Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Skatteavdrag för fackavgiften

Uppdaterad: 05.01.2021

Avdragsrätten innebär att när en medlem i ett fackförbund betalar sin medlemsavgift, dras den av i beskattningen från medlemmens skattepliktiga inkomster. Avdragsrätten gäller medlemmen, inte fackförbundet. 

Vad baserar sig avdragsrätten på?
Medlemsavgiften i ett fackförbund kan dras av i beskattningen, eftersom den betraktas som avdragsgill utgift. Det bygger på det att fackförbundet förhandlar fram t.ex. kollektivavtal och tar hand om arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen.

I inkomstskattelagen (§ 31 och § 95) finns bestämmelser om avdragsgilla utgifter och medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor.


Om medlemsavgiften endast har betalats för att stödja föreningen, är den inte avdragsgill. Men om den kan betraktas som ett villkor för att utöva ett yrke eller bedriva rörelse eller på annat sätt en kostnad för att förvärva inkomst, är den avdragsgill. 

Arbetsmarknadsorganisationer är organisationer vars huvudsakliga uppgift är att avtala om de villkor som ska tillämpas i anställningsförhållanden och som är bindande för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skatteförvaltningen listar exempelvis FFC, STTK, Akava och Finskt Näringsliv EK:s medlemsorganisationer som arbetsmarknadsorganisationer.

Till exempel PAM förhandlar tillsammans med arbetsgivarorganisationerna fram de minimianställningsvillkor som tillämpas i arbetet och som företagen bör följa. PAM och arbetsgivarförbund ger råd till sina medlemmar om hur avtalen ska följas och löser tvister om de inte kan lösas på arbetsplatsen.

PAM anmäler medlemsavgifterna till Skatteförvaltningen 
Skatteavdraget för fackföreningsavgiften ingår inte automatiskt i avdraget för förvärv av inkomst utan läggs därtill. PAM meddelar medlemsavgifterna årligen till Skatteförvaltningen. På så sätt ingår de vanligtvis redan i det skatteförslaget som anställda får. 

Vad innebär skatteavdraget? 
Skatteavdraget är den summa pengar som i beskattningen minskar den skattepliktiga inkomsten eller mängden skatt. För en medlem innebär rätten att avdra skatt att den inkomst som utgör grunden för inkomstskatten minskas med medlemsavgiften. 

När fackavgiften är 1,5 % av bruttolönen och lönen är cirka 2 000 euro i månaden, betalar medlemmen en medlemsavgift på 375 euro per år. När detta belopp dras av från skattepliktig inkomst, är den skatt som ska betalas cirka 110 euro mindre än utan avdrag. Därmed blir nettomedlemsavgiften cirka 265 euro.

Skatteförvaltningens webbsida finns en skatteprocenträknare genom vilken du kan kolla hur fackavgiften påverkar din skatt.

Du kan kolla medlemsavgiftsbeloppet med hjälp av räknaren (på finska).  

Medlemsförmåner