Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Likabehandlingsplan – hur utarbetas den?

Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan utarbetas för arbetsplatser med över 30 anställda.

En likabehandlingsplan anger hur företaget ska främja likabehandling och motverka diskriminering i sin verksamhet och som arbetsgivare. Den kan ingå i någon annan plan, såsom jämställdhetsplanen, arbetarskyddets verksamhetsprogram eller personal- och utbildningsplanen. 

Hur utarbetas en likabehandlingsplan? 

Allra först ska man bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen. Detta kan undersökas på allmän nivå med bland annat personalenkäter. 

Efter bedömningen utvecklas vid behov icke-diskriminerande förfaranden som följs i samband med att personal anställs och beslut som rör personalen fattas. Arbetsplatsens behov och tillgängliga resurser påverkar vilken typ av åtgärder som vidtas samt deras omfattning. 

Planen ska göras upp tillsammans med personalen eller personalens representanter. Oftast utses förtroendemannen och/eller arbetarskyddsfullmäktig för utarbetandet av planen.  

Personalföreträdaren har rätt att få veta vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit för att främja likabehandling på arbetsplatsen. Om en förtroendeman inte har valts, föreligger samma rätt för ett förtroendeombud eller någon annan företrädare för personalen som medverkat i planeringen av likabehandlingsåtgärderna. Även arbetarskyddsfullmäktige har den rätten. 

Planen får inte behandla känsliga personuppgifter så att de kan kopplas till enstaka arbetstagare, såsom uppgifter om personens etniska ursprung, övertygelse, hälsotillstånd eller sexuella läggning. Planen kan alltså bara avse det allmänna läget för likabehandling på arbetsplatsen. 

Åtgärder som främjar likabehandling 

Exempel på åtgärder som främjar likabehandling är  

  • att ta fram anvisningar för hur misstankar om diskriminering ska utredas på arbetsplatsen  
  • att ta upp likabehandlingsfrågorna vid introduktion av arbetstagare och utveckling av arbetsgemenskapen.  

Om företaget tänker använda sig av legitim särbehandling (= positiv diskriminering) är det viktigt att detta skrivs in i planen så att misstankar om ojämlik behandling inte väcks. Det här kommer i fråga till exempel då företaget vill gynna en viss grupp i rekryteringar för att uppnå bättre balans. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök