Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Uppsägning » Konkurs och företagssanering
Senast uppdaterad: 22.06.2023

En konkurs leder till att företagets verksamhet upphör

Konkurs innebär att ett företag upphör med sin verksamhet på grund av skulder och insolvens. Företaget har inte längre några verksamhetsförutsättningar och arbetet upphör också för de anställda.

Tingsrätten beslutar om att försätta ett företag i konkurs. Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare, som i praktiken är en advokat verksam på företagets hemort. 

Om ett företag går i konkurs kan bägge parter säga upp arbetsavtalet så att det upphör 14 dagar efter uppsägningen. Rätten att säga upp arbetsavtalet rör såväl tillsvidareavtal som avtal för viss tid. Uppsägningstiden på 14 dagar kan inte förlängas genom kollektivavtal eller arbetsavtal. Även arbetsavtal för en arbetstagare som är familjeledig kan sägas upp på grund av konkurs. 

Konkursboet kan ingå ett nytt arbetsavtal för viss tid med en uppsagd arbetstagare. Detta är ganska vanligt i situationer där det fortfarande behövs arbetskraft, till exempel under en slutförsäljning. 

Lönegarantin garanterar lönen och andra fordringar vid en konkurs 

 
I Finland är lönegarantin ett lagstadgat arrangemang, som i händelse av arbetsgivarens insolvens tryggar betalningen av arbetstagarnas lön och andra fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet.  

När konkursen har inletts ska boförvaltaren omedelbart upprätta en förteckning över obetalda fordringar som hänför sig till anställningar. Boförvaltaren ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen utreda vilka fordringar som kan betalas via lönegarantin. Ansvaret för ansökan om lönegaranti vilar dock i sista hand på arbetstagaren själv.  

Arbetstagaren ska lämna in ansökan om lönegaranti inom tre månader efter att fordran, t.ex. lön, tillägg, övertidsersättning och semesterersättning, har förfallit till betalning. 

Ansökan om lönegaranti görs på en blankett som du får från NTM-centralens webbtjänst. 
 
Läs mer här om lönegarantin och hur du ansöker om den 

Syftet med företagssanering är att rädda ett företag från konkurs 

Företagssaneringsförfarandet är en process där man undersöker företagets möjligheter att klara sig, söker konkreta lösningar för att sanera företagsverksamheten och utarbetar ett detaljerat program för såväl åtgärder som betalning av skulder. 

Syftet med företagssaneringen är att sanera ett företag med ekonomiska problem och rädda det från konkurs. Företagssanering kan sökas av gäldenären eller borgenären. Bestämmelser om företagssanering och dess förutsättningar finns i lag (lagen om företagssanering). 

Uppsägning av arbetsavtal på grund av företagssanering 

Vid uppsägningar som hänför sig till företagssaneringsförfarandet är uppsägningstiden högst 2 månader. Om arbetstagarens uppsägningstid är kortare än så, iakttas arbetstagarens uppsägningstid. Denna kortare uppsägningstid är dock inte möjlig förrän företagssaneringsförfarandet har fastställts. 

I företagssaneringsförfarandet kan arbetsgivaren också säga upp ett arbetsavtal för viss tid. Normalt sett är detta inte möjligt, utan ett avtal för viss tid är bindande för båda parterna. Till skillnad från arbetsgivaren kan arbetstagaren dock inte säga upp visstidsavtalet i detta fall. 

Vid en företagssanering förutsätter uppsägning att arbetsgivarföretaget har behov av att minska arbetskraften. Det kan gälla både ett behov som uppstått innan saneringsprogrammet fastställdes och ett behov som konstaterats i ett fastställt saneringsprogram. 

Uppsägning är tillåten innan saneringsprogrammet fastställts, om arbetet har upphört eller minskat väsentligt och varaktigt på grund av en åtgärd som hänför sig till saneringsförfarandet och inget annat arbete står till buds ens genom utbildning. 

Vid en konkurs är boförvaltaren skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg. I intyget kan anges längden på anställningen, arbetsuppgifterna och orsaken till att anställningen upphör. Det är dock bara arbetsgivaren som kan utvärdera arbetsgivarens arbetsskicklighet och uppträdande.

Läs mer  

Sök