Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työnantajan ja työntekijöiden on neuvoteltava yrityksen työsuojeluorganisaation rakenteesta jo ennen ensimmäisiä vaaleja sekä aina muutoksia suunniteltaessa. Samalla sovitaan vaalien toteuttamistavoista ja mahdollisista kustannuksista. Työnantaja ei järjestä työsuojeluvaaleja, vaan mahdollistaa niiden toteutuksen tarpeellisin toimin (nimilistat, tilat, ajankäyttö, materiaalit).

Palvelualojen työpaikoilla työntekijät järjestävät työsuojeluvaalit kunkin parittoman vuoden marras-joulukuun aikana. Mikäli valittu työsuojeluvaltuutettu eroaa kesken toimikauden tai hänen työsuhteensa päättyy, varavaltuutetun vaaleissa eniten ääniä saaneesta tulee uusi työsuojeluvaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos valtuutettujen tehtäviä ei saada täytetyksi, tulee käydä täydennysvaalit.

Sivun sisältö:
Vaalitoimikunta
Ehdokasasettelu
Valintatavat
Vaaliluettelo
Sopuvaali
1. Äänestäminen työpaikalla
2. Postiäänestys
3. Sähköinen äänestys
Vaalin tulos

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta voi muodostua työsuojelutoimikunnassa olevista työntekijöiden edustajista tai paikallisesti sovitulla muulla tavalla. Tehtävää hoitava työsuojeluvaltuutettu sopii asemansa puolesta hyvin vaalitoimikunnan koollekutsujaksi. Henkilöt, jotka aikovat asettua ehdolle vaaleissa, voivat osallistua vaalin valmisteluun, mutta eivät voi toimia vaalitoimitsijoina tai osallistua äänten laskentaan.

Vaalitoimikunta hoitaa vaalin käytännön järjestelyt:

 • tiedottaa ehdokasasettelusta ja valintakokouksen ajankohdasta 
 • järjestää äänestyksen, mikäli samoihin tehtäviin on useita ehdokkaita  
 • suorittaa ääntenlaskun
 • tiedottaa valinnoista työntekijöille, työnantajalle ja PAMiin.

Ehdokasasettelu

Vaali käynnistyy ehdokasasettelulla vähintään 14 vuorokautta ennen vaaliajankohtaa.

Ehdokkaat ilmoitetaan vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä, viimeistään 7 päivää ennen vaaliajankohtaa. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua työsuhteessa oleva työntekijä tai toimihenkilö. Alakohtaisesta työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta riippuen myös toimihenkilöt voivat valita oman valtuutetun. Esimiesasemassa olevaa (TSL 9§ työnantajan sijainen) ei voida valita työntekijöiden tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi, mutta esimiehet voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun, mikäli paikallisesti niin sovitaan. Mikäli esimiehet eivät valitse omaa valtuutettua, he voivat äänestää työntekijöiden tai toimihenkilöiden valtuutetun vaaleissa.

Ehdokkaaksi ilmoittauduttaessa on mainittava, onko ehdolla työsuojeluvaltuutetuksi, varavaltuutetuksi, työsuojeluasiamieheksi vai työsuojelutoimikunnan jäseneksi. Ehdokasasettelun päätteeksi vaalitoimikunnan tulee varmistaa kaikkien ehdokkaiden suostumus tehtävään kirjallisesti. 

Ehdokasluettelo tulee saattaa äänestäjien tietoon hyvissä ajoin ennen vaalipäivää. Yrityksen rakenteesta riippuen ehdokasluettelo voidaan jakaa työpaikan ilmoitustauluille, lähettää sähköpostilla työntekijöille tai julkaista yrityksen sisäisessä verkossa.

Valintatavat

Vaaliluettelo
Vaaliluettelo on työnantajalta saatu lista yrityksen työsuhteessa olevista työntekijöistä, toimihenkilöistä ja työnantajan sijaisena toimivista esimiehistä. 

Sopuvaali
Mikäli kuhunkin tehtävään on asetettu määräaikaan mennessä vain yksi suostumuksensa antanut ehdokas, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa valinnat.

Äänestäminen/vaali

 • työpaikalla tapahtuva äänestys
 • postiäänestys
 • sähköinen äänestys

1. Äänestäminen työpaikalla
Äänestys tulee toteuttaa siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänioikeuttaan käyttäneistä on tehtävä merkintä vaaliluetteloon. Äänestysmahdollisuus on järjestettävä niin monena päivänä, että esimerkiksi kaikki eri työvuoroissa työskentelevät ehtivät äänestää.

Äänestystä varten tulee olla joko yksi äänestyslippu, jolla äänestetään useita luottamustehtäviä, tai erilliset äänestysliput kutakin luottamustehtävää varten.
Äänestyksessä käytettävien lippujen on oltava selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Vaalipaikalla tulee olla äänestyslippuja varten vaaliuurna, joka on sinetöity, lukittu tai muutoin varmennettu. Ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. Äänestysliput on leimattava ennen uurnaan pudottamista.

Vaalipaikalla tulee olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei saa mainostaa ehdokkaita.

2. Postiäänestys
Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postiäänestyksestä.

Postiäänestyksessä tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. 

Vaalikirjeen mukana lähetetään:

 • ehdokasluettelo
 • äänestyslippu tai -liput
 • ilmoituslomake äänestäjän tunnistamiseksi 
 • isompi ja pienempi kirjekuori.

Täytetty äänestyslippu suljetaan pienempään kirjekuoreen ja tämä sekä ilmoituslomake äänestäjän nimestä suljetaan suurempaan kirjekuoreen. Kirjekuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

Mikäli postiäänestyksen lisäksi vaalit järjestetään varsinaisella äänestyspaikalla, on postiäänestyksen päätyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden jo käyttäneet voidaan merkitä vaaliluetteloon ennen kuin vaalin toimittaminen varsinaisella äänestyspaikalla aloitetaan.

3. Sähköinen äänestys
Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisellä järjestelmällä. Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta saa työnantajalta käyttöönsä kaikkien äänioikeutettujen työntekijöiden sähköpostiosoitteet tai työpaikalla on käytössä yhteinen ryhmäpostilista, joka tavoittaa kaikki äänioikeutetut työntekijät. 

Sähköinen äänestys on toteutettava siten, että vaalisalaisuus ja äänioikeuttaan käyttäneiden merkintävaatimus täyttyy. 

Vaalin tulos

Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen työnantajalle ja PAMiin. Työnantaja ilmoittaa työsuojeluvaltuutetuiksi valittujen nimet ja toimipaikan Työturvallisuuskeskukseen.

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme