Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ungas och sommarjobbares löner

Uppdaterad: 01.04.2020

Hur mycket lön ska en under 18-årig gymnasist få för sommararbete inom handel? Och hur är det med en 19-årig kock med yrkesexamen? Hur mycket ska grundskoleelever få? Vad har det avtalats om i praktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna? Läs mer här. Ta del av lönetabellerna på finska här.

I sommarbete och korta anställningar tillämpas gällande kollektivavtalet för branschen och dess allmänna anställningsvillkor. Dessa avtalade villkor kan inte underskridas ensidigt utan det handlar om minimibestämmelser som ska iakttas. Kollektivavtal innehåller bestämmelser enligt vilka också lönen till unga sommarjobbare baserar sig på erfarenhet och utbildning för uppgiften.

Sommar- eller annat säsongsarbete berättigar inte att betala lägre lön på basis av att arbetstagaren är ung eller anställningen kort. Har anställda trots sin unga ålder yrkeserfarenhet och tidigare förvärvad kompetens ska detta beaktas i samband med korta anställningar på sommaren.

Flera kollektivavtal har särskilda bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Alltid då du inleder en anställning och undertecknar ett arbetsavtal ska du gå igenom lönevillkoren – vilket kollektivavtal iakttas, vilken är arbetstiden, hur länge varar anställningen och så vidare.

Då du börjar arbeta och senare i arbetslivet är det bra att vara medveten om de avtal – till exempel kollektivavtal – som ställer fast villkoren för arbetet, lagar och frågor kring arbetarskydd och arbetshälsa. Ytterligare uppgifter får du från ditt fackförbund. Anslut dig därför till ett fackförbund och börja betala medlemsavgift genast då du ingår ett arbetsavtal och får lön.

Nedan kan du läsa mer om typiska minimilöner som kollektivavtal ställt fast för unga och sommarjobbare efter bransch. Exakta anställningsvillkoren inom en bransch framgår av dess kollektivavtal.

Kom ihåg att alltid kolla i lönebeskedet att du betalats rätt lön och rätta tillägg enligt de arbetsskift du gjort. PAM rekommenderar att du för bok över dina arbetsskift och sparar arbetsskiftsförteckningen så att du vid behov kan kontrollera din lön.

Innehållsförteckning
(klicka)
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fastighetsservice
Nöjesparker

Handel

Inom handel påverkas lönen av flera faktorer, till exempel huruvida du har utbildning för branschen eller tidigare erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter. I sommarbete kan lönen påverkas till exempel av huruvida du arbetar inom ett praktikantprogram, är skolelev eller redan har yrkesexamen för branschen.

Hur stor lön och till vem
Skolelevlönen är minst 70 % av 1 årets lön i lägsta lönegruppen för respektive yrke. Sådan lön kan betalas till elever i grundskola, gymnasium eller yrkesskola.

Arbetsgivare kan betala denna lön i högst två månader. Fortsätter anställningen till exempel nästa sommar hos samma arbetsgivare kan denna lön inte betalas på nytt. Efter att lön till skolelev betalats i två månader ska det betalas minst praktikantlön.

Praktikantlönen är minst 85 % av 1 årets lön i lägsta lönegruppen för respektive yrke. Praktikantlön kan betalas i högst ett år. Därefter betalas minst 1 årets lön för ifrågavarande lönegrupp.

Har du yrkesexamen inom handel?
De som avlagt yrkesexamen med anknytning till arbetsuppgiften får genast lön enligt tabellönen för tredje årets arbetstagare.

Sommarpraktikantprogrammet "Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna” är avsett för grundskoleelever och gymnasister. Programmet erbjuder en möjlighet att bekanta sig med handel i två veckor. Det handlar om ett praktikantprogram – inte en anställning.

För sommarpraktikantprogrammet betalas ett engångsbelopp på 365 euro sommaren 2019. Praktikperioden på två veckor (10 arbetsdagar) kan infalla under perioden 1 juni–31 augusti. De unga som deltar i programmet kan arbeta i högst 6 timmar per dag mellan klockan 8.00 och 16.00.

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare
De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna A och B. Sådana är biträdande kontorsarbete (lönegrupp A), bud (A), hantering av flaskor och kundvagnar (A), expedit I (B1), kioskexpedit (B1) och lagerarbetare (B2).

Lön till sommarjobbare
Minimilön enligt den lönetabell som trädde i kraft 1 april 2019.

Arbetstidstillägg
Arbetstidstilläggen för arbete på kvällar och veckoslut framgår av kollektivavtalet.

Söndagsersättning
För ordinarie arbete på söndag eller kyrklig helgdag, självständighetsdagen och första maj betalas dubbel lön. Arbetstidstillägg betalas dock inte dubbelt.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Kollektivavtalet har särskilda bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Lönen ställs fast på basis av erfarenhetsår och/eller den utbildning som krävs för arbetet. Arbetsgivaren ska beakta sommarjobbarens utbildning och tidigare arbetserfarenhet.

Hur stor lön och till vem
Skolelevlönen är 70 % av lönen i lönegruppen i fråga enligt kollektivavtalet. Den kan betalas till grundskoleelever och gymnasister. Lön till skolelev kan betalas i högst två månader.

Praktikantlönen är 80 % av tabellönen för 0–2 år inom respektive arbetsuppgift. Praktikantlön kan betalas endast under en högst sex månader lång praktiktid i början av anställningen.

Har anställda yrkesutbildning för branschen varar praktiktiden högst två månader.
Praktiktiden förkortas av eventuell arbetserfarenhet.

En lön som motsvarar praktikantlönen kan betalas också arbetstagare under 18 år om de inte har den yrkeskunskap och kompetens som arbetet kräver.

Sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna
Programmet erbjuder grundskoleelever, tiondeklassare, gymnasister och unga i VALMA-utbildning en möjlighet att bekanta sig med turism-, fritids- och restaurangbranschen i två veckor.

För sommarpraktikantprogrammet betalas ett engångsbelopp på 365 euro sommaren 2019. Praktikperioden på två veckor (10 arbetsdagar) kan infalla under perioden 1 juni–31 augusti. Arbetsdagen kan vara högst 6 timmar mellan klockan 8.00 och 16.00.

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare
De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna 1–4. Sådana uppgifter är bland annat piccolo (lönegrupp 1), biträde (1), kaféanställd (2), snabbmatsanställd (2), servitör (2 eller 4), kock (2 eller 4) och anställd på trafik- och servicestation (2 och 4).

Alkoholförsäljning påverkar lönegruppen
Lönen till servitörer, kockar och anställda på trafik- och servicestationer följer lönegrupp 2 om kaféet, snabbmatsrestaurangen eller restaurangen över huvud inte har utskänkning eller serverar bara alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent och lönegrupp 4 om där serveras alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 5,5 procent.

Lön till sommarjobbare
Enligt den lönetabell som trädde i kraft 1 maj 2019.

Arbetstidstillägg

Kvälls- och nattillägg
• kvällstillägg (kl. 18–24) 1,10 €/h
• nattillägg (kl. 00–06) 2,17 €/h

Söndagsersättning
• Med 100 % förhöjd grundlön och kvälls- och nattillägg betalas på söndag, annan kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen.


Fastighetsservice

Unga som kommer in i branschen och sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt svårighetsgrupperna 2–4 i lönetabellerna. Sådana uppgifter är typiskt städare, fastighetsskötare, städning av gårdsplaner och gräsklippning.
Lönegruppen ställs fast på basis av en utvärdering av kraven i arbetet.

Hur stor lön och till vem
Praktikanter tillhör lönegrupp 1 och deras lön är 90 % av lönen i lönegrupp 2. Praktikantlön kan betalas till elever och studenter som arbetar under skolloven.

Lön till sommarjobbare
Minimilön enligt den lönetabell som trädde i kraft 1 april 2019.

Nöjesparker

Nöjes-, tema- och äventyrsparker har ett eget kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen.

Hur stor lön och till vem
Till anställda under 18 år kan i A- och B-lönegrupperna betalas 90 % av lönegruppens lön under första fyra månaderna av anställningen. Därefter ställs lönen fast minst enligt erfarenhetsnivån 0–6 månader. Ta del av lönerna på finska här.

Vid beräkningen av den erfarenhetstid som avses i lönetabellen beaktas tiden i samma arbetsgivares tjänst. Erfarenhetstiden räknas i månader. Erfarenhetstid intjänas under sådana kalendermånader under vilka arbetstagaren arbetat minst 10 dagar eller 76 timmar.

Arbetstidstillägg
Kvälls- och nattillägg

  • kvällstillägg (kl. 18–24) 1,10 €/h
  • nattillägg (kl. 00–06) 2,17 €/h

Söndagsersättning
Lön förhöjd med 100 % betalas för arbete på söndagar och andra kyrkliga högtidsdagar samt på första maj och självständighetsdagen. Det betalas dubbelt kvälls- och nattillägg.

Medlemsförmåner