man kan få partiell sjukdagpenning i heltidsanställning. Med heltidsarbete avses förvärvsarbete där arbetstiden motsvarar den ordinarie arbetstid som normalt tillämpas för en heltidsanställd inom branschen i fråga.  

En arbetstagare med flera regelbundna deltidsanställningar kan också få partiell sjukdagpenning. Den sammanlagda arbetstiden ska uppgå till minst 30 timmar per vecka för att anses som heltid. Då utbetalas den partiella sjukdagpenningen direkt till arbetstagaren. 

FPA:s uppfattning om hur många timmar som är heltid kan variera något branschvis. Det lönar sig att kolla upp saken med FPA innan ett avtal om deltidsarbete ingås. Läs mer om definitionen av heltidsarbete på FPA:s webbplats

Lönar det sig att vara sjukledig eller ingå ett timavtal om deltidsarbete? 

En arbetstagare med rätt till partiell sjukdagpenning kan få full lön så länge arbetstagaren är berättigad till sjuklön. Då betalar FPA ut den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte längre är berättigad till sjuklön betalar arbetsgivaren ut lön för arbetade timmar och FPA betalar ut partiell sjukdagpenning direkt till arbetstagaren. 

Det är möjligt, till och med rekommendabelt, att stoppa betalningen av full sjuklön under en partiell sjukledighet och i stället ingå ett timavtal om deltidsarbete för viss tid. Då betalar arbetsgivaren ut lön för deltidstimmarna och FPA betalar ut halv sjukdagpenning direkt till arbetstagaren. Uttag av sjuklön enligt kollektivavtalet kan då sparas till en senare tidpunkt om återgången till heltidsarbete inte lyckas och arbetsoförmågan består.  

Hur söker man partiell sjukdagpenning? 

Ansökan om partiell sjukdagpenning lämnas till FPA. Arbetstagaren ska då för FPA visa upp ett läkarutlåtande B med en utredning om arbetsförmågan och om att deltidsarbetet inte äventyrar arbetstagarens hälsa och återhämtning. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar skriftligt om den partiella sjukledigheten för tiden med partiell sjukfrånvaro. Avtalet ska ange avtalsperiodens längd, arbetstiden (nuvarande arbetstid och deltid) och lönen för deltidsarbetet samt den partiella sjukledighetens inverkan på intjäningen av semester och på semesterlönen. 

Om deltidsarbetet inte passar 

Avtalet upphör om arbetstagaren inte förmår utföra sitt deltidsarbete på grund av sjukdomen. Arbetstagaren återgår eller övergår till hel sjukdagpenning. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök