Työskentelylämpötilat

Päivitetty: 19.01.2022

Työpaikan lämpötilojen vaikutukset on arvioitava


Työnantajan vastuu työtekijöiden terveydestä ulottuu myös työpaikan lämpötilaan. Kuumuuden, kylmyyden tai vetoisuuden aiheuttamat ongelmat on huomioitava ja kirjattava työsuojelun toimintaohjelmaan.

Vuosittain laadittaviin työsuojelun toimintasuunnitelmiin tulee kirjata myös toimenpiteet, joilla parannetaan työpaikan lämpöolosuhteita.

Myös työterveyshuollon pitää arvioida lämpöolosuhteet ja niiden vaikutus terveyteen

 • työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä
 • työntekijälle tehtävässä työhöntulotarkastuksessa
 • työpaikassa, jossa lämpötilat aiheuttavat terveydelle kuormittumista tulee tämä huomioida myös työhöntulotarkastuksessa kun arvioidaan työntekijän soveltuvuutta työhön
 • muissa työterveyshuollon määräaikaisissa terveystarkastuksissa.

Työterveyshuolto antaa myös suosituksia liittyen taukoihin, suojavaatteisiin ja haittojen ennaltaehkäisyyn.

Lämpötilan raja-arvot ja lämpötiloja koskevat suositukset


Lämpöolojen on pidettävä yllä ihmisen lämpötasapaino ja lämpöviihtyvyys. Lämpöolosuhteet muodostuvat lämpötilan lisäksi mm. ilmankosteudesta, ilmanliikkeestä (vedosta) ja lämpösäteilystä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat työn luonne, raskaus, suoritustapa ja vaatetus.

Lämpötiloista ja ilmanliikkeestä on laadittu ohjearvoja työn kuormituksen mukaan:

kevyt istumatyö          21-25 °C        esim. kassatyö, toimistotyö

kevyt työ                    19-23 °C        esim. pientavarahyllytys ja -keräily

keskiraskas työ          17-21 °C       esim. varastotyö, myyjän työ

raskas työ                  12-17 °C       esim. raskaiden taakkojen käsin suoritettavat nostot,

Suositeltava ilman suhteellinen kosteus on 30 - 70 %.

Työskentely kuumassa

Kesällä useimmat palvelualojen työntekijät kärsivät kuumista olosuhteista.. Ilmastoinnin puute tai sen tehottomuus on yleistä kaupoissa, toimistoissa ja varastoissa. Ravintoloiden ja ruokaloiden keittiöissä kuumuus on ympärivuotinen ongelma, kun lämpötila voi nousta yli 40 °C:n.

Työskentely korkeissa lämpötiloissa kuormittaa elimistöä. Sydän lyö nopeammin ja rasittuu. Tavallisimpia oireita ovat väsymys, päänsärky ja huonovointisuus.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen. Tärkeää on huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. Jos nestevajetta ei korvata, sisäelinten lämpötila nousee ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa. Ilman suojatoimia saattaa seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörtyminen ja jopa lämpöhalvaus. Kuumuus alentaa myös henkistä suorituskykyä ja lisää tapaturma-alttiutta.

Toimenpiteet kuumissa oloissa

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28 °C, kun ulkoilman lämpötila on yli  +25 °C.

Väliaikaisena apuna voi olla esimerkiksi tuuletin, jos lämpötila kohoaa vain muutamina hellepäivinä. Jos lämpötila nousee pidemmäksi aikaa, on haettava kestävämpiä ratkaisuja. Koneellinen ilmanvaihto, jossa kylmää ilmaa puhalletaan työtilaan, on tehokkain menetelmä Tuuletinta käytettäessä on harkittava varoen sen sijoittelua, ettei aiheuteta vetoa ja siihen liittyviä haittoja. Lämpötilaa laskee huomattavasti myös lämpölähteiden kunnollinen eristys.

Työn tauotus

Jos työpaikan lämpötila toimenpiteistä huolimatta ylittää +28 °C, on lisättävä taukojen määrää.

Työtä suositellaan tauotettavaksi 10 - 15 min tuntia kohden.

 • Jos lämpötila on alle 33 °C, työtä tehdään 50 min ja tauko on 10 min.
 • Jos lämpötila on yli 33 °C:, työtä tehdään 45 min ja tauko on 15 min.

Jos lämpötila nousee yli 33 °C:een raskaissa ruumiillisissa töissä, on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen. Ensisijaisia ovat tietenkin ilmanvaihtoon ja lämpölähteiden eristämiseen liittyvät tekniset ratkaisut.

Työskentely kylmässä

Palvelualoilla tehdään monenlaista kylmätyötä niin ulkona kuin sisätiloissakin.

Ulkotyötä tehdään monissa varastoissa, kiinteistönhuollossa ja hiihtokeskuksissa. Sisätiloissa kylmätyötä on esimerkiksi pakastealtaiden täyttäminen, maitohuoneessa ja kylmävarastossa työskentely sekä lihan käsittely.

Molemmissa työntekijä joutuu myös siirtymään aika ajoin lämpimästä tilasta kylmään, mikä erityisesti stressaa elimistöä.

Kylmästä aiheutuvia haittoja alkaa yleensä ilmetä alle 10 °C lämpötiloissa. Kylmyyden tiedetään heikentävän hengitys-, verenkierto- sekä tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyä ja lisäävän työn kuormittavuutta. Lievä ja kohtalainen jäähtyminen voi heikentää käsien toimintakykyä, voimakas jäähtyminen heikentää kaikentyyppisiä toimintakykyä. Vuosia jatkuneessa kylmätyössä kehittyy nivel- ja lihasvaivoja enemmän kuin vastaavassa työssä lämpimässä.

Vetoisuus on ongelma tyypillisesti ”ovensuutöissä” kassoilla ja kioskeissa sekä varsin monissa varastoissa ja toimistotöissä. Näihin töihin työnantajan on varattava tarkoituksenmukainen lisävaatetus, jonka tulee olla helposti riisuttava ja puettava.

Vaatetus on usein ainoa yksilökohtainen suojauskeino. Lisäksi voi tulla kysymykseen työkalujen ja koneiden kylmien kosketuspintojen lämpöeristäminen. Vetoa voidaan torjua erilaisilla sermeillä tai lämmittämällä työpiste lämpöpuhaltimilla. Lämmityslaitteiden kanssa tulee olla tarkkana paloturvallisuudesta.

Kylmää voidaan torjua myös lyhentämällä altistusaikaa eli tauottamalla työtä, esimerkiksi 50 minuuttia kylmätyöskentelyä ja 10 minuuttia muuta työtä. Erilaisilla työjärjestelyillä voidaan lyhentää työskentelyaikaa kylmissä oloissa. Odotusjaksot tulee voida viettää lämpimissä tiloissa, ja kostuneille työvaatteille tulee olla kuivaushuone.

Kylmätyöskentelyyn liittyviä määräyksiä työehtosopimuksissa
Pamilaisista työehtosopimuksista ei löydy työpaikan liiallista kuumuutta koskevia määräyksiä, mutta kylmässä työskentely huomioidaan usean sopimuksen palkanlisänä.

 

Kaupan työehtosopimus

Varastotyöntekijälle maksetaan olosuhdelisää 7-11 % esimerkiksi työskentelystä ulko- tai lämmittämättömässä varastossa talviaikana. Pakastevarastossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 20 prosentilla korotettu palkka.

Myyjille ja myymälätyöntekijöille maksetaan kylmähuonelisää vähintään 5 prosenttia työntekijän työskennellessä pääasiallisesti myymälän kylmähuoneessa. Pakkashuoneessa työskennellyiltä tunneilta maksetaan 20 prosentilla korotettu palkka.

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Lumetustyötä, laduntekotyötä ja muuta ulkona tehtävää työtä varten työnantaja hankkii kylmyydeltä suojaavan haalarin, käsineet ja jalkineet. Alimmista kulloisistakin työskentelylämpötiloista sovitaan työnantajan ja työntekijöiden välillä paikallisesti.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Työolosuhteet, mm. työpaikan lämpötila, vaikuttavat palkkausjärjestelmässä työtehtävän pisteytykseen sen vaativuutta määriteltäessä.

Jos työn laatu tai työolosuhteet tekevät erityisen työpuvun tai muun varusteen välttämättömäksi tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi, työnantaja on työturvallisuuslain nojalla velvollinen antamaan tällaisen suojeluvälineen
työntekijän käytettäväksi.

Työnantaja kustantaa työturvallisuuden kannalta välttämättömän suojeluvaatetuksen sekä muut tarvittavat suojavälineet.

--------------

Julkaisuja


Työsuojeluhallinto: Lämpöolot

TTK: Työpaikan lämpöolot 

Ttl: Lämpöolosuhteet työpaikalla

 

Lainsäädäntö
Työturvallisuuslaki
25§ Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen
33§ Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus
39§ Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Määräykset ja ohjeet 2010 (D2) Lämpöolot on määritelty yleinen rakennusten lämpötilan oleskeluvyöhykkeen suunnitteluarvo. Se on lämmityskautena 21 °C ja kesäkautena 23 °C. Lisäksi on määritelty tilakohtaisia ohjearvoja.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 12 § edellyttää, että työhuoneen ikkunoiden ja lasiseinien tulee olla työn luonne huomioon ottaen sellaisesta materiaalista tai siten suojattu, että työntekijä välttyy työssään terveydelle haitalliselta auringon aiheuttamalta lämpökuormitukselta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme