Apteekin työehtosopimus

Päivitetty: 03.08.2021

Apteekin työehtosopimuksessa on sovittu apteekkialan teknisen henkilökunnan, kuten esimerkiksi lääketyöntekijöiden ja lääketeknikoiden vähimmäistyöehdoista. Niitä ovat esimerkiksi palkat,  työajat sekä sairausajan ja vuosiloma-ajan palkanmaksuun liittyvät asiat.

Sopimuksen neuvottelevat työntekijöiden Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Apteekkien työnantajaliitto. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 3500 työntekijää

Sisällysluettelo


(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Sopimustekstit

Soveltamisala

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

Kiky-tunnit poistuivat jo aiemmin

 

Sopimustekstit


Apteekin työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2022

Työehtosopimuksen näköisversioon pääset tutustumaan tästä.

 

Soveltamisala

Apteekin työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Nämä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita kaikkien työnantajien apteekkialalla on noudatettava kaikkiin sopimuksen piirissä työskenteleviin työntekijöihin.

Työehtosopimuksen vähimmäisehtoja noudatetaan kaikissa apteekeissa farmanomien, konttorityöntekijöiden, lähettien, lääketeknikoiden, lääketyöntekijöiden, teknisten työntekijöiden, siivoojien, oppisopimussuhteisten lääketyöntekijä- ja lääketeknikko-oppilaiden, harjoittelijoiden ja muiden apteekin työntekijöiden työsuhteissa.

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää asiasta täältä.


Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkat

 

Palkkataulukot ja työaikalisät 1.8.2020

Palkkataulukot ja työaikalisät 1.8.2021

 • 1.8.2020 apteekin työntekijöiden taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,5 %:n yleiskorotuksella.
 • 1.8.2021 apteekin työntekijöiden taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,9 %:n yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan yleiskorotuksella 1.8.2020 1,5% ja 1.8.2021 1,9 %
 • Luottamusmieskorvaus ei korotu sopimuskauden aikana
 • Apteekkikohtainen erä ei toteudu, vaan palkkoja korotetaan yleiskorotuksilla.

 

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 1.4.2020.


Tauot sekä vapaat

PAM tavoitteli muutoksia, jotka parantavat alan työntekijöiden työhyvinvointia ja turvaavat työntekijän mahdollisuutta hallita yksityiselämää.

Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin muutoksista, jotka koskevat työpaikalla mahdollisesti tehtävän varallaolon pelisääntöjä, pitkien työpäivien rasittavuutta sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Varallaolo
Uutena asiana työehtosopimukseen kirjattiin pelisäännöistä, jotka koskettavat varallaoloaikaa.
Työnantaja ja työntekijä saavat sopia työaikalain 4 §:n mukaisesta varallaolosta ja siitä maksettavan korvauksen määrästä. Jos työntekijä kutsutaan työhön varallaoloaikana, maksetaan varallaolokorvauksen lisäksi palkka varsinaiselta työskentelyajalta

Ruoka- ja kahvitauko
Kahvitauko pitenee, mikäli työpäivän kesto on yli 9 tuntia. Tällöin työntekijällä on oikeus 15 minuutin pituiseen kahvitaukoon. 


Aatto- ja pyhävapaa
Työehtosopimukseen merkittiin suositus, että työntekijälle, jolla on aatto- tai pyhävapaa, pyritään järjestämään myös seuraava päivä vapaaksi, ellei siitä aiheudu erityistä haittaa työvuorosuunnittelulle.

Arkipyhälyhennys
Työehtosopimukseen lisättiin merkintä, että arkipyhälyhennyksen edellytyksenä on se, että työsuhde on ennen arkipyhää kestänyt vähintään kuukauden.

Palaa sisällysluetteloon


Sairastuminen ja työtapaturmat
 

Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan sekä työtapaturma-ajan palkan maksamisen ajalta.

Sairausajalta palkkaa myös alle 1 kuukautta kestäneessä työsuhteessa
Uutena asiana työehtosopimukseen merkittiin kohta, että sairausajan palkanmaksussa huomioidaan myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet. Jos työsuhde on työkyvyttömyyden kohdatessa kestänyt alle kuukauden, palkkaa maksetaan 50 % sairausvakuutuslain karenssiajalta.

Työtapaturman sattuessa palkkaa maksetaan 28 päivää
Uutena asiana työehtosopimuksessa sovittiin, että jos työntekijä työtehtävissä tapahtuneen tapaturman vuoksi joutuu työkyvyttömäksi, hänelle maksetaan palkka 28 kalenterivuorokautta työsuhteen kestosta riippumatta. Tältä ajalta työntekijälle lain mukaan kuuluva päiväraha maksetaan työnantajalle enintään työnantajan maksamaa palkan määrää vastaavasti.

 

Muut keskeiset asiat ja sovitut muutokset


Koeaika pitenee lain tasolle
Työehtosopimukseen kirjattiin, että alalla on mahdollista noudattaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi täsmennettiin, että määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan
Edellisellä työehtosopimuskaudella alkaneen ja toimineen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän työtä jatketaan.

Koulutussopimusta tasa-arvoistettiin
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettuja koskevaa koulutussopimusta uudistettiin niin, että sekä luottamusmiehillä, että työsuojeluvaltuutetuilla on yhtäläiset ja tasapuoliset oikeudet osallistua liittojen välisen koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille.

Kiky-tunnit poistuivat jo aiemmin
Apteekkialalla vuosina 2017-2019 voimassa olleet, kilpailukykysopimuksen kautta tehdyt ilmaiset kikytyötunnit ovat päättyneet joulukuussa 2019. PAM irtisanoi kiky-tunnit mahdollistaneen lisäpöytäkirjan syyskuussa 2019, jonka seurauksena, ilmaisia talkootyötunteja ei apteekkialalla ole voinut teettää enää 31.12.2019 jälkeen.

Palaa sisällysluetteloon

---

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle