Skip to content
Senast uppdaterad: 20.06.2023

Lönegaranti – om arbetsgivaren inte kan betala din lön

Om din arbetsgivare har gjort konkurs eller är insolvent av annat skäl kan du ansöka om lönegaranti för att få ut obetalda löner. Det här är en lagstadgad ordning.

Syftet med lönegarantin är att i händelse av arbetsgivarens insolvens trygga betalningen av arbetstagarnas fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet. Lönegaranti kan sökas av arbetstagare i anställningsförhållande. Lönegarantibeloppet är högst 19 000 euro för en arbetstagare när det avser en arbetsgivare. 

Lönegarantin omfattar alla lönefordringar såsom grundlön, tillägg, övertidsersättning och semesterersättning. Det vanligaste är att man söker semesterersättning samt slutlön, om arbetsgivaren inte kan betala ut dem på grund av betalningssvårigheter. 

När anställningsförhållandet upphör kan arbetstagaren i samband med lönegarantiansökan också ansöka om lön för högst sex lagenliga väntedagar. För väntedagarna betalas dock inte mer lön än den fordran som betalas ur lönegarantin.  

Läs mer om betalning av slutlön i artikeln Hur betalas lön, semesterlön och semesterpenning? 

Ansökningstiden för lönegaranti är tre månader 

Reagera snabbt om du inte har fått din lön eller någon del av den. Utebliven lön kan tyda på att din arbetsgivare har betalningssvårigheter. 

Ansökningstiden för lönegaranti är bara tre månader från det att fordran förfallit. Ansökan ska alltså göras inom tre månader efter den löneutbetalningsdag då du för första gången blev utan lön på grund av arbetsgivarens insolvens.  

Utbetalning ur lönegarantin förutsätter att arbetsgivaren är insolvent. Insolvensen utreds av myndigheterna. 

Fordringarnas grunder och belopp måste ha utretts innan lönegarantin kan betalas ut. Sökanden anger i sin ansökan vilka löneposter som uteblivit. Lönegarantin ger arbetsgivaren en möjlighet att uttala sig om ansökan innan ärendet avgörs.  

Lönegarantiansvarig myndighet är Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Den genomsnittliga handläggningstiden för en lönegarantiansökan är sex månader.  

Hur ansöker man om lönegaranti?  

NTM-centralen rekommenderar att lönegarantiansökan i första hand lämnas via regionförvaltningens e-tjänst.  

Gör så här:  

  1. Välj ”Lönegarantiansökan” i menyn. 
  2. Logga in i tjänsten. Inloggningen kräver stark autentisering (t.ex. bankkoder).
  3. Fyll i ansökan noggrant. Du ska bland annat lämna uppgifter om ditt anställningsförhållande och ange arbetsgivarens kontaktuppgifter samt vilka fordringar ansökan gäller. Kom ihåg att ansökan ska lämnas inom tre månader från det att fordran förfallit.
  4. Kolla en extra gång att du fyllt i ansökan så noggrant som möjligt. Detta minskar behovet av eventuella tilläggsutredningar.
  5. Skicka in ansökan.

Om du inte kan använda e-tjänsten, skriv ut lönegarantiansökan på NTM-centralens webbplats. Skriv ut ”Lönegarantiansökan för arbetstagare”, fyll i ansökan och skicka den med e-post till adressen lonegaranti.nyland@ntm-centralen.fi eller per post till adressen NTM-centralen i Nyland / Lönegaranti, PB 54, 00521 Helsingfors. 

Påskyndat lönegarantiförfarande vid konkurs

Ett konkursbo kan som lönegaranti ansöka om löner som enligt utredning av konkursförvaltaren tillsammans med lönegarantimyndigheten kan betalas ut som lönegaranti. För ansökan behövs ett samtycke från NTM-centralen. 

Konkursboet ansöker då om samtliga arbetstagares löner på samma ansökan med lönespecifikationer och sammandrag över fordringarna som bilagor. 

Ansvaret för att lönegarantiansökan görs ligger alltid hos den enskilda arbetstagaren. Om konkursförvaltaren inte gör någon lönegarantiansökan för arbetstagare ska arbetstagaren göra ansökan själv. 

Användbara länkar  

Sök