Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Arbetsavtal » Olika anställningsformer
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Anställningens form fastställs i arbetsavtalet

Arbete kan utföras i olika anställningsförhållanden, såsom fast anställning, heltidsanställning, visstidsanställning och deltidsanställning. Andra former av arbete är till exempel praktik, läroavtal och företagande.

Vilken typ av anställning du har påverkar bland annat uppsägning, hävning av arbetsavtalet samt hur din arbetstid eller semester bestäms. Anställningen påverkar också till exempel vad som händer om du blir sjuk.  

Anställningsformen avtalas i arbetsavtalet. Det lönar sig alltid att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. 

Vad är det bra att veta om arbetsavtal? 

Fast anställning  

Med fast anställning, dvs. tillsvidareanställning, avses en sådan anställning vars sluttidpunkt inte har avtalats. Ett sådant arbetsavtal gäller tills det sägs upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren. När arbetsavtalet sägs upp ska uppsägningstiderna respekteras.  

Heltidsanställning 

Heltidsarbete, dvs. arbete på heltid, innebär att arbete utförs under hela arbetsdagen, vanligen fem dagar i veckan. Arbetet utförs under högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Vanligen utförs heltidsarbete till exempel 7,5 timmar per dag och 37,5 timmar per vecka. 

Visstidsanställning 

Ett arbetsavtal för viss tid är i kraft tills den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet är utfört. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om tidpunkten då avtalet ska upphöra eller om det avtalade arbetet när anställningen börjar. 

Ett arbetsavtal för viss tid kan ingås endast om det finns grundad anledning till detta. Grunden för ett visstidsavtal kan vara 

  • vikariat 
  • projekt för viss tid 
  • arbetsprestation av engångsnatur 
  • säsongsbetonat arbete 
  • praktiktid vid en läroanstalt 
  • läroavtal på viss tid 
  • någon annan omständighet som hänför sig till arbetsgivarens verksamhet eller till det avtalade arbetet och som kräver visstidsarbete. 

Upprepad användning av visstidsavtal utan grundad anledning är förbjuden.  

Om det inte har funnits saklig grund för att använda ett visstidsavtal, gäller arbetsavtalet tills vidare trots att parterna har avtalat om viss tid. Arbetsavtalslagen begränsar dock inte ingåendet av arbetsavtal för viss tid på arbetstagarens eget initiativ. 

Ingen av parterna – varken arbetstagaren eller arbetsgivaren – kan i princip säga upp ett visstidsavtal, utan det upphör när den avtalade tiden löper ut. Om avtalet sägs upp i förtid kan detta till och med leda till skadeståndsansvar. Om du som arbetstagare vill säga upp ett visstidsavtal, är det bästa sättet att diskutera med arbetsgivaren och försöka komma överens gemensamt om hur ni ska gå till väga. 

Prövotid med en maximal längd på 6 månader kan också tillämpas på ett arbetsavtal för viss tid. Kontrollera den maximala längden på prövotiden i ditt kollektivavtal. I en visstidsanställning kan prövotiden dock inte vara mer än hälften av anställningstiden. Under prövotiden kan arbetsgivaren och arbetstagaren avsluta anställningen genast. Det måste dock finnas sakliga skäl till denna så kallade prövotidshävning.

Enligt arbetsavtalslagen får en långtidsarbetslös anställas på viss tid utan särskilt grundad anledning. Som långtidsarbetslös betraktas en person som har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott under de senaste 12 månaderna. Under ett år kan högst 3 sådana sysselsättningsavtal ingås och deras sammanlagda längd kan vara högst ett år. 

Arbetsgivaren måste dock ha en grundad anledning enligt arbetsavtalslagen, om arbetsgivaren vill anställa en långtidsarbetslös på viss tid för längre tid än ett år eller om arbetsavtalen med personen i fråga inte annars motsvarar begränsningarna i bestämmelserna. 

Om visstidsavtalen är flera, ska arbetsgivaren ha en grundad anledning senast när arbetsgivaren ingår det första arbetsavtalet med arbetstagaren som inte är ett sådant sysselsättningsavtal som avses i lagen. 

Deltidsanställning 

Deltidsarbete, dvs. arbete på deltid, innebär att du bara arbetar en del av arbetsdagen eller en del av arbetsveckan. Vid deltidsarbete utförs mindre arbete än under heltidsarbete. 

Om du är deltidsanställd har du rätt till mertidsarbete. Det betyder att om din arbetsgivare behöver fler arbetstagare, måste du erbjudas extra arbetstimmar innan din arbetsgivare kan anställa nya arbetstagare.  

Om du vill arbeta fler timmar än vad som står i ditt arbetsavtal, tala om detta för arbetsgivaren. 

Bemanningsarbete 

Vid bemanningsarbete hyr arbetsgivaren ut sina arbetstagare för att de ska arbeta för en annan arbetsgivare. Ett företag som behöver arbetskraft ingår ett avtal med ett företag som förmedlar inhyrd arbetskraft. Vid bemanningsarbete finns det alltid tre parter: en arbetstagare, ett bemanningsföretag och ett så kallat användarföretag som använder arbetskraften.  

Arbetstagaren ingår ett arbetsavtal med bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget är arbetstagarens arbetsgivare.

Läroavtal  

Läroavtalet är en arbetslivsorienterad utbildningsform där arbetsgivaren och den studerande ingår ett arbetsavtal för viss tid. Genom läroavtalet får den studerande lön för sitt arbete och arbetserfarenhet vid sidan av utbildningen. Det mesta av inlärningen sker på arbetsplatsen.  

Företagande 

En företagare är en person som bedriver ekonomisk verksamhet för egen räkning och på eget ansvar. Företagaren sköter själv sitt socialskydd och sina pensionsavgifter. En ensamföretagare, som försörjer sig själv genom eget arbete utan ett anställningsförhållande, kallas även egenanställd eller frilansare.  

Nolltimmarsavtal och inhoppare 

Nolltimmarsavtal är arbetsavtal där minimiarbetstiden är noll timmar (till exempel 0–40 timmar i veckan). Nolltimmarsavtal får inte ingås inom PAM:s kollektivavtalsbranscher. Arbetsavtalet ska alltid ange en minimiarbetstid.   

Inom PAM:s avtalsbranscher är det dock möjligt att ingå ett arbetsavtal genom vilket arbetstagaren förbinder sig att arbeta endast på särskild kallelse. Om arbetstagaren är ”inkallad vid behov” eller ”särskilt inkallad” utgör varje erbjuden arbetsperiod en separat visstidsanställning. 
 
Läs mer om nolltimmarsavtal behovsarbetstagare.

Läs mer

Sök