Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 20.05.2024

Lisätyön tarjoaminen osa-aikaisille työntekijöille

Jos osa-aikainen työntekijä tekee enemmän työtä kuin työsopimukseen on merkitty, tätä työtä kutsutaan lisätyöksi. Työnantajan on tarjottava lisätyötä ensisijaisesti jo palkatuille työntekijöille.

Osa-aikatyöntekijälle lisätyöt tarkoittavat usein tervetullutta lisätuloa. Työnantajan on tarjottava lisätyötä (tunteja, vuoroja) jo palkkalistoillaan oleville työntekijöille ennen kuin hän palkkaa lisää työvoimaa.

Työntekijän ei ole pakko tehdä lisätyötä. Kun työntekijä tekee työsopimuksen, hän voi antaa suostumuksen lisätyöhön. Silloinkin työntekijällä on oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellusta henkilökohtaisesta syystä.

Jos työntekijä tekee kahta työtä kahdelle eri työnantajalle, se ei ole tässä yhteydessä tarkoitettua lisätyötä.

Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta, mitä lisätyöstä on sovittu.

Sisällys

Osa-aikaisilla työntekijöillä on ensisijainen oikeus lisätyöhön

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä tehtäviin, jotka sopivat hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen, työnantajan on tarjottava töitä heille (Työsopimuslain 2 luku 5 §).

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa vapautuvista työpaikoista ja tarjota lisätyötä kaikille halukkaille tasapuolisesti. Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai tarjolla on ”ylimääräisiä” työtunteja. Jos työnantaja ei täytä tätä velvollisuuttaan, työntekijällä on oikeus vaatia korvausta aiheutuneesta ansionmenetyksestä.

Työtä on tarjottava työhön soveltuvalle osa-aikatyöntekijälle. Jos työ edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Oikeus lisätyöhön koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Oikeus on kuitenkin voimassa vain työsuhteen keston ajan, eikä siihen sisälly oikeutta saada jatkaa työtä sovitun määräajan päätyttyä.

Työntekijä voi koska tahansa ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan lisätyötä, vaikka olisi aiemmin ilmoittanut toisin.

Osa-aikatyöntekijöiden toimeentulon kannalta lisätyöoikeus on olennaisen tärkeä. Toimeentulon parannuksilla on myös vaikutusta siihen, kuinka houkuttelevana palvelualan töitä pidetään.

Kaikista palkansaajista noin 15 prosentilla on osa-aikainen työsopimus. PAMin aloista vain tukkukaupassa osa-aikaisia työntekijöitä on keskimäärin vähemmän. Sen sijaan vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisten työntekijöiden osuus on noin 40 prosenttia. Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuusalalla työntekijöistä noin 20–25 prosenttia on osa-aikatyössä. PAMin aloilla osa-aikatyötä tehdään usein pakosta, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Esimerkiksi osa-aikaisista myyjistä ja tarjoilijoista noin 48 % teki osa-aikatyötä tästä syystä. (Tilastokeskus 2020.)

Lisätyöoikeus ei usein toteudu työpaikoilla täysimääräisesti. Tätä perustellaan sillä, että palvelualoilla työvoiman tarve vaihtelee kellon ja viikonpäivien mukaan ja siksi on palkattava lisää osa-aikatyöntekijöitä. Irralliset, nopealla varoitusajalla tarjottavat lisätunnit voivat olla työntekijälle hankalia ottaa vastaan, koska hän on suunnitellut omaa ja mahdollisesti perheensä elämää työvuorolistan mukaan.

Jotta lisätyöoikeus toteutuisi kaikkia hyödyttävällä tavalla, työnantajan pitäisikin panostaa työvuorosuunnitteluun. Työehtosopimusten mukaiset työajan tasoittumisjärjestelmät antavat liikkumavaraa suunnitella työvuorojen sijoittumista aikoihin, jolloin kysyntä on suurinta, ja ottaa samalla huomioon työntekijöiden lisätuntioikeus.

Lisätöitä on tarjottava tasapuolisesti kaikille osa-aikatyöntekijöille. Esimerkiksi työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Siitä seuraa, että palvelualoilla on pitkiä työuria tehneitä työntekijöitä, jotka eivät halustaan huolimatta koko työuransa aikana pääse kiinni kokoaikaiseen työhön. Tämä heikentää osaltaan alojen mainetta.

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Lisätunnit voivat nostaa työsopimuksen tunteja

Joissakin PAMin työehtosopimuksissa on pykälä, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä työtunteja työntekijän kanssa. Jos toteutunut työaika on vakiintunut työsopimuksen tunteja suuremmaksi ilman perustelua syytä, se pitää kirjata työntekijän työsopimukseen. Siitä tulee siis uusi työaika.

Työajan tarkastelulla halutaan

 • parantaa työnantajan ja työntekijän välistä dialogia
 • vakiinnuttaa osa-aikaisen työntekijän tekemiä työtunteja
 • kannustaa työntekijää olemaan aktiivinen omien työtuntiensa seurannassa
 • vähentää mahdollisia riitoja lisätyöstä.

Yhdenkin työtunnin korottaminen työsopimustunteihin tarkoittaa esimerkiksi 20 tuntia tekevälle työntekijälle 5 % ”palkankorotusta”.

Seuraavissa työehtosopimuksissa on pykälä, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä tunteja työntekijän kanssa.

Toteutuneen työajan päivittäminen työsopimukseen on tärkeää. Työsopimukseen merkityt tunnit lisäävät varmuutta toimeentulosta.

Pyydä tuntitarkastelua, jos sitä ei ole tehty

Jos työpaikallasi ei ole tehty tuntitarkastelua, voit pyytää sitä esimieheltäsi.
Voit hyödyntää alla olevia sähköpostimalleja yhteydenottoon.

Sähköpostimallit tuntitarkastelun pyytämiseen

”Hei,

Työskentelen osa-aikaisena [tehtävä] [toimipiste, paikkakunta] (esim. myyjänä Pietarsaaren myymälässä). Työsopimukseni mukainen työaika on xx tuntia viikossa.

Kaupan työehtosopimuksen 6 § 1. kohdan mukaan työnantajan ja työntekijän on tietyin ajanjaksoin tarkasteltava alle 37,5 tuntia tekevän työntekijän toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta.

Pyydän ystävällisesti ottamaan yhteyttä, jotta voimme sopia ajankohdasta ja menettelyistä tuntitarkastelun tekemiseksi omalta osaltani.

Ystävällisin terveisin

Etunimi Sukunimi

puhelinnumero

sähköposti

”Hei,

Työskentelen osa-aikaisena [tehtävä] [toimipiste, paikkakunta] (esim. siivoojana toimistokohteissa pääkaupunkiseudulla). Työsopimukseni mukainen työaika on xx tuntia viikossa.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 8 § 15. kohdan mukaan työnantajan ja työntekijän on tietyin ajanjaksoin tarkasteltava osa-aikaisen työntekijän toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta.

Pyydän ystävällisesti ottamaan yhteyttä, jotta voimme sopia ajankohdasta ja menettelyistä tuntitarkastelun tekemiseksi omalta osaltani.

Ystävällisin terveisin

Etunimi Sukunimi

puhelinnumero

sähköposti”

”Hei,

Työskentelen osa-aikaisena [työtehtävä] [toimipiste, paikkakunta] (esim. tarjoilijana ravintola Pamelassa Jyväskylässä). Työsopimukseni mukainen keskimääräinen vähimmäistyöaika on [xx] tuntia kolmiviikkoisjaksossa.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen 7 § 2. kohdan (B. Keskimääräinen vähimmäistyöaika) mukaan työnantajan ja työntekijän on tietyin ajanjaksoin tarkasteltava osa-aikaisen työntekijän keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista.

Pyydän ystävällisesti ottamaan yhteyttä, jotta voimme sopia ajankohdasta ja menettelyistä tuntitarkastelun tekemiseksi omalta osaltani.

Ystävällisin terveisin

Etunimi Sukunimi

puhelinnumero

sähköposti”

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Lisätyö vai ylityö – normaali vai korotettu palkka?

Lisätyötä ovat tunnit, joita osa-aikainen työntekijä tekee yli työsopimuksensa tuntimäärän. Lisätunneiksi katsotaan yleensä 40 viikkotuntiin asti tehdyt tunnit. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa lisätunneiksi katsotaan kolmen viikon jaksossa 120 tuntiin saakka tehdyt tunnit. Niiden jälkeen tehtävä työ on ylityötä. Ylityötunneista maksetaan ylityökorvaukset.

Lisätunneista maksetaan yleensä normaali palkka, mutta osassa työehtosopimuksia on sovittu erisuuruisia korvauksia työehtosopimuksissa määritellyn säännöllisen enimmäistyöajan ja ylityörajan väliin jääville tunneille. Esimerkiksi kaupan alalla ja kiinteistöpalvelu-alalla säännöllinen enimmäistyöaika on 37,5 tuntia/viikko. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa säännöllinen enimmäistyöaika on 112,5 tuntia/kolme viikkoa.

Työpaikalla voi olla käytössä myös työehtosopimuksen tarkoittama työajan tasoittumisjärjestelmä. Silloin edellä mainitut enimmäistyöajat eivät määritä viikon tai kolmen viikon jakson työaikaa, vaan tunteja tarkastellaan pidemmällä ajanjaksolla. Sen sisällä työajat voivat vaihdella, mutta koko tarkastelujakson aikana työtuntien on tasoituttava säännölliseen enimmäistyöaikaan.

Lisätyön korvaamisesta on sovittu työehtosopimuksissa

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Työntekijä – voit vaatia lisätyötä

Voit työntekijänä edistää oikeuttasi lisätyöhön. Lisätyötunteja ei tarvitse erikseen pyytää, mutta ei pyytämisestä haittaakaan ole.

Jos olet omasta aloitteestasi osa-aikainen tai olet ilmoittanut työnantajalle, ettet halua lisätyötä, työnantajan ei tarvitse tarjota lisätyötä sinulle. Et ole kuitenkaan sidottu tähän tilanteeseen – voit milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestasi lisätyöhön, jonka jälkeen työnantajan on tarjottava sinulle lisätyötä, jos sitä on tarjota. Voit vaatia samankaltaista työtä, jota olet tehnyt tähänkin saakka.

Työnantajan on myös järjestettävä koulutusta, jos tarvitset sitä ottaaksesi työn vastaan. Koulutusvelvollisuus on melko suppea, kuitenkin tavallista työhön perehdyttämistä laajempi.

Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä täyttääkseen velvollisuutensa tarjota lisätyötä. Työnantajalla on oikeus työajan sijoitteluun sen todellisen tarpeen mukaisesti. Jos työvoiman tarve kohdistuu ajankohtaan, jolloin omat osa-aikatyöntekijät ovat jo työssä, lisätyötä ei luonnollisestikaan voi tarjota heille.

Jos työsopimuksessasi on mainittu työn suorittamispaikaksi esimerkiksi talousalue tai pääkaupunkiseutu, sinulla on oikeus hakea lisätöitä yrityksen toimipisteistä tuolla alueella.

Esimerkkejä:

 • Työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa kenkäosastolle, ja elintarvikekassa on halukas tekemään lisätunteja kenkäosastolla. Työnantaja on velvollinen järjestämään uuden työn vastaanottamiseksi tarpeellisen koulutuksen.
 • Yrityksellä on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Työnantaja on velvollinen tarjoamaan samankaltaisia lisätöitä kaikista kolmesta toimipisteestä.
 • Yrityksellä on tarjolla kokin työtä ja tarjolla olisi osa-aikainen myyjä. Työnantaja ei ole velvollinen kouluttamaan myyjää kokin ammattiin, jotta myyjä voisi ottaa vastaan lisätyötä.

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Miten voit tarkastella, toteutuuko oikeutesi lisätyöhön?

Kun selvitetään oikeutta lisätyöhön, kaikkein tärkein väline on työvuorolistat. Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää työvuorolistoja. Ellei se onnistu, apua saa työsuojeluviranomaiselta. Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista työsuojeluviranomaiselle.

