Apteekin työehtosopimus

Päivitetty: 20.09.2022

Apteekin työehtosopimuksessa on sovittu apteekkialan teknisen henkilökunnan, kuten esimerkiksi lääketyöntekijöiden ja lääketeknikoiden vähimmäistyöehdoista. Niitä ovat esimerkiksi palkat, työajat sekä sairausajan ja vuosiloma-ajan palkanmaksuun liittyvät asiat.

Sopimuksen neuvottelevat työntekijöiden Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Apteekkien työnantajaliitto. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022 - 30.4.2024. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 3500 työntekijää.

 

Apteekin työehtosopimus 1.5.2022 - 30.4.2024

Näköisversioon pääset tutustumaan tästäKatso mitä uutta sopimukseen on tullut

 

Soveltamisala

Apteekin työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Nämä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita kaikkien työnantajien apteekkialalla on noudatettava kaikkiin sopimuksen piirissä työskenteleviin työntekijöihin.

Työehtosopimuksen vähimmäisehtoja noudatetaan kaikissa apteekeissa farmanomien, konttorityöntekijöiden, lähettien, lääketeknikoiden, lääketyöntekijöiden, teknisten työntekijöiden, siivoojien, oppisopimussuhteisten lääketyöntekijä- ja lääketeknikko-oppilaiden, harjoittelijoiden ja muiden apteekin työntekijöiden työsuhteissa.

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Sisällysluettelo

(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Sopimustekstit

 

Palkat

 Palkkataulukot ja työaikalisät 1.8.2022

 • 1.8.2022 apteekin työntekijöiden taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2 %:n yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan 2 % yleiskorotuksella 1.8.2022
 • Luottamusmieskorvaus on 1.8.2022 alkaen 26 euroa kuukaudessa.

Palkkataulukko 1.8.2022

PR/PV

1. 4. 7. 9.
I 1729 1806 1892 1968
II 1779 1855 1955 2030
III 1843 1923 2024 2102
IV 1959 2038 2132 2203

 

Työaikalisät  1.8.2022

 • Iltalisä 3,83 €/t
 • Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä 4,09 €/t
 • Yölisä 4,91 €/t

Palkantarkistukset vuonna 2023 (opitiovuosi)

Osapuolet neuvottelevat kauden 1.5.2023-30.4.2024 toteutettavasta palkantarkistuksesta 15.3.2023 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen palkantarkistuksesta ja sen toteuttamistavasta, on työehtosopimus irtisanottavissa 31.3.2023 mennessä

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 1.5.2022

 

10 § Palkka

 • Työsuhteen päättyessä loppupalkka voidaan maksaa työsuhteen päättymispäivän mukaisen palkanmaksukauden normaalina palkanmaksupäivänä.
Koululaispalkka
 • Koululaisen työskenneltyä tämän työehtosopimuksen tarkoittamassa ammatissa 3 kuukautta (aiemmin 2,5 kk) palkka määräytyy työstä riippuen lähetin tai harjoittelijan palkan mukaan. Uutena asiana lisättiin, että työsuhteen ei tarvitse olla yhdenjaksoinen.
Harjoittelijan palkka
 • Harjoitteluaika teknisellä henkilökunnalla on yksi vuosi, ellei lyhyemmästä harjoitteluajasta ole sovittu. Lisäyksenä määräykseen sovittiin, että harjoitteluajan kesto lasketaan samalla tavalla kuten palvelusvuodet (tes 10§ 8.kohta), eikä työsuhteen tarvitse olla yhdenjaksoinen.
Työkohtaisuuslisä
 • Työkohtaisuuslisää maksetaan työntekijän tehdessä omaa palkkaryhmäänsä vaativampia tai monipuolisempia tehtäviä. Työkohtaisuuslisä on vähintään 5 %.

  Lisättiin kohta: Mikäli lisästä sovitaan, on suositeltavaa, että se tehdään kirjallisesti.
Henkilökohtainen lisä
 • Henkilökohtaista lisää suositellaan maksettavaksi työntekijän työtaidon, työtehon tai kokemuksen poiketessa kyseisen työntekijäryhmän yleisestä keskitasosta. Poikkeavana työtaitona pidetään muun muassa taitavaa asiakaspalvelua.

  Lisättiin kohta: Mikäli lisästä sovitaan, on suositeltavaa, että se tehdään kirjallisesti.

 

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika konkurssin tai velkasaneerauksen yhteydessä
 • Jos työnantaja asetetaan konkurssiin tai työnantaja on velkasaneerauksen kohteena, sovelletaan irtisanomisajoissa työsopimuslain säädöksiä (työsopimuslain 7 luvun 7 § ja 8 §).

 

Työaika ja tauot

Työajan järjestäminen
 • Säännöllinen työaika voidaan työntekijän halutessa sopia 20 §:n mukaisesti enintään 10 tunniksi vuorokaudessa. Sopimusta tehtäessä sovitaan myös viikoittaisten työpäivien enimmäismäärä.
 • Uudessa työehtosopimuksessa tarkennettiin, että mikäli työpäivien enimmäismäärää ei ole erikseen sovittu, viikossa on enintään 4 työpäivää.
Ruoka- ja kahvitauko
 • Kirjausta täsmennettiin niin, että mikäli vuorokautinen työaika on vähintään 7 tuntia, työntekijälle järjestetään ruokailumahdollisuus työaikana (aikaisemmin kirjaus 7 tuntia pidemmästä työajasta).

 • Myös kahvitaukoon oikeuttavaa työaikaa täsmennettiin niin että työpäivän pituuden ollessa 6 tuntia- alle 7 tuntia kahvitauko on 15 minuuttia. Muutoin määräykset ennallaan.

 

Sairastuminen ja poissaolot

 

 • Lisättiin kohta, jos työntekijä oman sairautensa takia tai jostain muusta syystä aiheutuneen työkyvyttömyyden takia keskeyttää opintovapaansa, vuorotteluvapaansa tai jonkun muun niihin rinnastettavan palkattoman vapaansa, työnantajalle ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa ko. ajalta. Mikäli työntekijä palaa keskeytyneen vapaansa jälkeen töihin ja sairastuu uudelleen, sairausajan palkka maksetaan normaalisti.
Vihkiminen ja merkkipäivä
 • Vähintään vuoden työsuhteessa olleen työntekijän 50- ja 60 –vuotispäivä on aina palkallinen vapaapäivä. Poikkeuksena vuosiloman ajalle jäävä merkkipäivä, jota ei voi siirtää myöhempään ajankohtaan.
Yhteiskunnalliset tehtävät
 • Työntekijälle maksetaan palkan ja ansionmenetyskorvauksen erotus hänen osallistuessa työaikana kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai valtiollisten tai kunnallisten vaalien vaalilautakunnan tai -toimikunnan työskentelyyn. Listaan lisätiin aluevaltuustossa työskentely.

 

Erinäiset määräykset

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • Koulutus- ja oppisopimuksiin sovellettavista yleisistä periaatteista ja opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja työhön tutustujien määrästä on hyvä keskustella yhdessä luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kanssa.
Koulutussopimus
 • Lisättiin määräys työsuojeluvaltuutettujen koulutuksen osalta:
 • Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on arvioitava yhdessä tehtäviensä hoitamiseksi liittyvää koulutustarvetta kahden kuukauden kuluessa valinnasta.

 

Sovitut työryhmät

 

Perhevapaatyöryhmä

Osapuolet ovat sopineet perhevapaatyöryhmän perustamisesta. Työryhmän tarkoituksena on sopia työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan terminologian muuttamisesta vastaamaan perhevapaita koskevan lakiuudistuksen sisältöä sekä sopia palkallista perhevapaata koskevista määräyksistä. 

Työryhmän toimikausi päättyy perhevapaauudistusta koskevan lain voimaantullessa 1.8.2022. 

Jos työryhmän työ ei ole valmistunut toimikauden päättymiseen mennessä, äitiysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan siten, että raskausvapaaseen ja -rahaan oikeutettu työntekijä olisi oikeutettu saamaan raskausvapaan ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa yhteensä vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu äitiysvapaan palkkaa. Isyysvapaan palkkaa koskevaa määräystä sovelletaan puolestaan siten, että vanhempainvapaaseen ja -rahaan oikeutettu ei synnyttänyt vanhempi olisi oikeutettu saamaan vanhempainvapaan ajalta palkkaa vastaavalta ajanjaksolta kuin hänelle olisi maksettu isyysvapaan palkkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuskauden aikana tulevat perhevapaita koskevat lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta TES:ssä määriteltyihin äitiys- tai isyysvapaan palkallisiin jaksoihin, elleivät osapuolet muusta sovi.

 

Palkkaustyöryhmä

Apteekkien työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet, että liittojen välinen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa.Palaa sisällysluetteloon

---

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä 

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme