Skip to content
Senast uppdaterad: 25.08.2023

Partiellt arbetsföra kan arbeta anpassat

Partiell arbetsförhet kan bero på en sjukdom, skada eller återhämtning från en tung livssituation. Den som är partiellt arbetsför kan eventuellt utföra anpassat, förenklat eller ersättande arbete.

Allt fler arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga har tillfälligt förenklade eller anpassade arbetsuppgifter i stället för att vara sjuklediga. På arbetsplatserna ingår denna praxis ofta i tidigt stöd för arbetsförmågan. Detta är särskilt användbart när en arbetstagare återgår i arbete efter en lång sjukledighet. Förenkling kan vara en lämplig lösning även i plötsliga sjukdomsfall. 

Om arbete med partiell arbetsförmåga övervägs ska man beakta att 

  • alla ändringar i sjukfrånvaropraxisen och bedömningen av arbetsförmågan ska behandlas inom samarbetet, arbetarskyddskommissionen eller ett motsvarande samarbetsforum. 
  • utförande av annat arbete än det egna med kvarvarande arbetsförmåga är alltid frivilligt för arbetstagaren och ska avtalas separat på arbetsplatsen. Det kan kallas äkta ”ersättande arbete”. 

Rekommendationen är att den som arbetar med nedsatt funktionsförmåga gör det av fri vilja, även i sitt ordinarie arbete. Inom servicebranscherna är det mycket viktigt att ha en positiv attityd i kundservicen och den som kämpar med smärtor eller illamående är säkerligen inte ett trumfkort för affärsverksamheten! 

Många villkor begränsar arbete med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga 

Arbete med tillfälligt nedsatt arbetsförmåga ska alltid ha godkänts av en företagshälsovårdsläkare. Läkaren ska ha tillräcklig kunskap om arbetsförhållandena på arbetsplatsen och vilka alternativa arbetsuppgifter som överhuvudtaget kan erbjudas. Arbetet ska kunna avbrytas om arbetstagaren börjar må sämre, inte klarar av arbetsuppgifterna eller om det uppstår farliga situationer. 

Arbete får aldrig utföras då personens allmäntillstånd har försämrats av feber, förkylning, magsjuka eller liknande sjukdomar. De alternativa arbetsuppgifterna behöver tas upp inom samarbetet i förväg, exempelvis genom att lista jobb som kan utföras om användning av handleden har begränsats. 

Arbetstagaren måste få introduktion i det alternativa arbetet inklusive säkert utförande, om arbetet annars inte är tillräckligt bekant. Det är bra att kolla upp att arbetet hör till ”arbetsavtalsenligt arbete”. Att arbete utförs av en partiellt arbetsför får inte innebära försämringar av de övriga arbetstagarnas arbetsförhållanden eller arbetsvillkor.  

Arbetsgivaren ska stå för kostnader som uppstår av läkarbesök vid bedömningen av arbetsförmågan (besök, resor, inkomstbortfall) samt återbesök.  

Inkomsten får inte sjunka på grund av att arbetet tillfälligt utförs med nedsatt funktionsförmåga. 

I handelns och apotekens kollektivavtal finns en bestämmelse om arbete med partiell arbetsförmåga. 

En läkare bedömer arbetsförmågan

Utgångspunkten är att en arbetstagare har rätt till sjukledighet när arbetstagaren inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren bedömer inte arbetstagarnas arbetsförmåga utan den som känner sig sjuk måste gå till en läkare. 

Läkaren bedömer arbetsförmågan och konstaterar efter medicinsk prövning om arbetstagaren är helt oförmögen att arbeta eller skulle kunna arbeta med vissa begränsningar (t.ex. inte stå eller bära).  

Sjukintyget ska dock alltid ange perioden av arbetsoförmåga i arbetstagarens normala arbete. Om full arbetsoförmåga konstaterats i läkarintyget kan arbetsgivaren inte kräva att arbetstagaren utför arbete. Om det därefter ändå finns en ömsesidig vilja att utföra förenklat partiellt arbete ska säkerheten i detta kontrolleras med läkaren.  

Läs om partiell sjukledighet och partiell sjukdagpenning

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för säkerhet och hälsa 

En arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga innebär en förhöjd arbetarskyddsrisk även för arbetsgivaren. Ibland vill arbetsgivaren kontrollera arbetsoförmågan ännu en gång och anvisar en läkare, oftast företagshälsovårdsläkare, dit arbetstagaren ska gå. Det nya besöket betalas alltid av arbetsgivaren. När läkarintygen är motstridiga anses företagshälsovårdsläkarens bedömning av arbetsförmågan mer giltig än allmänläkarens. 

Arbetsgivaren kan erbjuda lämpligt arbete på arbetsplatsen inom de begränsningar som läkaren angett. Alternativet kan också vara en arbetsrelaterad utbildning eller kurs. Det är inte ändamålsenligt att uppfinna nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen eller anvisa ett arbete som arbetstagaren med tvekan behärskar. 

En arbetstagare kan ifrågasätta sin kapacitet att klara av ett erbjudet arbete, men vägran att ta emot det skulle kunna medföra problem. Arbetstagaren måste nog åtminstone pröva på det arbete som har erbjudits. Om det går dåligt eller symtomen förvärras ska arbetsgivaren underrättas om oförmågan att utföra arbetet, varvid denne kanske återigen hänvisar arbetstagaren till en läkare. I annat fall kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjukskriven så länge som det ursprungliga läkarintyget anger. 

Arbetsgivaren är alltid skyldig att ta ansvar för arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök