Skip to content
Framsida » Arbetslivsguide » Anställning » Uppsägning » Omställningsskydd
Senast uppdaterad: 22.06.2023

Omställningsskyddet stöder din återanställning

Omställningsskyddet är en modell som förbättrar uppsagda arbetstagares ställning och stöder deras återanställning.

Omställningsskyddet gäller personer som blir uppsagda på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker eller på grund av omstrukturering av arbetsgivarens verksamhet. Parterna vid förhandlingarna är arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetskraftsmyndigheterna. 

I och med omställningsskyddet har arbetstagaren många rättigheter och arbetsgivaren många skyldigheter. Dessa inkluderar bland annat lediga dagar under uppsägningstiden, utbildning som betalas av arbetsgivaren, företagshälsovård och förhöjt arbetslöshetsskydd. Rättigheterna beskrivs mer detaljerat nedan. 

En uppsagd arbetstagare har rätt till 5–20 dagars avlönad sysselsättningsledighet under uppsägningstiden. Ledighetens längd beror på uppsägningstidens längd.   

Sysselsättningsledighet beviljas för utarbetandet av en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån, jobbsökning på eget initiativ eller på uppdrag av TE-byrån eller deltagande i sysselsättningsfrämjande åtgärder. För sysselsättningsledigheten betalas full lön enligt arbetstidsschemat. 

Ledigheten kan också tas ut under en del av arbetsdagen. Arbetsgivaren ska informeras om detta i så god tid som möjligt och en redogörelse för ledigheten ska lämnas in på begäran. I regel ska ledigheten beviljas för den tid arbetstagaren uppgett, såvida tidpunkten inte medför betydande olägenhet för arbetsgivaren. 

Om företaget regelbundet har minst 30 anställda, ska arbetsgivaren erbjuda uppsagda personer som varit anställda i minst 5 år utan avbrott före anställningen upphör tillfälle att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren. 

Principer enligt vilka arbetsgivaren erbjuder den uppsagda tillfälle att vid behov delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning bör ingå i företagets personal- och utbildningsplan. Arbetsgivaren bör dock planera träning eller utbildning med hänsyn till arbetstagarnas behov. Träning eller utbildning kan tillhandahållas som antingen personlig service eller service i grupp. 

Träningen eller utbildningen ska till sitt värde motsvara minst den uppsagda arbetstagarens kalkylerade lön för en månad eller den genomsnittliga månadsinkomsten för personal som arbetar vid samma verksamhetsställe som den uppsagda arbetstagaren, beroende på vilken som är störst. 

Det går också att lokalt avtala om ett annat bättre värde på träningen eller utbildningen. Träningen eller utbildningen ska genomföras inom 2 månader från det att uppsägningstiden gått ut eller av vägande skäl även senare. 

En arbetsgivare som försummar sin skyldighet att ordna träning eller utbildning ska i engångsersättning till arbetstagaren betala ett belopp som motsvarar utbildningens eller träningens värde helt eller delvis, beroende på om skyldigheten har försummats helt eller delvis. 

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för en uppsagd arbetstagare i 6 månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde i enlighet med avtalet om företagshälsovård, om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda och den uppsagda personen har varit anställd hos arbetsgivaren i minst 5 år utan avbrott innan anställningen upphörde. 

Rätten till företagshälsovård upphör, om den uppsagda arbetstagaren övergår till en annan arbetsgivare genom fast anställning eller visstidsanställning som pågår i minst 6 månader.    

Den uppsagda arbetstagaren har rätt att få förhöjt arbetslöshetsskydd, dvs. förhöjd förtjänstdel av den inkomstrelaterade dagpenningen, under tiden för åtgärderna i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen. Förhöjt arbetslöshetsskydd beviljas för högst 200 dagar.

Det nya omställningsskyddet är avsett för personer över 55 år som blivit uppsagda och som jobbat hos samma arbetsgivare i minst fem år. Syftet är att förbättra sysselsättningen och orken i arbetet för personer som fyllt 55 år. 

Omställningsskyddet omfattar omställningspenning och -utbildning för uppsagda arbetstagare över 55 år enligt följande: 

  • rätt till omställningsutbildning som motsvarar två månaders lön och som erbjuds av TE-byrån, 
  • rätt till omställningspenning som motsvarar en månads lön, 
  • rätt till längre sysselsättningsfrämjande ledighet under uppsägningstiden, dvs. rätt till 5, 15 eller 25 dagars sysselsättningsledighet, 
  • rätt till förkortad arbetstid om man jobbat minst 3 år för samma arbetsgivare.  

Genom TE-byrån får man delta i omställningsutbildning vars värde motsvarar högst två månaders lön för den uppsagda personen. Utbildningen kan börja under uppsägningstiden, under sysselsättningsledigheten, eller senast inom tre månader efter anställningens slut. Syftet med utbildningen är att utveckla den uppsagdas yrkeskompetens eller färdigheter att verka som företagare. Utbildningen är alltså en uppdatering av kompetensen och syftar inte till att ersätta utbildning som leder till en examen.  Utbildningen avtalas i sysselsättningsplanen.  

Omställningspenningen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. Den påverkar inte arbetslöshetsdagpenningen på något sätt, t.ex. minskar den inte arbetslöshetsdagpenningen eller skjuter upp tidpunkten då den börjar. Det enda villkoret är att omställningspenningen ska ansökas inom tre månader från det att anställningen upphörde. 

Sysselsättningsledigheten har förlängts till som mest 25 dagar för personer som fyllt 55 år, medan ledigheten för yngre arbetstagare är högst 20 dagar. Sysselsättningsledigheterna bestäms enligt samma principer som omställningsskyddet för yngre, dvs. enligt uppsägningstiden. Genom att ge äldre arbetstagare fler sysselsättningsledighetsdagar vill man säkerställa att de kan inleda en omställningsutbildning eller göra en kartläggning av sin kompetens och arbetsförmåga. 

Rätten till arbetstidsförkortning syftar till att förbättra förutsättningarna för äldre att orka i arbetet. Det är dock inte en subjektiv rättighet, vilket innebär att det i sista hand är arbetsgivaren som avgör om anställningsförhållandet kan ändras till deltid. Även anställda som är på väg att sjukskriva sig på deltid, ta förtidspension eller delinvalidpension kan få förkortad arbetstid.  

För att omfattas av det nya omställningsskyddet måste den arbetslösa anmäla sig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen.  

Läs mer om omställningsskyddet i handboken för PAM:s aktiva medlemmar

Sök