Nuori työntekijä ja nuorta työntekijää koskeva lainsäädäntö

Päivitetty: 15.09.2022

Muun muassa enimmäistyöaika, tauot ja  oikeus solmia työsopimus ovat asioita, joista on tehty omat omat säädökset  nuorille työntekijölille.  Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja muita päätöksiä.

Alle 18-vuotias

Alle 18-vuotiaat ovat  1.8.2021 alkaen oppivelvollisuuden piirissä. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai  kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon eli  yleensä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nuori voisi tehdä myös töitä.  Vakinaisen työsuhteen voi solmia jo 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun. Nuori voi tehdä esimerkiksi osa-aikatyötä.

Työnteon lähtökohtana on kuitenkin, että oppivelvollisuuden piirissä olevan nuoren työvuoroja ei saa sijoittaa päällekkäin läsnäoloa edellyttävän opetuksen kanssa. Jos työt ja opinnot menevät päällekkäin, työntekijällä on oikeus kieltäytyä työvuorosta, joka estäisi hänen osallistumisensa opetukseen. Työntekijällä on vastaavasti velvollisuus toimittaa hyvissä ajoin työnantajalle tieto, milloin hänen on välttämätöntä olla läsnä opinnoissa.

Työnantajan on hankittava luotettava selvitys nuoren iästä ja peruskoulun suorittamisesta ennen nuoren työntekijän palkkaamista. 

13-14 -vuotias

Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Työ ei saa haitata koulunkäyntiä.

Koulun loma-ajasta 13-14-vuotias saa olla työssä enintään puolet ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä.

13-vuotias tai nuorempi

13-vuotias tai nuorempi saa aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Nuoria työntekijöitä koskevassa laissa on luettelo poikkeusluvan myöntämisen ehdoista.

Työsopimuksen tekeminen

15 vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltajat (yleensä isä ja äiti), tai heidän antamallaan luvalla nuori henkilö itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää on työnantajan esitettävä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kysymys on vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

Kesätöitäkin koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova.
PAM on sopinut työnantajaliittojen kanssa eri aloille käytettävät työsopimusmallit.

Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen pyytämättä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto.  

Palkkaus

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70 - 90 % alimmasta taulukkopalkasta.

Aina on syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu. Joka kesä tulee ilmi tapauksia, joissa joko peruspalkkaa tai ainakin yli- tai sunnuntaityökorvauksia taikka ilta- ym. lisiä on jätetty nuorille maksamatta. Mainittuja eriä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne maksetaan sen päälle.

Työaika

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kielletty. 

Työvuorot eivät saa ajoittua samaan aikaan läsnäoloa vaativan opiskelun kanssa.

 

Nuorten työajat, ylityöt, työajan sijoittelu, tauot ja lepoajat

Säännöllinen työaika

15-17-vuotiaan säännöllinen työaika

 • Enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko
  (kuitenkin enintään sama kuin 18-vuotta täyttäneiden säännöllinen työaika samassa työssä)

Oppisopimuskoulutuksessa olevan työaika

 • Tietopuoliseen koulutukseen kuluva aika ja työaika yhteensä enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko
 • Muuten: Enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko

Oppivelvollisuuttaan peruskoulussa suorittava

Työaika kouluvuoden aikana
 • koulupäivinä 2 enintään h/vrk
 • vapaapäivinä enintään 7 h/vrk
 • viikoittainen työaika yhteensä enintään 12 h/vko
 • koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk
13-14-vuotiaan työaika koulujen loma-aikana
 • enintään 7 h/vrk ja enintään 35 h/ vko

Ylityö

13-14 vuotiaat

 • kielletty

15-17 vuotiaat

 • Enintään 80 h/vuosi 

Enimmäistyöaika

 • enintään 9 h/vrk ja 48 h /vko

Työajan sijoittelu

15-17-vuotiaat

 • Työaika sijoitettava klo 6-22 väliseen aikaan
 • Kotitaloustyössä työntekijän suostumuksella erityisestä syystä klo 23 asti
 • 2-vuorotyössä ammattikoulutuksen saamiseksi enintään klo 24 asti

13-14-vuotias

 • Työaika sijoitettava klo 8-20 väliseen aikaan, painavsta syistä voidaan sijoittaa klo 6-20 väliseen aikaan.

Keskeytymätön vuorokausilepo

13-14-vuotias

 • 14 h/vrk

15-17-vuotias

 • 12 h/vrk 

Viikkolepo 

 • 38 tuntia viikossa

Ruokatunti

 • Vähintään 30 minuuttia, jos työaika yli 4 h 30 min 

HUOM! Tehdyt työtunnit on aina syytä kirjata muistiin esim. kalenteriin siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa.

 

Mitä työtä saa tehdä?

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta.

1.8.2006 voimaan tulleessa asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)  säädetään niistä edellytyksistä, joilla alle 18-vuotiailla työntekijöillä voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja töitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (188/2012). Niitä ei saa teettää ollenkaan alle 16-vuotiailla, 16 vuotta täyttäneillä saa teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi.

 

Terveystarkastus

Jos työsuhde on tarkoitettu kestämään yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle suoritettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä tai jos nuorella työntekijällä on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, joka riittävästi selvittää hänen soveltuvuutensa ko. työhön.

Luettelo nuorista

Kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta, on työnantajan pidettävä luetteloajosta ilmenee:

 • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
 • osoite
 • huoltajan nimi ja osoite
 • työsuhteen alkamisaika
 • selvitys työtehtävistä.

Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia. Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Työsuhteen päättyessä maksettavaan lopputiliin pitää yleensä liittyä lomakorvaus, koska kesätyöntekijällekkin kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan, mutta nuori ei voi pitää lomapäiviä varsinaisena vuosilomana. Lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitäkään ei saa sisällyttää peruspalkkaan.Työntekijällä on halutessaan oikeus saada myös työtodistus.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään 6 päivältä.

Lue lisää aiheesta työsuojelu.fi -sivustolta

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme