Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Ungas och sommarjobbares löner

Uppdaterad: 10.06.2022

Hur mycket lön ska en under 18-årig gymnasist få för sommararbete inom handeln? Och hur är det med en 19-årig kock med yrkesexamen? Hur mycket ska grundskoleelever få? Vad har det avtalats om i sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna?

I sommarbete och korta anställningar tillämpas gällande kollektivavtal för branschen och dess allmänna anställningsvillkor. Dessa avtalade villkor kan inte underskridas ensidigt utan det handlar om minimibestämmelser som ska iakttas. Kollektivavtal innehåller bestämmelser enligt vilka också lönen till unga sommarjobbare baserar sig på erfarenhet och utbildning för uppgiften.

Sommar- eller annat säsongsarbete berättigar inte att betala lägre lön på basis av att arbetstagaren är ung eller anställningen kort. Om den anställda trots sin unga ålder har yrkeserfarenhet och tidigare förvärvad kompetens ska detta beaktas även i samband med korta anställningar på sommaren.

Flera kollektivavtal har särskilda bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Alltid då du inleder en anställning och undertecknar ett arbetsavtal ska du gå igenom lönevillkoren – vilket kollektivavtal iakttas, vilken är arbetstiden, hur länge varar anställningen och så vidare.

Nedan kan du läsa mer om typiska minimilöner som kollektivavtal ställt fast för unga och sommarjobbare efter bransch. Exakta anställningsvillkoren inom en bransch framgår av dess kollektivavtal.

Kom ihåg att alltid kolla i lönekvittot att du betalats rätt lön och tillägg enligt de arbetsskift du gjort. PAM rekommenderar att du för bok över dina arbetsskift och sparar arbetsskiftsförteckningen så att du vid behov kan kontrollera din lön.

Innehållsförteckning
(klicka)
Handel
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Fastighetsservice
Nöjesparker
Övriga branscher

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna

Handel

Inom handel påverkas lönen av flera faktorer, till exempel huruvida du har utbildning för branschen eller tidigare erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter. I sommarbete kan lönen påverkas till exempel av huruvida du arbetar inom ett praktikantprogram, är skolelev eller redan har yrkesexamen för branschen.

Hur stor lön och till vem

Skolelevlönen är minst 70 % av 1 årets lön i lägsta lönegruppen för respektive yrke. Sådan lön kan betalas till elever i grundskola, gymnasium eller yrkesskola.

Arbetsgivare kan betala denna lön i högst två månader. Fortsätter anställningen till exempel nästa sommar hos samma arbetsgivare kan denna lön inte betalas på nytt. Efter att lön till skolelev betalats i två månader ska det betalas minst praktikantlön.

Praktikantlönen är minst 85 % av första årets lön i lägsta lönegruppen för respektive yrke. Praktikantlön kan betalas i högst ett år. Därefter betalas minst första årets lön för ifrågavarande lönegrupp.

Har du yrkesexamen inom handel?
De som avlagt yrkesexamen med anknytning till arbetsuppgiften får genast tabellönen för tredje årets arbetstagare.

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare
De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna A och B. Sådana är biträdande kontorsarbete (lönegrupp A), bud (A), hantering av flaskor och kundvagnar (A), expedit I (B1), kioskexpedit (B1) och lagerarbetare (B2).

Lön till sommarjobbare

Minimilöner fr.o.m 1.5.2022 enligt lönetabellen för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda:

Lönegrupp skolelev 
månadslön
skolelev timlön

praktikant
månadslön

praktikant
timlön
Första årets arbetstagare
månadslön
Första årets arbetstagare
timlön
A 1 289,40 8,06 1 565,70 9,78 1 842 11,51
B1 1 354,50 8,46 1 644,75 10,28 1 935 12,09
B2 1 367,10 8,55 1 660,05 10,38 1 953 12,21


Minimilöner fr.o.m 1.5.2022 enligt lönetabellen för resten av Finland:

Lönegrupp skolelev 
månadslön
skolelev timlön praktikant
månadslön
praktikant
timlön
Första årets arbetstagare
månadslön
Första årets arbetstagare
timlön
A 1 283,30 7,74 1 503,65 9,40 1 769 11,06
B1 1 299,20 8,12 1 577,60 9,86 1 856 11,60
B2 1 313,90 8,21 1 595,45 9,97 1 877 11,73

 

Övriga anställningsvillkor hittar du här.

Arbetstidstillägg
Arbetstidstilläggen för arbete på kvällar och veckoslut framgår av kollektivavtalet.

Söndagsersättning
För ordinarie arbete på söndag eller kyrklig helgdag, självständighetsdagen och första maj betalas dubbel lön. Arbetstidstillägg betalas dock inte dubbelt.

 

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Kollektivavtalet har särskilda bestämmelser om lönen till unga, skolelever och praktikanter. Lönen ställs fast på basis av erfarenhetsår och/eller den utbildning som krävs för arbetet. Arbetsgivaren ska beakta sommarjobbarens utbildning och tidigare arbetserfarenhet.

Hur stor lön och till vem?
 

Skolelevlönen är 70 % av lönen i lönegruppen i fråga enligt kollektivavtalet. Den kan betalas till grundskoleelever och gymnasister. Lön till skolelev kan betalas i högst två månader.

Praktikantlönen är 80 % av tabellönen för 0–2 år inom respektive arbetsuppgift. Praktikantlön kan betalas endast under praktiktiden i början av anställningen, högst sex månader.

Om den anställda har yrkesutbildning för branschen är praktiktiden högst två månader.
Praktiktiden förkortas av eventuell arbetserfarenhet.

En lön som motsvarar praktikantlönen kan betalas också arbetstagare under 18 år om de inte har den yrkeskunskap och kompetens som arbetet kräver.

Typiska arbetsuppgifter för unga och sommarjobbare
De som arbetar för första gången inom branschen och unga sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt lönegrupperna 1–4. Sådana uppgifter är bland annat piccolo (lönegrupp 1), biträde (1), kaféanställd (2), snabbmatsanställd (2), servitör (2 eller 4), kock (2 eller 4) och anställd på trafik- och servicestation (2 och 4).

Alkoholförsäljning påverkar lönegruppen
Lönen till servitörer, kockar och anställda på trafik- och servicestationer följer lönegrupp 2 om kaféet, snabbmatsrestaurangen eller restaurangen över huvud inte har utskänkning eller serverar bara alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent och lönegrupp 4 om där serveras alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 5,5 procent.

Lön till sommarjobbare

Minimilönerna till och med 30.6.2022: 

lönegrupp skolelev timlön skolelev
månadslön

praktikant
timlön

praktikant månadslön 0-2 årets arbetstagare 
timlön
0-2 årets  arbetstagare månadslön
1. 7,25 1 152 8,28 1 316 10,35 1 645
2. 7,39 1 175 8,44 1 342 10,55 1 678
3. 7,85 1 248 8,97 1 426 11,21 1 783
4. 8,29 1 318 9,47 1 506 11,84 1 883

 

Minimilönerna från och med 1.7.2022:

lönegrupp

skolelev timlön skolelev
månadslön
praktikant
timlön
praktikant månadslön 0-2 årets arbetstagare 
timlön
0-2 årets  arbetstagare månadslön
1. 7,39 1 175 8,44 1 342 10,55 1 678
2. 7,54 1 198 8,62 1 370 10,77 1 712
3. 8,01 1 273 9,15 1 455 11,44 1 819
4. 8,46 1 345 9,66 1 537 12,08 1 921

 


Arbetstidstillägg
Kvälls- och nattillägg t.o.m. 30.6.2022

 • kvällstillägg (kl. 18–24) 1,30 €/h
 • nattillägg (kl. 00–06) 2,21 €/h

Kvälls- och nattillägg fr.o.m. 1.7.2022

 • kvällstillägg (kl. 18–24) 1,33 €/h
 • nattillägg (kl. 00–06) 2,25 €/h

Söndagsersättning

 • Med 100 % förhöjd grundlön och kvälls- och nattillägg betalas för arbete på söndag, annan kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen.


Fastighetsservice

Unga som kommer in i branschen och sommarjobbare får ofta arbetsuppgifter enligt svårighetsgrupperna 2–4 i lönetabellerna. Sådana uppgifter är typiskt städare, fastighetsskötare, gårdskarl samt städning av gårdsplaner och gräsklippning.

Lönegruppen ställs fast på basis av en utvärdering av kraven i arbetet.

Hur stor lön och till vem?

Praktikanter tillhör lönegrupp 1 och deras lön är 90 % av lönen i lönegrupp 2. Praktikantlön kan betalas till elever och studenter som arbetar under skolloven.

Lön till sommarjobbare

Minimilönerna t.o.m 31.5.2022 enligt giltig lönetabell:

lönegrupp timlön månadslön
1 praktikat 9,92 1 597
2 11,02 1 774
3 11,57 1 863
4 12,15

1 956

 

Minimilönerna fr.o.m. 1.6.2022 enligt giltig lönetabell:

lönegrupp timlön månadslön
1 praktikant 10,12 1 629
2 11,24 1 809
3 11,80 1 900
4 12,39

1 995


 

Nöjesparker

Nöjes-, tema- och äventyrsparker har ett eget kollektivavtal för arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen.

Hur stor lön och till vem?
Till anställda under 18 år kan i A- och B-lönegrupperna betalas 90 % av lönegruppens lön under första fyra månaderna av anställningen. Därefter ställs lönen fast minst enligt erfarenhetsnivån 0–6 månader.

Vid beräkningen av den erfarenhetstid som avses i lönetabellen beaktas tiden i samma arbetsgivares tjänst. Erfarenhetstiden räknas i månader. Erfarenhetstid intjänas under sådana kalendermånader under vilka arbetstagaren arbetat minst 10 dagar eller 76 timmar.

Minimilönetabellerna

OBS!  Arbetstagare i anställning den 1 juli 2022 ska få  2 procents allmän löneförhöjning från och med 1.7 eller från början av följande löneperiod.

De nya lönetabellerna träder i kraft den 1.9.2022, lönerna uppdateras hit.

Minimilönerna till och med 31.8.2022:

Lönegrupp A under 18-åring 0-6 mån. 6-12 mån. över 1 år
I dyrortsklass 6,88 7,64 8,39 9,37
II dyrortsklass 6,76 7,51 8,26 9,23

Lönegrupp A (grunduppgifter): biträde, biljettförsäljare, städ- och parkarbetare, croupier, skötare eller förare av anläggning, djurskötare, grill-, kafé- och kioskförsäljare, upprätthållning av ordning, poolvakt

Lönegrupp B under 18-årig
arbetstagare
0-6 mån. 6-12 mån. över 1 år
I lk 7,84 8,71 9,53 10,77
II lk 7,77 8,63 9,41 10,64

Lönegrupp B (yrkesuppgifter): kock, servitör (alkoholdrycker som innehåller över 5,5 volymprocent  serveras inte, kafé), serviceman, banarbetare, kontorsarbetare, poolvakt (behörighet), krävande djurskötsel, städare, våningsvärdinna, krävande skötsel eller transport av anläggning, gruppguide, infopunktskötare, anläggningsavbytare.

Lönegrupp C 0-6 mån. 6-12 mån. över 1 år
I lk 9,31 10,42 11,78
II PLK 9,13 10,22 11,56

Lönegrupp C: servitör, kock (alkoholdrycker som innehåller över 5,5 volymprocent serveras)

Arbetstidstillägg
Kvälls- och nattillägg t.o.m. 30.6.2022

 • kvällstillägg (kl. 18–24) 1,30 €/h
 • nattillägg (kl. 00–06) 2,21 €/h

Kvälls- och nattillägg fr.o.m. 1.7.2022

 • kvällstillägg (kl. 18–24) 1,33 €/h
 • nattillägg (kl. 00–06) 2,25 €/h

Söndagsersättning
Lön förhöjd med 100 % betalas för arbete på söndagar och andra kyrkliga högtidsdagar samt på första maj och självständighetsdagen. Kvälls- och nattillägg betalas dubbelt.

Övriga branscher

Bingo

En sommaranställd kan få en praktikantlön på 3 % lägre än tabellönen för lägsta dyrbarhetsklass. Praktikantlön kan betalas i högst 6 månader.

Lönetabeller hittar du här (på finska)

Biografer

En sommararbetare kan få en praktikantlön på 85 % av ifrågavarande lön i tabellönen, i högst 4 månader om det inte finns någon tidigare erfarenhet inom området.

Lönetabeller hittar du här (på finska). De kan användas för att beräkna praktikantens lön.

Golf

En sommararbetare som inte har utbildning i området och går in i branschen för första gången genom att sommararbeta kan få en praktikantlön, som är 70 % av lönen enligt svårighetsgrad A. Praktikantlön kan betalas i högst 3 månader.

Lönetabeller hittar du här (på finska). De kan användas för att beräkna praktikantens lön.

Bildframställning

En sommararbetare som tar anställning för första gången kan få en praktiklön motsvarande 90 % av den nedre gränsen för lönegrad A. Praktikantlön kan betalas i högst 3 månader.

Lönetabeller hittar du här (på finska). Den kan användas för att beräkna praktikantens lön.

Flyttning

En sommararbetare utan tidigare erfarenhet inom branschen kan få en praktikantlön motsvarande 90 % av lönen för den svårighetsgrad som hans eller hennes jobb tillhör. Praktikantlön kan betalas i högst 4 månader eller 500 timmar.

Lönetabeller hittar du här (på finska).

Bevakningsbranschen

Ett väktarkort eller ett tillfälligt väktarkort krävs för sommararbete. En sommararbetare kan få lön enligt nivå 1/praktikant i högst 4 månader.

Lönetabeller hittar du här (på finska).

 

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna

Sommarpraktikantprogrammet "Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna” är avsett för grundskoleelever och gymnasister. Programmet erbjuder en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet i två veckor. Det handlar om ett praktikantprogram – inte en anställning.  

"Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna” kan bara tillämpas i de branscher där det finns ett avtal om sommarpraktikantprogrammet. Läs mera här.

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14