Työehtosopimusneuvottelut

Päivitetty: 12.04.2018

Työehtosopimusneuvotteluissa alan työntekijöitä edustava ammattiliitto ja alan yrityksiä edustava työnantajaliitto neuvottelevat alan vähimmäistyöehdoista, esimerkiksi palkoista ja työajoista. Ammattiliitto voi neuvotella näistä myös yksittäisen yrityksen kanssa.

Neuvottelujen tuloksena syntyy työehtosopimus, joka tehdään määräajaksi eli työehtosopimuskaudeksi.

Työehtosopimusten tekemistä määrittelee työehtosopimuslaki. Muu työlainsäädäntö, kuten esimerkiksi työaikalaki, vuosilomalaki ja työsopimuslaki, määrittelevät reunaehtoja työehtosopimusten sisällölle.

Infografiikka työehtosopimuksen synnystä

Miten työehtosopimus PAMissa syntyy?

PAMin hallitus johtaa PAMin sääntöjen mukaan työehtosopimustoimintaa. Uusien työehtosopimusten tekeminen etenee ajassa kutakuinkin seuraavalla tavalla.

1. Esityksiä työehtosopimusten uusista sisällöistä pyydetään ammattiosastoilta

Kun työehtosopimuskausi alkaa lähestyä loppuaan, PAM pyytää PAMin ammattiosastoilta esityksiä työehtosopimuksen sisällöiksi. PAMin sopimusasiantuntijat tekevät ammattiosastojen esityksistä yhteenvedon sopimusalatoimikuntien käsiteltäväksi.

Myös yhteisöjäsenet, työpaikkakokoukset ja valtuuston jäsenet voivat tehdä aloitteita työehtosopimuksen sisällöiksi.

PAMin eri alojen aktiiveista koostuvat sopimusalatoimikunnat käsittelevät ammattiosastojen antamia esityksiä ja tekevät täsmennyksiä niihin. Samoin ne käsittelevät esimerkiksi PAMin valtuustolle tehtyjä esityksiä työehtosopimusten sisältöjen muuttamisesta.

2. Voimassa olevat työehtosopimukset irtisanotaan

Voimassa olevat työehtosopimukset on irtisanottava. Päätökset sopimusten irtisanomisesta tekee PAMin hallitus. Voimassaolevat työehtosopimukset irtisanotaan yleensä 2 kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

PAMin hallitus asettaa tehtyjen esitysten pohjalta tavoitteet neuvotteluille.

3. Neuvottelut aloitetaan

Neuvottelut aloitetaan jo voimassaolevan työehtosopimuksen aikana.

Neuvotteluja käyvät PAMin ja työnantajaliiton edustajat, joilla molemmilla on omat tavoitteensa ja lähtökohtansa. Niiden yhteensovittamisesta on neuvotteluissa kysymys.

Useimmiten neuvotteluissa aloitetaan nk. laadullisten sopimustavoitteiden käsittelyllä. Niillä tarkoitetaan käytännössä muita kuin suoraan palkkaan liittyviä asioita, työehtosopimuksen tekstejä. Palkankorotuksista neuvotteleminen jätetään yleensä loppuvaiheeseen.

Neuvottelujen aikana pitäisi syntyä yhteisymmärrys monista osista koostuvasta kokonaisuudesta. Tämän vuoksi usein sanotaankin, että työehtosopimusneuvotteluissa ei mitään ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu.

Neuvottelujen aikana sopimusalatoimikunnat ja PAMin hallitus käsittelevät neuvottelutilannetta.

4. Sopimukseton tila alkaa

Kun työehtosopimusten irtisanomisaika on päättynyt, alkaa sopimukseton tila, ellei uusia sopimuksia ole siihen mennessä solmittu. Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, mikä tarkoittaa, että työtaistelut eli esimerkiksi lakot ovat mahdollisia – ja sopimuksettoman tilan pitkittyessä myös todennäköisiä.

5. Neuvottelutuloksen syntyminen

Kun neuvottelijat ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen työehtosopimuksen kokonaisuudesta, sitä kutsutaan neuvottelutulokseksi, jonka neuvottelijat myös allekirjoittavat.

Neuvottelutulos käsitellään sopimusalatoimikunnissa. Sen jälkeen se siirtyy PAMin hallituksen käsiteltäväksi.

PAMin hallitus hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen sopimusalatoimikuntien esitysten pohjalta. Hallitus voi järjestää myös neuvoa antavan jäsenäänestyksen niille jäsenille, joita neuvoteltava sopimus koskee. Hallitus voi alistaa työehtosopimustoimintaan liittyvien asioiden käsittelyn ja päätöksenteon myös PAMin valtuustolle.

Ei kuitenkaan riitä, että neuvottelutulos hyväksytään vain PAMissa, vaan myös työnantajajärjestön on hyväksyttävä se. Kun se on tapahtunut, uusi työehtosopimus on syntynyt.

5. Jos tulosta ei tule

Valtakunnansovittelija astuu kuvaan, mikäli neuvottelijat eivät pääse yhteisymmärrykseen uusista vähimmäisehdoista ja työehtosopimuksen saavuttamiseksi turvaudutaan työtaistelutoimiin kuten lakkoihin, ylityökieltoihin tai työnantajat työsulkuihin.

Tällöin valtakunnansovittelija yrittää rakentaa osapuolten näkemysten pohjalta nk. sovintoesityksen. Myös sitä käsittelevät sekä sopimusalatoimikunnat että PAMin hallitus. Samoin työnantajaliitto käsittelee sen.

Sovintoesityksen voi joko hyväksyä tai hylätä. Tullakseen hyväksytyksi molempien osapuolien on hyväksyttävä se. Jos jompikumpi hylkää sen, sovintoesitys raukeaa.

6. Uudet sopimukset jäsenille

Uudet työehtosopimukset painetaan ja lisätään nettiin. Jäsenet voivat tilata oman alansa sopimuksen netistä. Työehtosopimuksesta voi ladata myös mobiiliversion sovelluskaupasta nimellä PAM mobiili-TES.

Kun sopimukset tulevat voimaan, on tärkeää, että sovitut parannukset myös toteutetaan työpaikoilla ja jokainen työntekijä hyötyy niistä.

Jokaisen työntekijän kannattaakin aina tarkistaa, että esim. palkka maksetaan oikein uuden työehtosopimuksen mukaan. Muuten neuvottelut on käyty turhaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia