Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Työaika » Yötyö, vuorotyö ja jaksotyö
Viimeksi päivitetty: 24.05.2023

Yötyö, vuorotyö ja jaksotyö

Monilla palvelualan työpaikoilla tehdään työtä öisin, vuoroissa ja jaksoittain. Millaisia säädöksiä ja määräyksiä näihin liittyy?

Yötyö

Yötyö on työtä, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Säännöllistä yötyötä ei saa teettää vapaasti. Yötyön teettäminen on sallittua ainoastaan työaikalaissa mainituissa tilanteissa. Nuorilta työntekijöiltä yötyö on pääosin kielletty.

Työehtosopimuksissa on työajan sijoittamiseen liittyviä määräyksiä. Nämä määräykset voivat rajoittaa tai laajentaa tilanteita, joissa yötyön teettäminen on sallittua.

Yötyötä tekevällä työntekijällä voi olla työaikalain mukaan oikeus työmatkakuljetukseen, jos työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa.

Yötyön tekijällä on oikeus terveystarkastukseen

Yötyö kuormittaa työntekijää fyysisesti ja psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. Yksilölliset erot sopeutumisessa yötyöhön voivat olla suuria. Kuormittumiseen vaikuttavat yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi muun muassa perhetilanne ja työmatkaan käytettävä aika. Myös Valtioneuvoston asetuksessa yötyön on todettu voivan aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa.

Yötyön mahdollisesti aiheuttamien yleisten ja yksilöllisten terveyshaittojen selvittäminen kuuluu työterveyshuollon tekemään työpaikkaselvitykseen. Työnantajan tulee huolehtia, että yötyötä tekeville tehdään terveystarkastukset.

Joskus voi olla tarpeen järjestää työntekijälle mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä tai siirtää hänet yötyöstä päivätyöhön, jos järjestelyillä torjutaan työntekijän terveydelle aiheutuva vaara. Tarve työtehtävien vaihtamiseen voi olla tilapäinen tai pysyvä. Tilapäinen tarve voi olla esimerkiksi lääkehoito tai raskaus.

Työntekijän oikeus vaihtaa työtehtäviä tai työaikaa riippuu myös yrityksen toiminnan laajuudesta, tuotantomenetelmistä ja henkilöstön määrästä. Suuremmilla työpaikoilla vaihtoihin on usein paremmat edellytykset. Säännös ei siis anna työntekijälle ehdotonta oikeutta vaihtaa yötyötä päivätyöksi. Kun arvioidaan, onko työtehtäviä tarvetta vaihtaa, käytetään apuna työterveyshuoltoa.

Vuorotyö

Vuorotyö tarkoittaa työaikalain mukaan työtä, jossa työvuorot vaihtuvat säännöllisesti ja työjaksot on sovittu ennakolta. Yleisimmät vuorotyömuodot ovat kaksi- ja kolmivuorotyö, joista kolmivuorotyöhön liittyy yleensä yötyötä.

Palvelualoilla on yleisesti käytössä myös epäsäännöllinen vuorotyö, jossa työvuorot sijoittuvat jopa koko vuorokaudelle, mutta eivät vaihdu säännöllisesti eivätkä ole samanpituisia. Näin on esimerkiksi kaupan alalla.

Jaksotyö

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa erikseen mainituilla aloilla. Jaksotyössä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia. Palvelualoilla esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa on sovittu jaksotyöajasta, jossa työaika tasoittuu kolmiviikkoisjaksoittain enintään 112,5 tuntiin. 

Yötyön, vuorotyön ja jaksotyön edut ja haitat

Vuoro- ja jaksotyö voivat tarjota työntekijälle rahallisia ja esimerkiksi vapaa-ajan sijoittumiseen liittyviä etuja. Muutokset uni- ja uni-valverytmissä voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti sosiaaliseen elämään. Epäsäännöllinen työ kuormittaa myös elimistöä tavallista enemmän.

Jaksamisen ja terveyden kannalta on tärkeää välttää pitkiä työvuoroja ja työvuoroputkia. Tärkeitä ovat myös riittävä uni, säännölliset ja terveelliset ateriat, liikunta ja muut terveelliset elämäntavat.

Säännölliset terveystarkastukset voivat auttaa ennaltaehkäisemään terveyshaittoja.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku