Skip to content
Framsida » Medlemskap » Medlemskapsfrågor » Betalning av medlemsavgift  » Skatteavdrag för medlemsavgiften

Du får skatteavdrag för medlemsavgiften 

Du kan dra av fackförbundets medlemsavgift i beskattningen, eftersom medlemsavgiften betraktas som en utgift för inkomstens förvärvande. Rätten till skatteavdrag gäller medlemmen, inte fackförbundet. 

Vad grundar sig avdragsrätten på? 

Medlemsavgiften i ett fackförbund kan dras av i beskattningen, eftersom den betraktas som en utgift för inkomstens förvärvande. Detta bygger på att fackförbundet förhandlar fram till exempel kollektivavtal och tar hand om arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen. Bestämmelser om avdragsrätten för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor finns i inkomstskattelagen (31 och 95 §). 
 
Som arbetsmarknadsorganisationer betraktas organisationer vars huvudsakliga uppgift är att avtala om de villkor som ska tillämpas i arbetsavtal eller anställningsförhållanden och som är bindande för parterna. Skatteförvaltningen listar exempelvis FFC, STTK, Akava och Finskt Näringsliv EK:s medlemsorganisationer som arbetsmarknadsorganisationer. 
 
Till exempel förhandlar PAM tillsammans med arbetsgivarorganisationerna fram minimianställningsvillkor i kollektivavtalen inom olika branscher. Dessa villkor tillämpas sedan i företagen och PAM övervakar att de följs. 
PAM och arbetsgivarorganisationerna ger råd till sina medlemmar om hur avtalen ska följas och löser tvister om de inte kan lösas på arbetsplatsen. 

Om medlemsavgiften endast har betalats för att stödja fackföreningen, är den inte avdragsgill. Men om den kan betraktas som ett villkor för att utöva ett yrke eller bedriva rörelse eller på annat sätt en kostnad för att förvärva inkomst, är den avdragsgill. 

PAM anmäler medlemsavgifterna till Skatteförvaltningen 

Skatteavdraget för fackföreningsavgiften ingår inte i det avdrag för inkomstens förvärvande som Skatteförvaltningen gör automatiskt, utan avdraget läggs därtill. PAM anmäler medlemsavgifterna årligen till Skatteförvaltningen. På så sätt ingår avdragen vanligtvis redan i den förhandsifyllda skattedeklarationen som anställda får. 

Vad innebär skatteavdrag?  

Skatteavdraget är den summa pengar som minskar den skattepliktiga inkomsten eller mängden skatt. För en medlem innebär rätten till skatteavdrag att den inkomst som utgör grunden för inkomstskatten minskas med medlemsavgiften. På den kvarvarande inkomsten uppbärs skatt enligt din skatteprocent.

Exempel på skatteavdrag  

Arbetstagarens lön är cirka 2 000 euro per månad och PAM:s medlemsavgift är 1,5 % av bruttolönen. Medlemmen betalar en medlemsavgift på 375 euro per år. När detta belopp dras av från den skattepliktiga inkomsten, är den skatt som ska betalas cirka 110 euro mindre än utan avdrag. Därmed blir nettomedlemsavgiften cirka 265 euro. 

På Skatteförvaltningens webbplats finns en skatteprocenträknare med hjälp av vilken du kan kolla hur fackföreningsavgiften påverkar din skatt.
 
Du kan kontrollera beloppet på PAM:s medlemsavgift med hjälp av medlemsavgiftsräknaren:

Vad kostar medlemskapet?

Sök