Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Uppsägning » Överlåtelse av företag och uppsägning
Senast uppdaterad: 22.06.2023

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter kvarstår vid överlåtelse av rörelse

Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, vanligen genom försäljning. I och med överlåtelsen av rörelsen övergår de anställda i den nya arbetsgivarens tjänst, på så sätt att anställningsvillkoren inte försämras.

Vid överlåtelse av rörelse fortsätter den nya arbetsgivaren med oförändrad eller likartad verksamhet. I samband med överlåtelsen övergår arbetstagarna som så kallade ”gamla arbetstagare” i den nya arbetsgivarens tjänst. Detta innebär att de rättigheter och skyldigheter samt till dem anslutna anställningsförmåner som gäller anställningarna övergår till den nya arbetsgivaren.  

Uppsägning vid överlåtelse av rörelse 

Arbetstagarens arbetsavtal får inte sägas upp enbart på grund av att rörelsen överlåts. Vid överlåtelse av rörelse bedöms såväl den tidigare som den nya arbetsgivarens uppsägningsrätt på samma sätt.  

Överlåtaren, dvs. den gamla arbetsgivaren, får säga upp arbetstagare av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker endast om arbetet i det gamla företaget har minskat väsentligt och varaktigt. Den gamla arbetsgivarens uppsägningsrätt gäller endast tiden före överlåtelsen.  

Förvärvarens, dvs. den nya arbetsgivarens, uppsägningsrätt bedöms med normala kriterier, i vilka även skyldigheten att erbjuda arbete och ordna utbildning beaktas.  

Överlåtelse av rörelse, dvs. försäljning av ett företag till en ny ägare, berättigar alltså inte till uppsägning, utan ärendet granskas utifrån en helhetsbedömning från fall till fall.  

Om överlåtaren har sagt upp ett arbetsavtal före överlåtelsen, men anställningsförhållandet fortfarande är i kraft (uppsägningstiden pågår) vid tidpunkten för överlåtelsen, övergår arbetstagaren i den nya arbetsgivarens tjänst under den återstående uppsägningstiden. Under uppsägningstiden ska det utredas om arbetstagaren i fråga kan erbjudas annat arbete efter uppsägningstiden, antingen utan utbildning eller efter utbildning. Den nya arbetsgivaren ska således ta reda på om det finns någon grund för uppsägningen när uppsägningstiden går ut. Om anställningen inte förlängs, men det inte finns någon grund för uppsägning, är förvärvaren ansvarig för den skada som arbetstagaren har lidit. 

Arbetstagarens rätt att säga upp sig i samband med överlåtelse av rörelse 

Ett avtal för viss tid är i princip bindande för båda parterna under hela den avtalade tiden och kan inte sägas upp.  

Ett undantag till detta enligt lagen är arbetstagarens rätt att säga upp ett visstidsavtal, om arbetsgivaren överlåter företaget till en ny arbetsgivare, dvs. i praktiken säljer det. En arbetstagare får säga upp arbetsavtalet så att det upphör på dagen för överlåtelsen, om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senast en månad före överlåtelsen. 

Om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senare, får arbetstagaren säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör på dagen för överlåtelsen eller senare, senast inom en månad från underrättelsen.   

Sök