Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Uppdaterad: 20.09.2022

Kollektivavtalet för apotek ställer fast minimianställningsvillkoren för tekniska personalen på apotek, till exempel läkemedelsarbetare och läkemedelstekniker. Det handlar om bland annat de löner som ska betalas inom branschen, de arbetstider som ska iakttas och frågor som hänför sig till betalning av lön för sjuk- och semestertid. 

Avtalet förhandlas fram av Servicefacket PAM rf och Apotekens Arbetsgivarförbund rf. I Finland omfattas runt 3 500 anställda av kollektivavtalet. 

Tillämpningsområde
Kollektivavtalet för apotek ställer fast de minimianställningsvillkor som ska tillämpas i arbetet såsom löner, arbetstider, frågor kring sjuktid, hur semester ges, semesterlön, semesterersättning och semesterpremie. Det har avtalats om minimivillkor som alla apoteksarbetsgivare ska tillämpa på alla anställda vars arbete omfattas av avtalet. 

Minimivillkoren i kollektivavtalet tillämpas av alla apotek i anställningar för farmanomer, kontorsanställda, bud, läkemedelstekniker, läkemedelsarbetare, teknisk personal, städare, läkemedelsarbetare- och läkemedelsteknikerelever i läroavtalsförhållande, praktikanter och övriga arbetstagare på apotek. 

OBS! På grund av coronapandemin gjordes tillfälliga förändringar i arbetsvillkoren och arbetslagstiftningen 2020. Utvidgningen av den så kallade återanställningsskyldigheten för de som avskedats av produktionsmässiga och ekonomiska skäl under perioden 1 april till 31 december 2020 kommer att fortsätta att påverka. Läs mer om återanställningsskyldigheten (på finska).
 

Avtalstexter 

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2022-30.4.2024
 

Vad är nytt jämfört med förra kollektivavtalet?


Löner
Lönetabeller 1.8.2020 (på finska)
Lönetabeller 1.8.2021 (på finska)

 • Tabell- och individuella lönerna till arbetstagare på apotek höjs allmänt med 1,5 % 1 augusti 2020.
 • Tabell- och individuella lönerna till arbetstagare på apotek höjs allmänt med 1,9 % 1 augusti 2021.
 • Arbetstidstilläggen höjs allmänt med 1,5 % 1 augusti 2020 och 1,9 % 1 augusti 2021.
 • Ersättningen till förtroendemän höjs inte under avtalsperioden.
 • Det blir ingen apotekspott utan en allmän förhöjning.

Textändringarna nedan träder i kraft 1 april 2020.

 
Arbetstider, raster och ledighet

PAM eftersträvade ändringar som förbättrar välbefinnandet i arbete och gör det möjligt för anställda att finna en balans mellan arbete och privatliv.

I kollektivavtalsförhandlingarna avtalades om ändringar som rör reglerna för eventuell beredskap, belastningen av långa arbetsdagar och möjligheten att kombinera arbete och familj. 

Beredskap
En ny punkt i kollektivavtalet är regler för beredskapstid. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om beredskap enligt 4 § i arbetstidslagen och ersättning för beredskap. Kallas anställda till arbete under beredskapstiden får de förutom en beredskapsersättning också lön för egentliga arbetstiden. 

Måltids- och kafferast
Kafferasten blir längre om arbetsdagen är längre än 9 timmar. Då har anställda rätt till en kafferast på 15 minuter.

Helgaftons- och helgledighet 
Kollektivavtalet rekommenderar nu att om anställda har ledigt på en helgafton eller helgdag ska också nästa dag helst vara ledig om inte detta förorsakar särskilda svårigheter för planeringen av arbetsskift. 

Söckenhelgsförkortning
Kollektivavtalet kompletterades med att en förutsättning för söckenhelgsförkortning är att anställningen varat i minst en månad före söckenhelgen.

 

Insjuknande och olycksfall i arbetet

Anställdas ställning förbättrades i samband med lön för sjuktid och vid olycksfall i arbetet. 
Lön för sjuktid också i anställningar som varat i mindre än en månad
Nytt i kollektivavtalet är att i betalningen av lön för sjuktid beaktas också anställningar som varat i mindre än en månad. Har anställningen varat i mindre än en månad då arbetstagaren blir arbetsoförmögen betalas lön för 50 % av karenstiden enligt sjukförsäkringslagen. 

Vid olycksfall i arbetet betalas lön för 28 dagar

Nytt i kollektivavtalet är att om en arbetstagare blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall i en arbetsuppgift betalas arbetstagaren lön för 28 kalenderdagar oberoende av hur länge anställningen varat. Den dagpenning anställda har rätt till för denna tid enligt lag betalas till arbetsgivaren högst upp till ett belopp som motsvarar den lön arbetsgivaren betalat.
 

Övriga centrala frågor och avtalade ändringar

Längre prövotid
I kollektivavtalet nedtecknades att inom branschen kan maximala prövotiden vara sex månader. Ytterligare preciserades att i visstidsanställningar får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än sex månader. 

Arbetet med att förnya avlöningssystemet fortsätts
Den arbetsgrupp för att utveckla avlöningssystemet som tillsattes förra kollektivavtalsperioden fortsätter sitt arbete. 

Utbildningsavtalet 
Utbildningsavtalet för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige reviderades så att bägge två har nu lika rätt att delta i de kurser som förbundens gemensamma utbildningsarbetsgrupp godkänner. 

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopades redan tidigare
Det gratisarbete som baserade sig på konkurrenskraftsavtalet och gjordes inom apoteksbranschen åren 2017–2019 tog slut i december 2019. 

PAM sade upp tilläggsprotokollet om arbetstidsförlängningen i september 2019, vilket har inneburit att det inte längre varit möjligt att låta utföra talkoarbete på apotek efter 31 december 2019. 

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14