Jos huomaat virheitä lisätyön tarjoamisessa, ota yhteyttä työnantajaan/työvuorosuunnittelijaan. Jos et saa lisätunteja pyynnöistä huolimatta, ota yhteys luottamusmieheen, sillä hän valvoo lisätuntien tarjoamista. Hänellä on myös tiedonsaantioikeus yrityksen työsuhteista. Jos työpaikallesi ei ole valittu luottamusmiestä, suosittelemme valitsemaan luottamusmiehen. Valinnan voi tehdä milloin vain.

Voit valvoa lisätyöoikeuden toteutumista myös itse. Ole aktiivinen.

 • Jos työpaikalle palkataan uusia työntekijöitä, kysy esimieheltäsi lisätunteja. Sinulla on niihin oikeus ennen uuden työntekijän palkkaamista. Seuraa tilannetta. Jos näyttää siltä, että olisit voinut tehdä uuden työntekijän tunnit, ota yhteyttä luottamusmiehen.
 • Pidä kirjaa suunnitelluista ja tehdyistä työtunneista. Jos työvuoro muuttuu, merkitse muistiin kenen aloitteesta niin on käynyt. Tässä hyvänä apuna on PAMin kalenteri, jossa on liitteenä työaikakalenteri. Jos lisätyöoikeuden toteutumista ryhdytään selvittämään jälkikäteen, ylös kirjatuista tunneista on apua.
 • Tarkista palkkanauhasi.
 • Valvo, että työsopimukseesi merkityt tunnit vastaavat todellisuudessa tekemiäsi tunteja. Lue lisää yläpuolelta kohdasta ”Lisätunnit voivat nostaa työsopimuksen tunteja”.
 • Keskustelkaa työkavereiden kesken lisätunneista!

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Luottamusmies – valvo lisätyöoikeuden toteutumista

Valvo, että lisätyöoikeus toteutuu työpaikalla.

 • Kaupan työehtosopimuksen mukaan työnantajan on käytävä luottamusmiehen kanssa läpi lisätyön tarjoamisen periaatteet ja niiden toimivuus, osa-aikaisten työntekijöiden tehtyjen työtuntien määrä, kehitys ja arvio kehityksestä, työsopimustuntien ja tehtyjen työtuntien määrä, suhde ja kehitys, mahdollisuudet käyttää joustavaa kokoaikatyötä sekä muut mahdolliset toimenpiteet, joilla on pyritty lisäämään työn teettämistä kokoaikaisin tai lähes kokoaikaisin työsuhtein.

Pidä silmällä, palkataanko yritykseen uutta työvoimaa.

 • Kysy, miksi tunteja ei tarjota omille osa-aikatyöntekijöille.
 • Vaadi työnantajaa selvittämään, onko jo työsuhteessa olevien oikeus lisätyötunteihin toteutunut ennen uuden työvoiman palkkaamista.

Valvo, että työpaikalla työaikaa tarkastellaan työehtosopimuksen mukaisesti ja että työntekijöiden työsopimukset päivitetään vastaamaan todellisuutta.

 • Kaupan, marava-alan, vartijoiden ja Alkon työntekijöiden työehtosopimuksessa on asiasta määräykset. Lue lisää yläpuolelta kohdasta ”Lisätunnit voivat nostaa työsopimuksen tunteja”.
 • Muistuta työntekijöitä tarkastelusta, sen perusteista ja ajankohdista.
 • Jos tuntitarkasteluja ei toteuteta, huomauta asiasta työnantajalle.
 • Jos tuntitarkasteluissa on epäselvyyksiä – työsopimuksen tunteja ei esimerkiksi päivitetä vastaamaan todellisuutta – ota yhteyttä aluetoimistoon.

Jos epäilet, ettei lisätyöoikeus ole toteutunut:

 • Sinulla on oikeus saada työnantajalta kaikki asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, esimerkiksi työvuorolistat.
 • Vaadi asian korjaamista. Pyydä tarvittaessa apua aluetoimistosta.

Siirry takaisin sisällysluetteloon.

Lue myös

Haku