Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Arbetstid » Nattarbete, skiftarbete och periodarbete
Senast uppdaterad: 26.06.2023

Nattarbete, skiftarbete och periodarbete

På många arbetsplatser i servicebranschen utförs det arbete nattetid, i skift och periodiskt. Läs vad som avses med dessa och vilka bestämmelser som gäller dem.

Nattarbete 

Nattarbete är arbete som utförs mellan kl. 23 och kl. 06. Regelbundet nattarbete får inte ordnas fritt. Nattarbete får endast ordnas i de situationer som anges i arbetstidslagen. Nattarbete är i huvudsak förbjudet för unga arbetstagare. 

Kollektivavtalen har bestämmelser om förläggning av arbetstiden. Bestämmelserna kan begränsa eller utöka situationerna då ordnande av nattarbete är tillåtet. 

En nattarbetare kan enligt arbetstidslagen ha rätt att få skjuts till och från arbetet om det när arbetsskiftet börjar eller slutar inte finns tillfredsställande kollektivtrafik och arbetstagaren inte har tillgång till bil eller därmed jämförbart fordon. 

Nattarbetare har rätt till hälsoundersökning 

Nattarbete är mer fysiskt och psykiskt påfrestande än dagarbete. Det kan finnas stora individuella skillnader i hur man anpassar sig till nattarbete. Förutom individuella egenskaper påverkas belastningen av bland annat familjesituationen och restiden till arbetet. I statsrådets förordning konstateras att nattarbete kan förorsaka särskild fara för ohälsa.  

Det ingår i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning att utreda vilken allmän och individuell ohälsa nattarbete eventuellt förorsakar. Arbetsgivaren ska se till att nattarbetare genomgår hälsoundersökningar. 

Ibland behöver arbetstagaren kanske ges möjlighet att byta arbetsuppgifter eller omplaceras från nattarbete till dagarbete, om åtgärderna minskar faran för arbetstagarens hälsa. Behovet att byta arbetsuppgifter kan vara tillfälligt eller permanent. Läkemedelsbehandling eller graviditet är exempel på ett tillfälligt behov. 

Arbetstagarens rätt att byta arbetsuppgifter eller arbetstid beror också på omfattningen av företagets verksamhet, produktionsmetoder och antalet anställda. Större arbetsplatser har ofta bättre förutsättningar för byten. Bestämmelsen ger alltså inte arbetstagaren ovillkorlig rätt att byta från nattarbete till dagarbete. Företagshälsovården anlitas som hjälp när behovet att byta arbetsuppgifter bedöms. 

Skiftarbete 

Enligt arbetstidslagen avser skiftarbete att skift avlöser varandra regelbundet och växlar vid på förhand överenskomna tidpunkter. De vanligaste formerna av skiftarbete är två- och treskift, varav det sistnämnda oftast inbegriper nattarbete. 

I servicebranscherna är det vanligt med oregelbundet skiftarbete, där skift kanske läggs över hela dygnet utan att vara lika långa eller avlösa varandra regelbundet. Så är det exempelvis inom handeln. 

Periodarbete 

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete i de branscher som anges i arbetstidslagen. Enligt huvudregeln är periodarbetstiden under en period av tre veckor högst 120 timmar eller under en period av två veckor högst 80 timmar. Inom servicebranscherna, exempelvis turism-, restaurang- och fritidstjänster, har det avtalats att periodarbetstiden utjämnas till högst 112,5 timmar i treveckorsperioder.  

Fördelar och nackdelar med natt-, skift- och periodarbete 

Skift- och periodarbete kan erbjuda arbetstagare ekonomiska och fritidsrelaterade fördelar. Förändringar i sömnen och sömnmönstret kan emellertid ha en negativ inverkan på det sociala livet. Oregelbundet arbete belastar kroppen mer än vanligt. 

För orken och hälsan är det viktigt att undvika långa skift och långa skiftarbetsperioder. Det är också viktigt med tillräcklig sömn, regelbundna och hälsosamma måltider, motion och annan hälsosam livsstil.  

Regelbundna hälsoundersökningar kan hjälpa till att förebygga ohälsa. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök