Yksintyöskentely

Päivitetty: 08.11.2021

Palvelualoilla esiintyy yksintyöskentelyä monella eri työpaikalla. Työtä saatetaan tehdä yksin osan työvuorosta tai kokonaan. Yksintyöskentelyä on myös, kun työntekijä ei ole yhteydessä työpaikan muihin työntekijöihin. Työpaikalla olevat muut henkilöt, kuten kaupan asiakkaat tai sairaalan potilaat, eivät korvaa muita työntekijöitä.

Yksin tehtävä työ ei itsessään ole haitallista mutta siitä voi aiheutua erilaisia haittoja tai vaaroja. Yksintyöskentely on psykososiaalinen kuormitustekijä. Lisäksi yksin työskennellessä voi tapaturman vaara tai väkivallan uhka korostua. Lisäksi yksintyöskentelyyn liittyy olennaisesti taukojen pitämisen haasteet.

Psykososiaalinen kuormitus yksin työskennellessä

Psykososiaalinen kuormitus voi ilmetä esimerkiksi pelkona väkivallan uhkaa kohtaan. Jos työpaikalla on sattunut häiriöitä tai niitä on sattunut lähistöllä, tuntevat työntekijät helposti olonsa turvattomaksi työpaikalla. Lisäksi kokematon työntekijän voi pelätä virheitä, kun ei ole työtovereilta joilta varmistaa työtehtävien oikea suoritus. Työnantajan on arvioitava yksintyöskentelyn aiheuttamaa kuormitusta työntekijöille yksilökohtaisesti. Kuormitus voi esimerkiksi hiljattain sattuneen väkivaltatilanteen vuoksi olla voimakastakin.  

Tapaturmanvaara yksin työskennellessä

Yksintyöskentelyyn voi liittyä ilmeinen haitta tai vaara esimerkiksi siksi, että työssä käytetään vaarallisia koneita tai vaarallista työmenetelmää sellaisissa olosuhteissa, joissa vakavan tapaturman todennäköisyys on tavanomaista suurempi. Yksintyöskentelyn vuoksi mahdollisuus pikaiseen avun saantiin on tällöin rajoitettu.

Väkivallan uhka yksin työskennellessä

Tietyissä töissä katsotaan yksintyöskentelyn lisäävän väkivallan uhkaa. Erityisesti uhka korostuu, kun työtä tehdään esimerkiksi

 • ilta- tai yöaikaan
 • tiloissa, joihin on avoin pääsy
 • asiakkaan kotona
 • alueilla, joilla väkivalta- ja rikostilastot ovat korkeat
 • asiakkaiden ollessa päihtyneitä
 • käsitellessä tai vartioidessa lääkkeitä, rahaa tai arvokasta omaisuutta

Avun hälyttäminen yksin työskennellessä

Yksin työskennellessä on varmistettava, että työntekijä voi hälyttää tarvittaessa apua. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle mahdollisuus hälyttää apua työpisteestään asianmukaisilla laitteilla.  Oletus siitä, että työntekijällä on henkilökohtainen puhelin tähän tarkoitukseen ei ole riittävä.

Tauot yksin työskennellessä

Joillakin työpaikoilla työehtosopimus mahdollistaa sopia, että tauot voidaan pitää työn ohessa. Työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus niin ruoka- kuin kahvitaukojen pitämiseen. Jos asiakasvirta on niin tiheä, että työntekijä ei keskeytyksien vuoksi saa taukoaa pidettyä, on asia ratkaistava muulla tavalla, esimerkiksi sijaisjärjestelyin tai palvelun keskeytyksellä.

Yksintyöskentelyn haittojen ennakointi

Työnantajan on järjestettävä työolosuhteet niin, että vaara olisi mahdollisimman vähäinen. Työnantajan on työn suunnittelussa otettava huomioon se, ettei yksintyöskentelystä aiheudu työntekijöille haittaa tai vaaraa. Vaarat on arvioitava säännöllisesti yhteistoiminnassa.

Haittavaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi vähentämällä yksintyöskentelyyn käytettyä aikaa. Turvallinen yksintyöskentely voi edellyttää muutoksia fyysisessä työympäristössä, työjärjestelyissä ja -välineissä. Vartioinnin järjestäminen, mm. riskialttiimmille tunneille, voi helpottaa väkivallan uhan aiheuttamaa kuormitusta.

Yksintyöskentelyyn tulee myös perehdyttää työntekijät. Työntekijän kuormitusta vähentää se, että kokee hallitsevansa turvalliset työtavat sekä toimintaohjeet myös häiriötilanteissa.

Työsuojeluviranomainen voi päätöksellään kieltää yksintyöskentelyn silloin, kun siitä aiheutuu ilmeistä ja välitöntä vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Yksintyöskentelyn käytön mahdollisuutta on arvioitava erityisesti tilanteissa, joissa työpaikkaan on kohdistunut lyhyen ajan sisällä useita uhkauksia tai ryöstöjä eikä työntekijöiden turvallisuutta voida taata muilla toimilla. Nuori (alle 18-vuotias) työntekijä ei saa työskennellä yksin, mikäli työhön liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara.

Lainsäädäntöä

Työturvallisuuslaki (738/2002)

8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

27 § väkivallan uhka

29 § yksintyöskentely

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme