Muokattu: 23.08.2018 - 16:01

Avainsanat: Työehdot, Työelämä

Henkilökohtaiset työsuhteen päättämisperusteet

Henkilökohtaisilla päättämisperusteilla tarkoitetaan työntekijästä johtuvia tai hänen henkilöönsä liittyviä perusteita, joiden johdosta työsopimus voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen joko irtisanoa tai purkaa.

Ainoastaan toistaiseksi voimassa oleva työsuhte voidaan päättää irtisanomalla. Määräaikainen työsopimus velvoittaa sopimusosapuolia puolin ja toisin sopimuksen kestoajan. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää ainoastaan purkamalla tai osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

Henkilökohtaiset irtisanomisperusteet

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää

  • työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä
  • sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.

Syyt, jotka eivät oikeuta irtisanomiseen

Laissa on erikseen todettu, mitä syitä ei ainakaan pidetä irtisanomiseen oikeuttavana asiallisena ja painavana syynä.

Tällaisia ovat työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Asiallisena ja painavana syynä ei myöskään pidetä työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan, eikä turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Irtisanomiskynnyksen ylittymistä arvioidaan yksittäistapauksissa kokonaisharkinnalla, jossa sovitetaan seikkoja yhteen. Kysymys on yhtäältä sopimuksen ja/tai lain vastaisen teon ja toisaalta siihen vaikuttaneiden seikkojen, olosuhteiden ja vaikutusten arvioimisesta.

Kuuleminen

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen henkilökohtaisella perusteella tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Tämän kuulemisen merkitys on siinä, että työntekijä voi lausua oman käsityksensä työnantajan väittämästä irtisanomis- tai purkuperusteesta.

Huomionarvoista on, että mikäli työntekijä aikoo itse purkaa oman työsopimuksensa, on hänen vastaavasti varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa itse, hänen ei tarvitse kuulla työnantajaa.

Lisätietoa luottamushenkilöille

Henkilökohtaisilla syillä tapahtuvan irtisanomisen perusteista on säädetty työsopimuslain 7 luvun 1 ja 2 §:ssä ja purkamisesta työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä.

Uusimmat

Suosituimmat