Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Lön och semesterpenning » Avbrott i lönebetalningen
Senast uppdaterad: 26.06.2023

Betalningen av lön kan avbrytas vid hinder för arbete

Arbetsgivaren kan avbryta betalningen av lön på grund av en situation som förhindrar arbete, till exempel en naturkatastrof eller eldsvåda. Arbetet kan också förhindras av en strejk i någon annan bransch.

Arbetet kan förhindras av många orsaker som arbetsgivaren eller arbetstagaren inte har kunnat påverka. En eldsvåda eller exceptionell naturtilldragelse är exempel på sådana orsaker. Vid hinder för arbete av en av arbetsgivaren eller arbetstagaren oberoende orsak kan arbetsgivaren avbryta betalningen av lön. Arbetstagaren har dock rätt att få lön för 14 dagar. 

Arbetet kan också förhindras av en strejk i någon annan bransch. Ifall allt arbete på arbetsplatsen förhindras till följd av strejken, dvs. att arbetsplatsen stängs, och arbetsgivaren inte har något arbete att erbjuda är arbetsgivaren skyldig att betala lön för högst 7 dagar.  

Handlar det om att arbetstagarens arbetsresa försvårats eller förhindrats finns det ingen lönebetalningsskyldighet. Undantag från detta är en nattarbetares rätt att få skjuts till eller från arbetet, om det när arbetsskiftet börjar eller slutar inte finns tillgång till kollektivtrafik med tillfredsställande rutt eller tidtabell och arbetstagaren inte har tillgång till bil eller därmed jämförbart fordon. Nattarbete är arbete som utförs mellan 23 och 06. 

Vid hinder för arbete kan arbetsgivaren i princip omplacera arbetstagaren. I praktiken är detta sällsynt eftersom arbetsgivaren ska ge fullgod introduktion i den nya uppgiften och säkerställa arbetarskyddet. Det är ofta inte vettigt ens ur arbetsgivarens synpunkt att arbetstagaren ges introduktion i andra uppgifter, särskilt om arbetet bara förhindras kortvarigt. 

Varifrån får jag pengar? 

Avbrott i betalningen av lön på grund av en eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande orsak jämställs med permittering i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbetstagaren har alltså rätt till arbetslöshetsdagpenning och inkomstrelaterad dagpenning även om arbetstagaren inte permitteras. 

Arbetsgivaren har också rätt att permittera arbetstagaren av produktions- och ekonomiska orsaker. Hinder för arbete är en sådan orsak. En permittering ska dock meddelas 14 dagar innan den börjar.  

Arbetstagaren kan få inkomstrelaterad dagpenning under permitteringstiden. Läs mer om saken på Arbetslöshetskassans webbplats

Läs också 

Användbara länkar 

Sök