Skip to content
Nyheter

01.11.2022 14:38

PAM:s konjunkturbarometer: Anställda inom servicesektorn förväntar sig ett svårt år med ökande utgifter

Sysselsättningsläget inom servicebranscherna är fortfarande starkt, men de ökande utgifterna försämrar den ekonomiska utvecklingen såväl för de anställda som för arbetsgivarföretagen. Turism- och restaurangbranschens återhämtning efter pandemin har fortsatt att vara uppmuntrande bra.

De anställda inom servicesektorn som besvarat Servicefacket PAM:s konjunkturbarometer förväntar sig ett ekonomiskt svårt år då levnadskostnaderna fortsätter att stiga. 45,9 procent av dem som svarade på konjunkturbarometern förväntar sig att deras ekonomiska situation kommer att försämras under det kommande året och endast 11,8 procent tror att den kommer att förbättras.

”Andelen som uppskattar att deras ekonomiska situation kommer att försämras under det kommande året börjar vara lika stor som i början av pandemin”, konstaterar PAM:s ekonom Olli Toivanen.

Då handlade det om en chock som direkt drabbade servicesektorn och om det plötsligt försämrade sysselsättningsläget särskilt inom turism- och restaurangbranschen. Nu är orsaken till pessimismen en annan.

”Sysselsättningsutvecklingen har varit fortsatt god inom servicesektorn och respondenterna berättar att de i allmänhet har en stark ställning på arbetsmarknaden. Men man känner helt enkelt att de egna inkomsterna inte räcker till när utgifterna ökar”, gissar Toivanen.

Ett starkt kvartal inom turism- och restaurangbranschen – största delen av respondenterna upplever inget hot om arbetslöshet

De svarandes sysselsättningssituation har förbättrats, särskilt inom turism- och restaurangbranschen. Hela 50,4 procent av dem som arbetar inom branschen upplever inget hot om arbetslöshet. Det är den största andelen sedan hösten 2019.

”Det är mycket uppmuntrande att se hur återhämtningen inom turism- och restaurangbranschen har fortsatt under hösten. Omsättningen inom både inkvarterings- och restaurangbranschen har under sensommaren klart överskridit toppnivån före pandemin”, berättar Toivanen.

Samtidigt har andelen svarande inom turism- och restaurangbranschen som förväntar sig att deras arbetsgivares ekonomiska situation ska försämras under det kommande året stigit från 13,8 procent i den föregående enkäten till 24,4 procent. Enligt Toivanen syns det i svaren att de stigande priserna på livsmedel och energi försvårar även företagens situation, men å andra sidan har man redan reagerat på kostnadsökningen genom att höja priserna.

”Producentpriserna för inkvarterings- och restaurangtjänster har stigit snabbt i år – under de senaste månaderna till och med betydligt snabbare än konsumentprisindex – vilket betyder att företagen redan hunnit reagera på de stigande kostnaderna eller till och med förutsett dem”, påpekar han.

De allt dyrare livsmedlen försämrar till stor del respondenternas ekonomiska situation

I konjunkturbarometern tillfrågades respondenterna om de ökade kostnadernas inverkan på respondenternas ekonomiska situation under det föregående året i kategorierna bilkörning, boende och livsmedel. Av respondenterna uppgav 59,6 procent att de stigande livsmedelspriserna hade försämrat deras ekonomiska situation lite och 23,2 procent uppgav att deras ekonomiska situation hade försämrats allvarligt.

”De stigande livsmedelspriserna påverkar förståeligt nog nästan alla. De ökande kostnaderna för bilkörning och boende drabbar inte dem som bor i stadskärnan på samma sätt, men till exempel den ökande räkningen för eluppvärmning kan i sig förstöra ekonomin för en löntagarfamilj med låga inkomster”, påpekar Toivanen.

Särskilt bland de svarande inom säkerhetsbranschen upplevdes att de ökande kostnaderna för bilkörning och boende försämrade den egna ekonomin. Av respondenterna inom branschen angav hela 35,7 procent att kostnadsökningen allvarligt hade försämrat deras ekonomiska situation.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som genomfördes av PAM 1–16.10.2022. 695 PAM-medlemmar svarade på enkäten. PAM publicerar en konjunkturbarometer kvartalsvis.

Keywords:

ekonomi

Sök