Skip to content
Senast uppdaterad: 22.05.2024

Mertidsarbete som erbjuds deltidsanställda

Om en deltidsanställd utför mer arbete än vad som anges i arbetsavtalet kallas det mertidsarbete. Mertidsarbete ska i första hand erbjudas dem som redan är anställda.

För deltidsanställda innebär mertidsarbetet ofta en välkommen extra inkomst. Innan en arbetsgivare anställer ny arbetskraft ska arbetstagare som redan finns på lönelistorna erbjudas mertidsarbete (timmar, skift).  

En arbetstagare måste inte utföra mertidsarbete. Arbetstagaren kan ha gett samtycke till mertidsarbete då arbetsavtalet ingicks. Även i sådana fall har arbetstagaren rätt att av grundad personlig anledning vägra utföra mertidsarbete på dagar som är lediga enligt arbetsskiftsförteckningen. 

Om arbetstagaren dubbelarbetar och har två olika arbetsgivare är det inte sådant mertidsarbete som avses här. 

På den här sidan kan du läsa mer om arbetstagares rätt till mertidsarbete och hur mertidsarbete kan påverka arbetsavtalet. 

Innehållsförteckning

Deltidsanställda har företräde till mertidsarbete 

Om arbetsgivaren behöver flera arbetstagare för uppgifter som är lämpliga för sådana arbetstagare som redan arbetar på deltid, ska arbetsgivaren erbjuda de deltidsanställda dessa arbeten (Arbetsavtalslagen 2 kap. 5 §).  

Arbetsgivaren ska opartiskt informera om platser som blir lediga och erbjuda mertidsarbete för alla intresserade. Mertidsarbete ska erbjudas när ett heltidsjobb blir ledigt eller om extra arbetstimmar finns att erbjuda. Om arbetsgivaren inte uppfyller denna skyldighet har arbetstagaren rätt att kräva ersättning för inkomstbortfall. 

Arbetet ska erbjudas en deltidsanställd som är lämplig för det. Om arbetet förutsätter sådan utbildning som arbetsgivaren med hänsyn till arbetstagarens lämplighet rimligen kan ordna, ska arbetstagaren ges sådan utbildning. 

Rätten till mertidsarbete omfattar också visstidsanställda arbetstagare. Rätten gäller dock endast under anställningstiden och inbegriper inte rätt till fortsatt arbete när den avtalade visstidsanställningen upphör. 

En arbetstagare kan när som helst lämna besked om sin vilja att ta emot mertidsarbete trots ett motsatt besked tidigare. 

Vad rätten till mertidsarbete betyder i servicebranscherna 

Rätten till mertidsarbete har väsentlig betydelse för deltidsanställdas utkomst. Förbättringar av utkomsten påverkar också uppfattningen om servicejobbens attraktivitet. 

Ungefär 15 procent av alla löntagare har en deltidsanställning. Bland PAM:s branscher är det bara partihandeln som har en lägre andel deltidsanställda i genomsnitt. Inom detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen utgör de deltidsanställda cirka 40 procent. Inom fastighetstjänster och säkerhetsbranschen arbetar cirka 20–25 procent på deltid. I PAM:s branscher är deltidsarbetet ofta påtvingat eftersom arbete på heltid inte erbjuds. Exempelvis arbetade cirka 48 % av de deltidsanställda försäljarna och servitörerna på deltid av just den anledningen. (Statistikcentralen 2020.) 

Rätten till mertidsarbete uppfylls inte alltid fullt ut på arbetsplatserna. Detta motiveras med att arbetskraftsbehovet i servicebranscherna varierar efter klockslag och veckodag och att fler därför behöver anställas på deltid. När arbetstagaren erbjuds osammanhängande extra timmar med kort varningstid kan det vara svårt att ta emot erbjudandet eftersom livet och kanske även familjens liv planerats enligt arbetsschemat.  

Arbetsgivaren bör därför satsa på skiftplaneringen för att tillgodose rätten till mertidsarbete på ett sätt som gynnar alla. Kollektivavtalens utjämningssystem ger utrymme att lägga skiften på tider med störst efterfrågan och samtidigt sörja för arbetstagarnas rätt till extra timmar. 

Mertidsarbete ska erbjudas opartiskt till alla deltidsanställda. Hur länge man varit anställd spelar exempelvis ingen roll. Detta leder till att servicebranscherna har arbetstagare som under en lång arbetskarriär aldrig kommer in i ett heltidsjobb trots att de skulle vilja. Det här försämrar branschernas rykte. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Extra timmar kan öka timmarna i arbetsavtalet 

Vissa av PAM:s kollektivavtal har en paragraf som kräver att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren återkommande jämför de verkliga arbetstimmarna och arbetsavtalets arbetstimmar. Om arbetstiden utan grundad anledning stadigt ligger över arbetsavtalstimmarna ska den verkliga tiden införas i arbetsavtalet och blir då den nya arbetstiden. 

Arbetstidsgranskningen är tänkt att  

 • förbättra dialogen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
 • stabilisera antalet timmar den deltidsanställde jobbar 
 • uppmuntra arbetstagaren att aktiv följa upp sina arbetstimmar  
 • minska eventuella tvister om mertidsarbete.  

Om arbetsavtalstimmarna ökas med bara en arbetstimme innebär det 5 % ”löneförhöjning” för den som arbetar 20 timmar. 

Följande kollektivavtal har en paragraf som kräver att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren återkommande jämför de faktiska arbetstimmarna och arbetsavtalstimmarna. 

 • Inom handeln ska arbetstiden granskas halvårsvis. Det kan finnas lokala avtal om en längre granskningsperiod på högst 1 år. Se hela bestämmelsen i 9§ i kollektivavtalet
 • Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster ska granskningen göras från januari till januari. Det kan finns lokala avtal om tätare granskningsintervall. Se hela bestämmelsen i 7§ punkt 2B i kollektivavtalet
 • Inom fastighetsjänster ska granskningen göras med högst 12 månaders mellanrum. Se hela bestämmelsen i 8§ punkt 15 i branschens kollektivavtal.  
 • Inom bevakningsbranschen ska timmarna granskas och arbetsavtalet uppdateras om arbetstagaren eller arbetsgivaren kräver detta. Se hela bestämmelsen i branschens kollektivavtal (på finska). 
 • Kollektivavtalet för Alkos arbetstagare anger att granskningen sker årligen med ett kalenderår som granskningsperiod. Se hela bestämmelsen i kollektivavtalet (på finska) 

Det är viktigt att uppdatera arbetsavtalet med den verkliga arbetstiden. De införda timmarna i arbetsavtalet ökar säkerheten om utkomsten. 

Be om arbetstidsgranskning om den inte gjorts än

Om man inte gjort en arbetstidsgranskning på din arbetsplats så kan du be om det av din chef t.ex. med ett e-postmedddelande. Du kan ta hjälp av modelltexten nedan.

Hej,

Jag är deltidsanställd [befattning] [plats, ort] (t.ex. expedit i butiken i Jakobstad). Arbetstiden enligt mitt arbetsavtal är XX timmar i veckan.

Enligt 6 § 1 punkt i handelns kollektivavtal ska arbetsgivaren och arbetstagaren som arbetar färre än 37,5 timmar under vissa tidsintervaller granska att den faktiska arbetstiden överensstämmer med arbetstimmarna enligt avtalet.

Jag ber er vänligen kontakta mig så att vi kan komma överens om en granskning av mina arbetstimmar.

Med vänlig hälsning,
Förnamn Efternamn
telefonnummer
e-post

Hej,
Jag är deltidsanställd [befattning] [plats, ort] (t.ex. städare av kontorslokaler i huvudstadsregionen). Arbetstiden enligt mitt arbetsavtal är xx timmar i veckan.


Enligt 8 § 15 punkt i kollektivavtalet för arbetstagare inom fastighetsservicebranschen ska arbetsgivaren och arbetstagaren under vissa tidsintervaller granska att den faktiska arbetstiden överensstämmer med arbetstimmarna enligt avtalet.

Jag ber er vänligen kontakta mig så att vi kan komma överens om en granskning av mina arbetstimmar.

Med vänlig hälsning,
Förnamn Efternamn
telefonnummer
e-post

Hej,

Jag är deltidsanställd [befattning] [plats, ort] (t.ex. servitör på restaurang Pamela i Jyväskylä). Arbetstiden enligt mitt arbetsavtal är i snitt minst xx timmar i veckan under en treveckorsperiod.

Enligt 7 § 2 punkt i kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster (B. Genomsnittlig minimiarbetstid) ska arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans och under vissa tidsintervaller granska förverkligandet av arbetstagarens genomsnittliga minimiarbetstid.

Jag ber er vänligen kontakta mig så att vi kan komma överens om en granskning av mina arbetstimmar.

Med vänlig hälsning,
Förnamn Efternamn
telefonnummer
e-post

Tillbaka till innehållsförteckningen

Mertids- eller övertidsarbete – normal eller förhöjd lön? 

De timmar en deltidsanställd arbetar utöver timmarna i arbetsavtalet är mertidsarbete. Arbetade timmar upp till 40 veckotimmar räknas vanligtvis som mertid. Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster räknas arbetade timmar upp till 120 timmar under en treveckorsperiod som mertid. Arbete utöver 120 timmar är övertidsarbete. Övertidsersättning ges för övertiden. 

Ersättningen för mertid är oftast normal lön, men en del kollektivavtal har olika mertidsersättningar för timmar mellan kollektivavtalets ordinarie maximiarbetstid och övertidsgränsen. Inom handeln samt fastighetstjänster är den ordinarie maximiarbetstiden 37,5 timmar/vecka. Inom turism-, restaurang- och fritidstjänster är den ordinarie maximiarbetstiden 112,5 timmar/tre veckor. 

Arbetsplatsen kan också ha ett sådant utjämningssystem som avses i kollektivavtalet. Då bestäms arbetstiden under en vecka eller treveckorsperiod inte av maximiarbetstiderna ovan utan timmarna granskas över en längre tidsperiod. Arbetstiderna kan variera inom den, men skillnaden mellan arbetstimmarna och den ordinarie maximiarbetstiden ska utjämnas om man ser till hela granskningsperioden. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Arbetstagare – du kan kräva mertidsarbete 

Du kan främja din rätt till mertidsarbete som arbetstagare. Någon särskild begäran om att få mertidsarbete behövs inte, men det skadar ju inte att fråga. 

Om du arbetar på deltid självmant eller har meddelat din arbetsgivare att du inte vill ha mertidsarbete behöver arbetsgivaren inte erbjuda dig det. Du är dock inte bunden av detta – du kan när som helst meddela arbetsgivaren din vilja att arbeta mer, varefter arbetsgivaren ska erbjuda dig mertidsarbete om sådant finns. Du kan kräva att få likadant arbete som du utfört hittills. 

Arbetsgivaren ska också ordna utbildning om du behöver sådan för att ta emot arbetet. Utbildningsskyldigheten är rätt begränsad men dock större än vanlig introduktion i arbetet. 

Arbetsgivaren ska använda arbetstidsmodeller som är förenliga med kollektivavtalen för att fullgöra sin skyldighet att erbjuda mertidsarbete. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstiden enligt det faktiska behovet. Om arbetskraftsbehovet finns vid en tidpunkt då de egna deltidsanställda redan arbetar kan mertidsarbetet självfallet inte erbjudas dem. 

Om ditt arbetsavtal exempelvis anger att arbetet ska utföras i en viss ekonomisk region eller huvudstadsregionen har du rätt att söka mertidsarbete på företagets verksamhetsställen i den regionen. 

