Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Semester och ledigheter » Söckenhelger » Påsk – arbetstider, tillägg och lön
Senast uppdaterad: 26.03.2024

Påsk – arbetstider, tillägg och lön

Arbetstiderna, arbetstidstilläggen och semesterbestämmelserna under påskhelgerna varierar mellan olika branscher. I alla branscher skiljer de sig dock från vardagen.

Kolla hur påsken påverkar semestern, arbetstiden, tilläggen och lönen i din bransch.

Dagar som förkortar arbetstiden

Långfredagen och annandag påsk är dagar som förkortar arbetstiden. Detta innebär att arbetstiden förkortas på grund av dem utan att lönen sjunker.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också avtala om att arbetstidsförkortningen ersätts kontant.

Villkoret för minskning av arbetstiden (söckenhelgsförkortning) är att anställningsförhållandet har varat i minst en månad före helgdagen. Läs mera om söckenhelgsförkortning här.

När ges förkortningen?

Arbetstiden förkortas under den arbetstidsperiod som innefattar den dag som förkortar arbetstiden men inte nödvändigtvis just på denna dag.

Hur genomförs förkortningen?

För heltidsanställda är förkortningen 7,5 timmar per förkortningsdag.

Förkortningen genomförs genom att ge sammanhängande ledighet. Om detta inte är möjligt förkortas arbetstiden på ett annat sätt under perioden.

Det kan också avtalas om att arbetstidsförkortningen ersätts kontant för varje söckenhelg för sig.

Deltidsanställdas arbetstid förkortas med det antal timmar som fås genom att dividera genomsnittliga veckoarbetstiden i arbetsavtalet med 5.
Varierar periodarbetstiden beräknas genomsnittliga veckoarbetstiden enligt 12 föregående kalenderveckor.

Exempel:
Enligt arbetsavtalet är veckoarbetstiden 25 timmar.
Arbetstidsförkortningen beräknas som följer: 25 timmar/5 = 5 timmar
Arbetstiden förkortas därmed med 5 timmar under söckenhelgsveckan utan att lönen sjunker. Alternativt betalas extra lön för 5 timmar.


Arbete på helgdagar

För arbete på långfredagen och annandag påsk betalas lön förhöjd med 100 %. Också natt- och kvällstillägg betalas dubbelt.

Inom bevakningsbranschen kan du ha arbetsskift alla dagar under påsken.

Anställda med månadsavlön följer det så kallade årsledighetssystemet. I det är bland annat söckenhelgerna medräknade i årsledigheten. Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men ledighetens tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna.

Årsledighetssystemet gäller endast månadsavlönade. Du får ledigt 13,25 timmar per kalendermånad. Under året tjänar du därmed in ledighet som motsvarar cirka 17 arbetsskift om ett skift är 8 timmar långt.
Ytterligare uppgifter om årsledighetssystemet finns här

Deltidsanställda tjänar in betald ledighet (högst 8 timmar), om hen jobbar på annandag påsk.
Den ackumulerade ledigheten anges i den arbetsskiftsförteckning under vilken ledigheten tas ut. Det betalas söckenhelgsersättning för ledigheten enligt medeltimlönen (MTL).

För arbete på själva söckenhelgen betalas lön på normalt sätt, men med undantagen nedan.

Lön

 • För arbete på påsklördagen efter klockan 00.00 betalas söndagsförhöjning på 50 %.
 • För arbete på långfredagen och annandag påsk – liksom på alla andra röda dagar i kalendern – betalas lön förhöjd med 100 %.

Ledig lördag

Enligt kollektivavtalet ska påsklördagen vara ledig, likaså Kristi himmelsfärdsveckans och Första maj-veckans lördag. Om företaget erbjuder tjänster oavbrutet, till exempel våningsstädning på hotell, kan det bestämmas att anställda har skift också denna dag.

För arbete på påsklördagen betalas lön förhöjd med 50 %. Vid oavbrutet treskiftsarbete höjs dock inte lönen.

Söckenhelg

Under påsken är långfredagen och annandag påsk söckenhelger.

Anställda med månadslön får sin normala månadslön om de får en ledig dag på söckenhelgen som annars hade varit en arbetsdag enligt arbetsskiftsförteckningen.

Timavlönade anställda får så kallad söckenhelgsersättning om

 • anställningsförhållandet varat i minst 3 månader före söckenhelgen och
 • söckenhelgen hade varit en arbetsdag för vilken de hade haft rätt till lön enligt arbetsskiftsförteckningen.

Om genomsnittlig veckoarbetstid tillämpas på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren ge söckenhelgen som ledig dag om det inte finns arbete att erbjuda. För en sådan dag får arbetstagaren söckenhelgsersättning. Söckenhelgen likställs dock inte med arbetstid och räknas inte till helhetsarbetstiden.

Söckenhelgsersättning

 1. Anställda med regelbunden arbetstid på 37,5 timmar per vecka får söckenhelgsersättning för 7,5 timmar.
 2. Anställda med regelbunden arbetstid på 40 timmar per vecka får söckenhelgsersättning för 8 timmar.
 3. För anställda med ordinarie veckoarbetstid under 37,5 timmar räknas söckenhelgsersättningen ut i relation till arbetstiden på följande sätt
 4. Arbetstagaren har alltid samma veckoarbetstid ->
  Antalet timmar för vilka man får söckenhelgsersättning beräknas genom att dividera veckoarbetstiden med 5.
 5. Arbetstagaren har varierande veckoarbetstid ->
  Antalet timmar vilka man får söckenhelgsersättning beräknas genom att dividera veckoarbetstiden under kvartalet med 63. Från 63 subtraheras dock arbetsdagar då arbetstagaren varit frånvarande på grund av semester eller egen eller barns sjukdom.


Exempel: Arbetstagaren har jobbat 216 timmar under kvartalet. Hen har varit sjuk fyra arbetsdagar och en vecka på vintersemester (6 semesterdagar). Söckenhelgsersättningen beräknas så här:
63 – (4+5) = 54
216 / 54 = 4
Arbetstagaren får söckenhelgsersättning för fyra timmar.

Söckenhelgsersättningens belopp baserar sig på medeltimlönen.

Lön för arbete på söckenhelg

Om du arbetar på en söckenhelg får du lönen förhöjd med 100 %. För arbetstimmarna får du inte söckenhelgsersättning. Men om arbetstiden under söckenhelgen är kortare än vanligt så får du söckenhelgsersättning för de timmar du inte har arbete.

Exempel:
En anställd jobbar normalt 7,5 timmar per dag och fem dagar i veckan. Hen arbetar 4 timmar på en söckenhelg och får då lön förhöjd med 100 % för 4 timmar och söckenhelgsersättning för 3,5 timmar. Söckenhelgsersättningen betalas alltså för skillnaden mellan de normala arbetstimmarna och de timmar man arbetat dvs de ”ogjorda” timmarna
.

Butikerna kan hålla öppet varje dag året runt. Handelsanställda kan ha arbetsskift alla dagar under påsken. Helgdagar förkortar dock arbetstiden antingen inom årsledighetssystemet eller inom söckenhelgssystemet. Ett av dessa system måste användas på arbetsplatsen.

Årsledighetssystem

I årsledighetssystemet inbakas bland annat årliga söckenhelger (helgdagar) i så kallade årsledigheten. Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men dess tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna. Mer information om årsledighetssystemet finns här i kollektivavtalet.

Söckenhelgssystem

I stället för årsledighetssystemet kan arbetsgivaren använda söckenhelgssystemet på hela eller en del av företaget. Vid påsk är långfredagen och annandag påsk söckenhelger som förkortar arbetstiden.

Anställda har rätt till arbetstidsförkortning om anställningen varat i minst en månad före söckenhelgen.

Heltidsanställdas arbetstid förkortas med en arbetsdag och 7,5 timmar (8 timmar i 40-timmarssystemet) per söckenhelg. Förkortningen sker genom att ge en ledig dag:

 • under den aktuella veckan
 • under två föregående veckorna
 • under två efterföljande veckorna
 • inom utjämningsschemat.

För deltidsanställda (under 37,5 timmar) förkortas arbetstiden antingen med avlönad ledighet under förkortningsperioden eller med penningersättning i tillägg till utförda timmarna.
Penningersättningen eller arbetstidsförkortningen räknas ut genom att dividera veckoarbetstiden i arbetsavtalet med 5. Ersättningen ska betalas i lönen för förkortningsperioden.

Förkortning av tjänstemäns arbetstid inom utjämningsschemat förutsätter arbetsplatsspecifika avtal enligt 23 § i kollektivavtalet.

Om lördagen är en fast ledig dag är den ledig också under söckenhelgsveckan.

Lediga helgdagsaftnar

Fastanställda ska få två av följande helgdagsaftnar lediga:

 • påsklördag
 • midsommarafton
 • julafton
 • nyårsafton

Arbetsgivaren kan ersätta dem genom att betala med 100 % förhöjd lön för utfört ordinarie arbete under dessa dagar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan i enskilda fall avtala annat om lediga helgdagsaftnar.

Lön för arbete och arbetstidstillägg

För arbete på skärtorsdagen mellan klockan 18 och 24 betalas till försäljare och för försäljningsarbete helgaftonstillägg som är lika stort som lördagstillägget, om butiken är öppen efter kl. 18.

För arbete på långfredagen, påskdagen och annandag påsk betalas med 100 % förhöjd lön. Till försäljare och för försäljningsarbete betalas kvällstillägget (kl. 18-24) enkelt. Till logistikarbetare betalas kvällstillägg (kl. 18–22) och nattillägg (kl. 22-06) dubbelt. Kolla arbetstidstilläggen i kollektivavtalets lönebilaga.

Inom branschen kan det arbetas alla dagar under året. Det finns inte särskilt angivna söckenhelger.

I årsledighetssystemet räknas bland annat årliga söckenhelger (helgdagar) in i den så kallade årsledigheten. Anställda får ledigt enligt antalet utförda arbetstimmar men ledigheternas tidpunkt är inte bunden exempelvis till helgdagarna. Ledigheten behöver alltså inte förläggas på helgdagarna, även om man får göra det. Läs mer om årsledighetssystemet i kollektivavtalet här

Lön för arbete på helgaftnar och helgdagar

Om anställda arbetar på påsklördagen efter klockan 15 betalas grundlön samt kvällstillägg och tillståndshavarens företrädares tillägg förhöjda med 50 %.

På långfredagen, påskdagen och annandag påsk betalas grundlön, kvälls- och nattillägg samt tillståndshavarens företrädares tillägg förhöjda med 100 %.

Semester vid påsk

Är du på semester under påsken ska du observera att långfredagen, påsklördagen, påskdagen och annandag påsk inte räknas som semesterdagar.

Läs även

Sök