Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 26.05.2023

Muutosturva auttaa työllistymään uudelleen

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään.

Muutosturva koskee henkilöitä, jotka on irtisanottu yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Muutosturvan osapuolet ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimaviranomainen.

Muutosturvan myötä työntekijällä on monia oikeuksia ja työnantajalla monia velvollisuuksia. Ne koskevat muun muassa vapaata irtisanomisaikana, työnantajan kustantamaa koulutusta, työterveyshuoltoa ja korotettua työttömyysturvaa. Alla kerrotaan tarkemmin näistä työntekijöiden oikeuksista.

Irtisanotulla työntekijällä on oikeus 5–20 päivän mittaiseen palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan.  

Työllistymisvapaata saa TE-toimiston työllistymissuunnitelman laatimista, oma-aloitteisen tai TE-toimiston velvoittaman työpaikan etsimistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Työllistämisvapaan ajalta maksetaan täysi palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Vapaan voi pitää myös osapäivinä. Sen pitämisestä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, ja pyydettäessä siitä on esitettävä selvitys. Vapaa on pääsääntöisesti annettava työntekijän ilmoittamana aikana, ellei sen pitämisestä toivottuna ajankohtana aiheudu huomattavaa haittaa työnantajalle.

Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijät ovat olleet ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille tarvittaessa työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Työnantajan tulee kuitenkin suunnitella valmennuksia tai koulutuksia työntekijöiden tarpeet huomioiden. Niitä voidaan järjestää joko henkilökohtaisena palveluna tai ryhmäkohtaisena palveluna.

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Valmennuksen tai koulutuksen arvosta voidaan myös sopia paremmin ja toisin paikallisesti. Valmennus tai koulutus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa tai sitä voidaan toteuttaa myöhemminkin painavasta syystä.

Jos työnantaja laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, tulee hänen suorittaa työntekijälle kertakorvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa kokonaan tai osittain riippuen laiminlyönnin osuudesta.

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuollon palvelut irtisanotulleen työntekijälle 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä työterveyshuoltosopimuksen mukaisesti, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Oikeus työterveyshuoltoon ei jatku, jos irtisanottu työntekijä siirtyy toiselle työnantajalle pysyvään tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.   

Irtisanotulla on oikeus saada korotettua työttömyysturvaa eli ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa työllisyyssuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toimenpiteiden ajalta. Korotettua työttömyysturvaa voi saada enintään 200 päivältä.

Uusi muutosturva on suunnattu irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat ehtineet työskennellä saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Tällä on tarkoitus parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista.

Yli 55-vuotiaille tarjotaan muutosturvarahaa ja muutosturvakoulutusta sekä muuta seuraavasti:

  • oikeus kahden kuukauden palkkaa vastaavaan TE-toimiston hankkimaan muutosturvakoulutukseen
  • oikeus yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan;
  • oikeus pidempään työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana eli oikeus 5, 15 tai 25 työllistymisvapaapäivään;
  • oikeus lyhennettyyn työaikaan, jos on ollut työssä saman työnantajan palveluksessa vähintään 3 vuotta. 

TE-toimiston kautta saa muutosturvakoulutuksen, jonka arvo vastaa enintään irtisanotun kahden kuukauden palkkaa. Koulutus voi alkaa irtisanomisaikana työllisyysvapaapäivien aikana tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Koulutuksen tarkoitus on kehittää irtisanotun ammatillisia valmiuksia tai valmiuksia toimia yrittäjänä. Koulutus siis on osaamista päivittävää eikä sen tarkoitus ole korvata tutkintoon johtavaa koulutusta.  Koulutuksesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa. 

Muutosturvarahan saa työttömyyskassan tai Kelan kautta. Se ei vaikuta mitenkään työttömyyspäivärahaan, eli ei esimerkiksi vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa. Ainoana ehtona on se, että muutosturvarahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Työllistymisvapaata on pidennetty yli 55-vuotiaille enimmillään 25 päivään, kun se nuoremmilla on enintään 20 päivää. Työllistymisvapaat määräytyvät kuten nuoremmille tarkoitetussa muutosturvassa eli irtisanomisajan mukaan. Antamalla lisää työllistymisvapaapäiviä kypsemmässä iässä oleville halutaan varmistaa, että nämä pystyvät aloittamaan muutosturvakoulutuksen tai tekemään osaamis- ja työkykykartoituksen.

Työajan lyhentämisoikeudella halutaan parantaa ikääntyneiden työssäjaksamisen edellytyksiä. Tämä oikeus ei ole subjektiivinen oikeus, joten viime kädessä työnantaja päättää voidaanko työsuhde muuttaa osa-aikaiseksi. Lyhennetylle työajalle voivat päästä myös ne työntekijät, jotka ovat jäämässä osa-aikaiselle sairauslomalle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle. 

Päästäkseen uuden muutosturvan piiriin työttömän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta. 

Lue lisää muutosturvasta Muutosturvaohjeesta PAMin aktiiveille (pdf).

Haku