Vuokratyö

Päivitetty: 24.02.2020

Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä tekemään työtä toiselle työnantajalle. Yritys, joka tarvitsee työvoimaa, tekee sopimuksen vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen kanssa.

Vuokratyösuhteessa on aina kolme osapuolta: työntekijä, vuokrafirma ja työvoimaa käyttävä ns. käyttäjäyritys.

Kuka on työnantaja, kuka valvoo työtä?

Vuokratyössä työntekijän työnantaja on vuokrayritys eli se yritys, joka vuokraa työvoimaa eteenpäin.

Työntekijä solmii työsopimuksen vuokrausyrityksen kanssa, eikä hänellä ole työsuhdetta tai muuta sopimussuhdetta sen yrityksen kanssa, joka on vuokrannut työntekijän vuokrayritykseltä. Vuokrausyritys on se, joka voi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen.

Se yritys, joka vuokraa työntekijän vuokrausyritykseltä (ns. käyttäjäyritys), johtaa ja valvoo työntekijän työtä. Työvoimaa vuokranneelle yritykselle kuuluu kaikki muut työlainsäädännössä säädetyt työnantajan velvollisuudet (mm. palkanmaksu).

Vuokratyösuhteessa tulee soveltaa työsopimuslakia aivan kuten muissakin työsuhteissa. Siten myös työsuhteen määräaikaisuuteen tulee aina olla työsopimuslain mukainen peruste. Perusteeksi ei riitä pelkästään vuokratyön luonne tai käyttäjäyrityksen tilauksen kesto. Jos työvoiman tarve on pysyvä, tulee myös vuokratyösuhteiden olla voimassa toistaiseksi. Käytännössä kuitenkin valtaosa (vuonna 2013 lähes 80 %) vuokratyösuhteista on määräaikaisia. Alla olevat vuokratyön plussat ja miinukset on koottu nimenomaan tästä käytännön tilanteesta.

Mitä työntekijän tulisi ottaa huomioon vuokratyössä?

 • kirjallinen työsopimus (lyhyestäkin työpätkästä) vuokrafirman kanssa
 • selvitä työsuhteen kesto ja jos työsuhteen päättymistä ei ole tiedossa, selvitä, miten se päättyy
 • huolehdi, että saat perehdytyksen. Myös vuokratyöntekijä tulee perehdyttää - sekä työhön että työpaikan työsuojeluasioihin
 • selvitä sinulle kuuluva työterveyshuolto
 • selvitä, kuka on työpaikan työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies
 • kirjaa muistiin kaikki tekemäsi työvuorot ja työpaikat - säilytä tiedottarkista aina palkkalaskelma

Vuokratyön eri puolia

Vuokratyön plussat
 • voi valita työvuoronsa ja työaikansa, jos töitä on tarjolla
 • vaihtelua elämään - uusia työyhteisöjä, työtapoja ja työpaikkoja vaikka joka päivä
 • sopii henkilölle, joka ei halua säännöllistä työaikaa eikä säännöllistä ansiota, esim. opiskelijalle
 • PAMin aloilla tulee noudattaa vähintään työehtosopimuksen määräyksiä (esim. kauppa, majoitus- ja ravitsemusala, kiinteistöpalveluala)
 • saattaa olla tie vakituiseen työsuhteeseen (noin 5 % työllistyy käyttäjäyritykseen)
Vuokratyön miinukset
 • ei säännöllisiä tuloja
 • epävarmuus tulevasta (työvuorot, ansiot)
 • jatkuvaa uuden opettelua / sopeutumista - uusia työyhteisöjä, työtapoja ja työpaikkoja vaikka joka päivä
 • työsuhteella ei jatkuvuutta
 • ongelmia sairastuessa (sairasajan palkka)
 • ei mahdollisuutta epäonnistua - tai työtä ei enää yllättäen olekaan tarjolla
 • vaikea rakentaa elämäänsä jatkuvan epävarmuuden varaan
 • työehtosopimuksen mukaiset vähimmäismääräykset helppo kiertää (sairasajan palkka, sairaan lapsen hoito, arkipyhät/JP-päivät)
 • pitkäkin työpätkä saattaa loppua yllättäen - ei noudateta irtisanomisaikoja kuten normaalissa työsuhteessa
 • vuosilomaa ei yleensä kerry - lomaa voi pitää, jos siihen on varaa
 • työpaikan luottamusmiehellä ei ole oikeutta edustaa vuokratyöntekijää
 • perehdytys usein heikkoa
 • vaikea sitoutua työhön, työpaikkaan eikä työyhteisöön - vaikuttaa työmotivaatioon ja tulokseen (ei myöskään työnantajan etu)
 • ei yleensä oikeutta päästä koulutukseen
 • harvoin samoja etuja kuin muilla työntekijöillä
 • vuokratyöntekijään ei aina suhtauduta kovin myönteisesti työpaikalla - koetaan vievän työtunteja muulta henkilökunnalta
 • ei mahdollisuutta neuvotella esimiehen kanssa omista työsuhdeasioista
 • käytetään tietyissä tapauksissa taloudellisten riskien hallintakeinona - yrittäjäriski siirretään työntekijälle
 • murentaa perinteisen työsuhdeturvan - yrittäjälle riskitöntä ja työntekijästä on helppo päästä eroon
 • vuokratyöntekijä on kahden yrityksen välinen kauppatavara - työntekijä auttaa panoksellaan kahta yritystä, työn teettäjää ja vuokrafirmaa

Vuokratyö ja lainsäädäntö

Vuokratyöntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava käyttäjäyrityksessä samalla tavoin kuin omien työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.


Työsopimuslaki

Työnteon johtaminen ja valvonta

Kun työnantaja siirtää työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön, siirtyy työvoimaa käyttävälle yritykselle oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Käyttäjäyrityksen on toimitettava työntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Työehdot

Jos työvoimaa vuokraavaa työnantajaa (esim. työvoiman vuokrausliikettä) ei sido mikään työehtosopimus, tulee sovellettavaksi vuokratyövoimaa käyttävää yritystä koskeva työehtosopimus.

1.1.2009 lähtien työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista vuokratyöntekijälle myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa, jos työntekijä sitä vuokrayritykseltä erikseen pyytää.

Työntekijän siirtyminen käyttäjäyrityksen palvelukseen vuokratyösuhteen jälkeen

Jos työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.


Työturvallisuuslaki

Velvollisuus noudattaa työturvallisuuslain säännöksiä

Vuokratyövoimaa käyttävä yritys on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevia säännöksiä.

Käyttäjäyrityksen tiedotusvalvollisuus

Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen on ennen työn aloittamista tiedotettava vuokrausyrityksellä työssä vaadittavat ammattitaitovaatimukset ja muut työn erityispiirteet. Työnantajan tulee varmistua työntekijänsä ammattitaidosta ja soveltuvuudesta ko. työhön.

Käyttäjäyrityksen perehdytysvastuu

Vuokratyötä käyttävän yrityksen on huolehdittava työntekijän perehdytyksestä.

Ilmoitukset työterveyshuoltoon ja työsuojeluvaltuutetuille

1.1.2009 voimaan tulleen uuden 4 momentin mukaan työn vastaanottajan on ilmoitettava tarpeellisessa laajuudessa työn aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle.
Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalain mukaan ammattimaisesta työvoiman vuokrauksesta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme