Henkilökohtaiset työsuhteen päättämisperusteet

Päivitetty: 18.09.2019

Henkilökohtaisilla työsuhteen päättämisperusteilla tarkoitetaan työntekijästä johtuvia tai hänen henkilöönsä liittyviä perusteita, joiden johdosta työsopimus voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen joko irtisanoa tai purkaa.

Ainoastaan toistaiseksi voimassa oleva työsuhte voidaan päättää irtisanomalla. Määräaikainen työsopimus velvoittaa sopimusosapuolia puolin ja toisin sopimuksen kestoajan. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää ainoastaan purkamalla tai osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

Henkilökohtaiset irtisanomisperusteet

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää

 • työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä
 • sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Syyt, jotka eivät oikeuta irtisanomiseen

Laissa on erikseen todettu, mitä syitä ei ainakaan pidetä irtisanomiseen oikeuttavana asiallisena ja painavana syynä.

Tällaisia ovat työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Asiallisena ja painavana syynä ei myöskään pidetä työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan, eikä turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Irtisanomiskynnyksen ylittymistä arvioidaan yksittäistapauksissa kokonaisharkinnalla, jossa sovitetaan seikkoja yhteen. Kysymys on yhtäältä sopimuksen ja/tai lain vastaisen teon ja toisaalta siihen vaikuttaneiden seikkojen, olosuhteiden ja vaikutusten arvioimisesta.

Henkilöperusteisen irtisanomisen irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on uutena vaikuttavana tekijänä 1.7.2019 jälkeen otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Mitään tarkkaa lukumäärä ei laissa anneta ja aikaisemminkin laki korosti näissä irtisanomisissa kokonaisharkintaa. Siten tuomioistuimet ovat aikaisemminkin käytännössä huomioineet yrityksen koon yhtenä tekijänä, kun ne ovat arvioineet irtisanomisperusteen laillisuutta. Oleellista muutosta irtisanomiskynnykseen ei tuon osalta ole siis tullut, ja mahdolliset muutokset ja vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä kun syntyy uutta oikeuskäytäntöä.

Kuuleminen

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen henkilökohtaisella perusteella tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä.

Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa, esimerkiksi luottamusmiestä. Tämän kuulemisen merkitys on siinä, että työntekijä voi lausua oman käsityksensä työnantajan väittämästä irtisanomis- tai purkuperusteesta.

Huomionarvoista on, että mikäli työntekijä aikoo itse purkaa oman työsopimuksensa, on hänen vastaavasti varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Sen sijaan, jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa itse, hänen ei tarvitse kuulla työnantajaa.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle