Skip to content
Senast uppdaterad: 17.08.2023

Prövotiden är en betänketid för båda parter vid anställningens början 

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om en högst 6 månader lång prövotid som infaller i början av anställningen. Parterna ska avtala om prövotiden och dess varaktighet i arbetsavtalet.

Syftet med prövotiden är att ta reda på om det arbetsavtal som ingåtts uppfyller båda parternas förväntningar. Parterna ska avtala om prövotiden och dess varaktighet i arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan även uppge att den prövotid som ingår i kollektivavtalet gäller för anställningen när arbetsavtalet ingås.  
 
Läs mer om vad du bör tänka på när du ingår ett arbetsavtal.

Om ni inte har kommit överens om någon prövotid eller om arbetsgivaren inte har hänvisat till prövotiden i kollektivavtalet ingår ingen prövotid. I princip kan samma parter komma överens om prövotid endast en gång. 

Prövotidens längd/Hur lång är prövotiden? 

Prövotidens maximala längd är sex månader.  

Prövotid kan också tillämpas på ett arbetsavtal för viss tid. Ett visstidsavtal är ett sådant arbetsavtal som gäller under den avtalade tiden eller den tid som arbetet pågår. I en visstidsanställning kan prövotiden dock inte vara mer än hälften av anställningstiden.

Hävning av arbetsavtal under prövotiden 

Under prövotiden kan både arbetstagaren och arbetsgivaren häva arbetsavtalet. Anställningsförhållandet upphör då genast. Det kallas för prövotidshävning. 

Det ska dock finnas ett sakskäl till att arbetsförhållandet hävs under prövotiden. Det kan t.ex. handla om hur en anställd klarar av sitt arbete, atmosfären på arbetsplatsen eller liknande saker.  

Arbetsavtalet får dock inte hävas på diskriminerande grunder eller grunder som på annat sätt är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden.  

Arbetsavtalet får inte hävas på följande grunder under prövotiden:  

  • arbetstagaren är gravid  
  • arbetstagaren har blivit vald till förtroendeman 
  • produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker hos arbetsgivaren 
  • arbetstagarens ålder 
  • nationellt eller etniskt ursprung 
  • kön 
  • sexuell läggning 
  • fackföreningsverksamhet 
  • politisk verksamhet 
  • eller någon annan jämförbar orsak. 

Läs mer 

Sök