Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Villkor för minderåriga » Ungas och sommarjobbares löner
Senast uppdaterad: 05.03.2024

Ungas och sommarjobbares löner

Hur mycket lön ska en gymnasieelev under 18 år få för sommarjobb inom handeln? Vad är lönen för en grundskoleelev? Läs här!

I sommarjobb och korta anställningar tillämpas gällande kollektivavtal och dess allmänna anställningsvillkor för branschen. Dessa avtalade villkor kan inte underskridas ensidigt utan det handlar om minimibestämmelser som ska iakttas.  

Kollektivavtalen innehåller bestämmelser enligt vilka lönen också till unga sommarjobbare ska utgå från erfarenhet och utbildning för uppgiften. 

Är sommarjobb en orsak att betala lägre lön? 

Sommarjobb eller annat säsongsarbete berättigar inte till att betala lägre lön på grund av att arbetstagaren är ung eller anställningen kort. Om den anställda trots sin unga ålder har yrkeserfarenhet och tidigare förvärvad kompetens ska detta beaktas även i samband med korta anställningar på sommaren. 

Flera kollektivavtal har särskilda bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Nedan har bestämmelserna i fråga sammanställts per bransch. 

Kom ihåg att kolla lönen när du ingår ett arbetsavtal 

Alltid då du inleder en anställning och undertecknar ett arbetsavtal ska du gå igenom lönevillkoren – vilket kollektivavtal iakttas, vilken är arbetstiden och hur länge varar anställningen. 

Nedan kan du läsa mer om typiska minimilöner som avtalats branschvis för unga och sommarjobbare i kollektivavtalen. Exakta anställningsvillkor inom en bransch framgår av kollektivavtalet. 

Kom ihåg att alltid kontrollera i lönebeskedet att du har fått rätt lön och tillägg enligt de arbetsskift du gjort. PAM rekommenderar att du för bok över dina arbetsskift och sparar arbetsskiftsförteckningen så att du vid behov kan kontrollera din lön. 
 
Läs om hur du kan kontrollera lönen.  

Läs mer om lönefrågor som gäller dig: 

Handeln 

Inom handeln påverkas lönen av flera faktorer, till exempel huruvida du har utbildning för branschen eller tidigare erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter. Lönen påverkas också av om den unga arbetstagaren är anställd genom Sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna eller om sedvanliga lönebestämmelser i kollektivavtalet tillämpas, t.ex. skolelevs lön eller praktikantlön. 

Hur stor lön och till vem? 

 • Skolelevens lön Lönen till en skolelev är minst 70 % av första årets lön i lägsta lönegruppen för respektive kravnivå. Sådan lön kan betalas till elever i grundskola, gymnasium eller yrkesskola. Arbetsgivare kan betala denna lön i högst två månader. Fortsätter anställningen till exempel nästa sommar hos samma arbetsgivare kan denna lön inte betalas på nytt. Efter att lön till skolelev betalats i två månader ska minst praktikantlön betalas. 
 • Praktikantlönen är minst 85 % av första årets lön i lägsta lönegruppen för respektive kravnivå. Praktikantlön kan betalas i högst ett år. Därefter betalas minst första årets lön för ifrågavarande lönegrupp. 
 • Om du har yrkesexamen inom handel, får du genast tabellönen för tredje årets arbetstagare.  

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare 

De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna A och B. Dessa är: Biträdande kontorsarbete/”grunduppgift” (lönegrupp A), bud (A), hantering av flaskor och kundvagnar (A), expedit I (B1, fr.o.m. 1.6.2024 B), kioskexpedit (B1, fr.o.m. 1.6.2024 B) och logistikarbetare/”yrkesuppgift” (B2, fr.o.m. 1.6.2024 B). 

Lön till sommarjobbare 

Minimilöner från 1.6.2024* enligt lönetabellen för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda: 

Lönegrupp skolelev månadslön skolelev timlön praktikant 
månadslön 
praktikant 
timlön 
Första årets arbetstagare 
månadslön 
Första årets arbetstagare 
timlön 
1 367,808,551660,9010,38 1 95412,21
1 450,409,07 1 761,20 11,012 072 12,95 
(*Se minimilönera före 1.6.2024 i kollektivavtalets lönebilaga)

Minimilöner från 1.6.2024* enligt lönetabellen för resten av Finland: 

Lönegrupp skolelev* 
månadslön 
skolelev* 
timlön 
praktikant** 
månadslön 
praktikant** 
timlön 
Första årets arbetstagare 
månadslön 
Första årets arbetstagare 
timlön 
1 313,908,81 1 595,45 9,971 877 11,73 
B1 394,40 8,72 1 693,20 10,581 99211,45 
(*Se minimilönera före 1.6.2024 i kollektivavtalets lönebilaga)

Arbetstidstillägg 

Arbetstidstilläggen för arbete på kvällar och veckoslut hittar du i kollektivavtalets lönebilaga

Söndagsersättning 

För ordinarie arbete på en söndag eller kyrklig helgdag, självständighetsdagen och första maj betalas dubbel lön. Arbetstidstillägg betalas dock inte dubbelt.  

Turism-, restaurang- och fritidstjänster 

Kollektivavtalet i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster innehåller bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Lönen påverkas också av om den unga arbetstagaren är anställd genom sommarpraktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna eller om sedvanliga lönebestämmelser i kollektivavtalet tillämpas (skolelevs lön eller praktikantlön). 

Lönen bestäms på basis av erfarenhetsår och/eller den utbildning som krävs för arbetet. Arbetsgivaren ska också beakta sommarjobbarens utbildning och tidigare arbetserfarenhet. För att uppnå ett erfarenhetsår krävs följande:  

 • 1 års arbete, om den genomsnittliga minimiarbetstiden är 60 timmar per tre veckor eller mera  
 • 2 års arbete, om den genomsnittliga minimiarbetstiden är mindre än 60 timmar per tre veckor. 

Hur stor lön och till vem? 

 • Skolelevens lön är 70 % av lönen i lönegruppen i fråga enligt kollektivavtalet. Den kan betalas till grundskoleelever och gymnasieelever. Lön till skolelev kan betalas i högst två månader. 
 • Praktikantlönen är minst 80 % av tabellönen för 0–2 år inom respektive arbetsuppgift. Praktikantlön kan betalas endast under praktiktiden i början av anställningen och under högst sex månader. 
 • Om du har yrkesutbildning inom branschen, är praktiktiden högst två månader. Praktiktiden förkortas av eventuell arbetserfarenhet.  

En lön som motsvarar praktikantlön kan också betalas till arbetstagare under 18 år, om de inte har den yrkeskunskap och kompetens som arbetet kräver. 

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare 

De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna 1–4. Sådana uppgifter är bland annat piccolo (lönegrupp 1), biträde (1), kaféanställd (2), snabbmatsanställd (2), servitör (2 eller 4), kock (2 eller 4) och anställd på trafik- och servicestation (2 och 4). 

Alkoholförsäljning påverkar lönegruppen 

Lönen till servitörer, kockar och anställda på trafik- och servicestationer följer lönegrupp 2 om kaféet, snabbmatsrestaurangen eller restaurangen över huvud taget inte har utskänkning eller serverar bara alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent. Om där serveras alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 5,5 procent följer lönen lönegrupp 4. 

Lön till sommarjobbare 

 Minimilöner från och med 1.6.2023-31.8.2024: 

Lönegrupp skolelev 
timlön 
skolelev 
månadslön 
praktikant 
timlön 
praktikant 
månadslön 
0–2 års anställd 
timlön 
0–2 års anställd 
månadslön 
7,81 1 242 8,92 1 419 11,16 1 774 
7,97 1 267 9,11 1 448 11,38 1 810 
8,47 1 346 9,67 1 538 12,09 1 923 
8,94 1 422 10,22 1 625 12,77 2 031 

Arbetstidstillägg från och med 1.7.2022 

 • Kvällstillägg (kl. 18–24) 1,33 €/timme 
 • Nattillägg (kl. 00–06) 2,25 €/timme 

Söndagsersättning 

Med 100 % förhöjd grundlön och kvälls- och nattillägg betalas för arbetstimmar på söndag, annan kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen. 

Fastighetstjänster 

Unga och sommarjobbare som börjar inom fastighetstjänstebranschen får ofta arbetsuppgifter enligt svårighetsgrupperna 2–4 i lönetabellerna. Sådana uppgifter är vanligen städare, fastighetsskötare, gårdskarl samt städning av gårdsplaner och gräsklippning. 

Lönegruppen bestäms företagsvis på basis av en utvärdering av hur krävande uppgiften är.  

Hur stor lön och till vem? 

Praktikantlönen* fastställs enligt lönegrupp 1. Den är 90 % av lönen i lönegrupp 2. Praktikantlön kan betalas till elever och studerande som arbetar under skolloven. 

Lön till sommarjobbare 

Minimilöner enligt lönetabellen som gäller 1.5.2023–31.7.2024: 

Lönegrupp timlön månadslön 
1 praktikant* 10,56 1 700 
11,73 1 889 
12,32 1 984 
12,94 2 083 

Nöjesparker 

Nöjes-, tema- och äventyrsparker har ett eget kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen. 

Hur stor lön och till vem? 

Till anställda under 18 år* kan i A- och B-lönegrupperna betalas 90 % av lönegruppens lön under de 2 första månaderna av anställningen. Därefter bestäms lönen minst enligt erfarenhetsnivån 0–6 månader**. 

Vid beräkningen av den erfarenhetstid som avses i lönetabellen beaktas tiden i samma arbetsgivares tjänst. Erfarenhetstiden räknas i månader. Erfarenhetstid intjänas under sådana kalendermånader under vilka arbetstagaren arbetat minst 10 dagar eller 76 timmar. 

 Minimilöner från och med 1.6.2023-31.7.2024 och från 1.8.204:  

Lönegrupp A: biträde, biljettförsäljare, städ- och parkarbetare, croupier, skötare eller förare av anläggning, djurskötare, grill-, kafé- och kioskförsäljare, upprätthållning av ordning, poolvakt 

Lönegrupp A under 18-årig arbetstagare* 0–6 mån.** 6–12 mån.** över 1 år** 
 7,27 8,08 8,89 9,93 
från 1.8.20247,408,229,0410,10
Lönegrupp B under 18-årig arbetstagare* 0–6 mån.** 6–12 mån.** över 1 år** 
 8,32 9,24 10,10 11,41 
från 1.8.20248,469,4010,2711,60

Lönegrupp B: kock, servitör (alkoholdrycker som innehåller över 5,5 volymprocent serveras inte), serviceman, banarbetare, kontorsarbetare, poolvakt (behörighet), krävande djurskötsel, städare, våningsvärdinna, krävande skötsel eller transport av anläggning, gruppguide, infopunktskötare, anläggningsavbytare. 

Lönegrupp C 0–1 år** över 1 år** 
 11,02 12,45 
från 1.8.202411,2112,66

Lönegrupp C: servitör, kock (alkoholdrycker som innehåller över 5,5 volymprocent serveras) 

Arbetstidstillägg från och med 1.6.2023 

 • Kvällstillägg (kl. 18–24) 1,39 €/timme 
 • Nattillägg (kl. 00–06) 2,35 €/timme 

Arbetstidstillägg från och med 1.8.2024 

 • Kvällstillägg (kl. 18–24) 1,41 €/timme 
 • Nattillägg (kl. 00–06) 2,39 €/timme 

Söndagsersättning 

Lön förhöjd med 100 % betalas för arbete på söndagar och andra kyrkliga helgdagar samt på första maj och självständighetsdagen. Kvälls- och nattillägg betalas dubbelt. 

Bingo 

En sommarjobbare kan få en praktikantlön, som är 3 % lägre än den lägsta tabellönen i dyrortsklassen i fråga. Praktikantlön kan betalas i högst 6 månader. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet för bingoanställda.  

Biografer 

En sommarjobbare kan få en praktikantlön, som är 85 % av respektive tabellön. Praktikantlön kan betalas i högst 4 månader, om arbetstagaren inte har tidigare erfarenhet inom branschen. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet för biografer. 

Golf 

En sommarjobbare som inte har utbildning inom branschen och får sitt första sommarjobb inom branschen kan få en praktikantlön, som är 70 % av lönen enligt svårighetsgrad A. Praktikantlön kan betalas i högst 3 månader. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet för golfbranchen

Bildframställning 

En sommarjobbare som tar anställning för första gången kan få en praktikantlön motsvarande 90 % av den nedre gränsen för lönenivå A. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet för fotoproducenter. 

Flyttservicebranschen 

En sommarjobbare utan tidigare erfarenhet inom branschen kan få en praktikantlön motsvarande 90 % av lönen för den svårighetsgrad som hens jobb tillhör. Praktikantlön kan betalas i högst 4 månader eller för 500 timmar. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet (på finska). 

Bevakning 

Av en sommarjobbare krävs väktarkort eller tillfälligt väktarkort. En sommarjobbare kan få lön enligt nivå 1/praktikant i högst 4 månader. 

Se lönetabellerna i kollektivavtalet för bevakningsbranschen

Sommarpraktikprogrammet 

Praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna kan tillämpas bara i de branscher för vilka det finns ett avtal.  

Läs mer om programmet Lär känna arbetslivet och förtjäna.  

Sök