Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sjukdom

Uppdaterad: 19.03.2020

Råd vid sjukdom

Lön under sjukdomstid

Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att arbeta rätt att få lön under sjukdomstiden.

  • Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har man rätt att få full lön till utgången av den nionde vardagen under sjukfrånvaron.
  • Om anställningsförhållandet har varat mindre än en månad man att få 50 procent av lönen.
  • En arbetstagare som har orsakat sin arbetsoförmåga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har inte rätt till lön för sjukdomstiden.

På begäran måste man lämna in en tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren. 

Kollektivavtalen inom PAM:s branscher innehåller bättre villkor för lön under sjukdomstid än lagen. Enligt de flesta avtal är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön i högst åtta veckor oberoende av hur länge anställningen har pågått. För tiden med lön betalar FPA ut sjukdagpenning från sjukförsäkringen antingen direkt till arbetsgivaren eller skillnaden mellan lönen och dagpenningen till arbetstagaren, beroende på kollektivavtalet. FPA betalar ut sjukdagpenning till arbetstagaren när sjukdomen pågår längre än den obligatoriska tiden för att få lön enligt kollektivavtalet. Kollektivavtalen innehåller också närmare bestämmelser om anmälan av sjukfrånvaro, läkarintyg, återfall av sjukdomen och sjukt barn under tio år.

Sjukdagpenningens storlek beror på den beskattningsbara arbetsinkomsten. Vid lägre inkomster är den procentuella andelen av inkomsterna större än vid höga inkomster. Dagpenning betalas ut för 300 vardagar. Vid studier, rehabiliteringspenning, olycksfallsersättning och pension får man ingen dagpenning. Den som är arbetslös har rätt att få sjukdagpenning efter 55 sjukdagar. 

Partiell sjukdagpenning

En arbetstagare har rätt att återgå i sitt tidigare arbete på deltid efter karenstiden på 1 + 9 dagar för perioden med sjukdagpenning. Arbetstiden måste minska med 40–60 procent. Under tiden med partiell sjukdagpenning får man full lön och FPA betalar ut partiell dagpenning till arbetsgivaren.

Partiell dagpenning betalas ut för 12–120 vardagar. Den ska ansökas hos FPA och beloppet är alltid hälften av sjukdagpenning på heltid.

För att få partiell sjukdagpenning måste man ha heltidsanställning. Heltidsanställning betyder att arbetstiden så är lång som den regelbundna arbetstid på heltid som tillämpas inom branschen. Tidigare var FPA:s tolkning att 30 timmar i veckan uppfyller kravet på heltid inom handeln. Det är ändå bäst att kontrollera den lokala FPA-byråns ståndpunkt till heltid innan du ingår avtal om deltid.

Man kan få partiell sjukdagpenning om man regelbundet och samtidigt har två eller flera deltidsanställningar. Arbetet anses vara heltidsarbete om den sammanlagda arbetstiden är minst 35 timmar i veckan. I sådana fall betalas partiell dagpenning ut till arbetstagaren.

Den som ska få partiell sjukdagpenning måste lämna in läkarutlåtande B till FPA. Utlåtande måste ha information om arbetsförmågan och uppgifter om att deltidsarbete inte äventyrar arbetstagarens hälsa och återhämtning.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett tidsbegränsat skriftlig avtal om partiell sjukledighet för den tid som den partiella sjukledigheten pågår. Av intyget ska följande framgå: avtalstid, arbetstider (nuvarande arbetstid, arbetstid för deltidsanställning), lön för tidstidsanställningen och uppgifter om hur den partiella sjukledigheten påverkar intjäningen av semester och semesterlönen.

Avtalet upphör att gälla och man återgår till sjukdagpenning på heltid om man på grund av sjukdom inte kan fortsätt att arbeta deltid.

Läs mer

Medlemsförmåner