Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Att identifiera faror och bedöma risker

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma och identifiera faror på arbetsplatsen samt minimera riskerna för människors fysiska och psykiska hälsa.

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren systematiskt utreder olägenheter och risker som beror på arbetet, arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Dessa ska utredas och bedömas regelbundet och följas upp kontinuerligt så att man omgående reagerar på förändringar i arbetsmiljön.  

Arbetsgivaren ska anlita utomstående sakkunniga för bedömningen, om det inte finns personer med tillräcklig sakkunskap på arbetsplatsen. Det finns skäl att upprätta skriftliga rapporter om bedömningen av faror eftersom arbetarskyddsmyndigheterna kan begära att få ta del av dem. 

Identifieringen av faror kan beskrivas som en tredelad process: 

  • identifiera riskfaktorerna 
  • identifiera dem som exponeras för faran 
  • bedöm risken. 

Identifiering av riskfaktorer  

Identifiering av riskfaktorer handlar om att identifiera alla faktorer i arbetsmiljön, arbetsmomenten och arbetsförhållandena som kan ha skadlig inverkan på arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Sådana farliga situationer som ännu inte uppstått men som kan uppstå i framtiden bör också identifieras. 

Identifieringen ska inte bara omfatta normal daglig verksamhet utan också beakta avvikelser såsom service och underhåll, ibruktagning av nya arbetsredskap och apparater samt nyanställda och vikarier. Det är förnuftigt att bedöma faror i samband med all arbetsmiljö- och arbetsrelaterad planering såsom när lokaler, arbetsredskap och skift planeras. 

Identifiering av exponerade  

Alla som exponeras för farorna på arbetsplatsen ska identifieras. Utöver arbetstagarna ska man beakta potentiellt exponerade kunder, medarbetare som arbetar på en plats bredvid och förbipasserande arbetstagare. Att analysera händelsekedjorna är ett viktigt element i utredningen av farorna. Även kundernas säkerhet ska uppmärksammas. 

Följande metoder kan användas för identifiering av riskfaktorer: 

  • observationer, intervjuer, enkäter 
  • arbetsplatsinspektioner 
  • checklistor 
  • säkerhetsanalyser. 

Bedömning av risken 

Sannolikheten för de befarade händelserna eller situationerna samt deras konsekvenser för arbetstagarnas säkerhet och hälsa ska bedömas. Om varken arbetsgivaren eller någon anställd har sakkunskap för bedömningen ska en utomstående sakkunnig anlitas. I hälsofrågor är naturligtvis företagshälsovården sakkunnig. 

Alla hälsofaror ska identifieras och i första hand undanröjas. Är det inte möjligt att undanröja faran ska metoder som minimerar risken eller skyddar mot faran väljas. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök