Skip to content
Artiklar

22.08.2023 15:01

Målprogrammet drar upp riktlinjerna för PAM

Programmet som reflekterar över nuläget och framtiden på arbetsmarknaden hjälper förbundet att fokusera på det väsentliga. Nu kan medlemmarna påverka innehållet i programmet.

Kuva: Shutterstock

I oktober behandlar förbundskongressen ett viktigt dokument: PAM:s målprogram. Det drar upp riktlinjerna för PAM för de kommande fyra åren. 

”Programmet visar vilka frågor som är viktiga för PAM:s medlemmar. Vad ska förbundet fästa uppmärksamhet vid i framtiden? Programmet grundar sig på en granskning av förändringskrafterna i vår verksamhetsmiljö. Vilka förändringar pågår där? Man måste känna till nutiden för att kunna planera framtiden”, säger PAM:s forskningschef Antti Veirto

Dokumentet är resultatet av ett omfattande bakgrundsarbete: mycket forskningsinformation, enkäter till PAM-medlemmarna och insamling av de tysta signalerna från fältet. 

Ledamöterna i PAM:s fullmäktige har diskuterat och kommenterat programmets kommande teman. Alla förbundets medlemmar får dela med sig av sina tankar om detta under tre webbinarier som ordnas 24–25.8.

Medlemmarna berättar om brådska och knapphet 

Arbetet med programmet pågår ännu, men Veirto ger ett smakprov på de observationer och planer som man hittills samlat in. 

Ökad brådska, minskad utkomst och en allmän känsla av otrygghet samt svagare arbetsgemenskaper. Bland annat sådana tysta signaler har upprepade gånger kommit fram i medlemsenkäterna och då medlemmarna tagit kontakt med PAM:s regionkontor. 

”Utkomstsvårigheterna kom inte som en överraskning, eftersom vi på sistone har sett historiskt höga kostnadsökningar. De hårdast drabbade har varit låginkomsttagare som kämpar för att klara sig på sin lön utan sociala förmåner. Den knappa försörjningen och den dystra situationen i världen skapar en känsla av otrygghet”, påpekar Veirto. 

Det som är nytt jämfört med tidigare är brådskan som medlemmarna upplever. Bristen på arbetskraft särskilt inom inkvarterings- och restaurangbranschen torde åtminstone till en viss del förklara den allt hårdare arbetstakten. 

Arbetspressen ökar också genom de ständigt ökande kraven på att den anställda ska vara tillgänglig hela tiden. Arbetsrelaterade Whatsapp-konversationer och meddelanderingar inkräktar på allt fler människors fritid. 

”Många berättade också att de märkt att gemenskapen på arbetsplatserna försämrats. Å andra sidan upplever en del att arbetsgemenskapen blivit mer meningsfull för dem”, berättar Veirto. 

Megatrender och politiska tendenser 

Många av de tysta signaler som kommit fram bland medlemmarna är också allmänt utbredda i hela samhället, i PAM:s verksamhetsmiljö. 

Digitaliseringen är en övergripande megatrend. Den återspeglas också i arbetsmeddelandena på WhatsApp som inkräktar på fritiden. För många PAM-medlemmar innebär digitaliseringens framsteg att man ständigt måste studera och lära sig nytt. 

Den försämring av arbetsgemenskapen som PAM-medlemmarna lagt märke till kan också kopplas till ett utbrett samhälleligt fenomen: ökningen av deltidsarbete och andra atypiska anställningar. Förra året var andelen deltidsanställningar på en rekordhög nivå av alla anställningsförhållanden. Atypiska anställningsförhållanden ökar omsättningen av personal på arbetsplatserna. 

Ett betydande fenomen som påverkar PAM:s och andra fackförbunds verksamhet är enligt Veirto ifrågasättandet av deras verksamhet. 

”I allt högre grad förekommer sådant tänkande att man inte vill lyssna på löntagarnas förespråkare lika mycket som tidigare. Detta slags tänkande är mycket politiskt färgat”, säger Veirto. 

Regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering är en bitter kalk att svälja för fackföreningsrörelsen. Regeringen tänker till exempel ingripa i strejkrätten och göra nedskärningar i löntagarnas skydd på många sätt. 

Den oklara situationen i avtalssystemet har också under de senaste åren varit en utmaning för fackförbunden. Man har slutat ingå centraliserade inkomstpolitiska lösningar redan för flera år sedan efter krav från arbetsgivarorganisationerna. 

Organisering ger kraft 

I framtiden måste PAM satsa i synnerhet på arbetskraftens fackliga organisering samt på en utveckling av avtalssystemet. 

”Det kan inte vara så att man vid varje förhandlingsrunda funderar på hur man ska komma överens om finländarnas arbetsvillkor. Systemet behöver stabilitet, vilket traditionellt har varit Finlands styrka. Å andra sidan måste vi förmedla budskapet om att det bara är genom styrkan av att vara många, vilket organiseringen för med sig, som vi kan sörja för de anställdas arbetsvillkor”, påpekar Veirto. 

Andra viktiga framtida prioritetsområden som skrivits in i PAM:s målprogram är välbefinnandet i arbetet och ställningen för arbetstagare som invandrat till Finland. Bland PAM-medlemmarna finns väldigt många som flyttat till Finland från annat håll. 

”Det finns fortfarande en hel del att göra när det gäller välbefinnandet i arbetet. Många inom våra branscher löper till exempel en oroväckande hög risk att bli sjukpensionerade. 

I september kommer PAM:s styrelse att behandla målprogrammet som ska godkännas vid förbundskongressen där målprogramsutskotten ännu vid behov bearbetar utkastet och därefter gör den slutliga föredragningen för förbundskongressen. 

Text: Anu Vallinkoski

Sök