Exempel: 

 • Arbetsgivaren behöver mer arbetskraft till skoavdelningen och en livsmedelskassörska är villig att arbeta extra timmar där. Arbetsgivaren är skyldig att ordna behövlig utbildning för mottagande av det nya arbetet. 
 • Företaget har tre verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda liknande mertidsarbete på alla tre ställena. 
 • Företaget har att erbjuda arbete som kock, och en deltidsanställd försäljare är tillgänglig. Arbetsgivaren är inte skyldig att utbilda säljaren till kock för att mertidsarbetet ska kunna tas emot. 

Hur kan du granska om din rätt till mertidsarbete tillgodoses? 

När rätten till mertidsarbete utreds är arbetsscheman det viktigaste verktyget. Arbetstagaren eller en företrädare som arbetstagaren gett fullmakt kan be att få arbetsscheman. Om detta inte lyckas kan arbetarskyddsmyndigheten hjälpa till. Arbetsgivaren ska på begäran av arbetarskyddsmyndigheten lämna kopior av arbetsskiftsförteckningarna till myndigheten. 

Om du upptäcker fel i erbjudandet av mertidsarbete, kontakta arbetsgivaren/den som planerar skiften. Om du inte får mertidsarbete trots att du begärt det, kontakta förtroendemannen, som bevakar erbjudandet av extra timmar. Förtroendemannen har också rätt att få uppgifter om företagets anställningsförhållanden. Om ingen förtroendeman har valts på din arbetsplats rekommenderar vi att ni väljer en förtroendeman. Valet kan ske när som helst.  

Du kan också själv bevaka hur rätten till mertidsarbete tillgodoses. Var aktiv.  

 • Om det anställs nya personer på arbetsplatsen, fråga din chef om extra timmar. Du har rätt till dem innan en ny arbetstagare anställs. Följ upp situationen. Om det verkar som att du hade kunnat göra den nya arbetstagarens timmar, kontakta förtroendemannen. 
 • Bokför planerade och utförda arbetstimmar. Om arbetsskiftet ändras, anteckna på vems initiativ det skedde. En god hjälp är PAM:s kalender med en arbetstidskalender som bilaga. Timanteckningarna är till hjälp om rätten till mertidsarbete utreds i efterhand. 
 • Kontrollera din lönespecifikation.  
 • Bevaka att timmarna i ditt arbetsavtal motsvarar de timmar du faktiskt arbetar. Läs mer ovan i avsnittet ”Extra timmar kan öka timmarna i arbetsavtalet”. 
 • Diskutera de extra timmarna bland arbetskamraterna! 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Förtroendeman – bevaka att rätten till mertidsarbete förverkligas 

Bevaka att rätten till mertidsarbete iakttas på arbetsplatsen. 

 • Enligt handelns kollektivavtal ska arbetsgivaren tillsammans med förtroendemannen gå igenom de principer som tillämpas vid erbjudandet av mertidsarbete och deras funktionsduglighet, antalet arbetade timmar, deras utveckling och bedömning av utvecklingen, antalet arbetsavtalstimmar och arbetade timmar, förhållandet mellan dem, deras utveckling, möjligheterna att använda flexibelt heltidsarbete samt eventuella andra åtgärder som vidtagits för att öka utförandet av arbete där anställningsformen är heltid eller nästan heltid. 

Håll ett öga på om företaget anställer ny arbetskraft. 

 • Fråga varför timmarna inte erbjuds de egna deltidsanställda. 
 • Kräv att arbetsgivaren utreder om de anställdas rätt till mertidsarbete har tillgodosetts innan anställningen av ny arbetskraft. 

Bevaka att arbetstiderna på arbetsplatsen granskas enligt kollektivavtalet och att arbetstagarnas arbetsavtal uppdateras så att de motsvarar verkligheten. 

 • Bestämmelser om saken finns i kollektivavtalen för handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster, väktarna och Alkos arbetstagare. Läs mer ovan i avsnittet ”Extra timmar kan öka timmarna i arbetsavtalet”. 
 • Påminn arbetstagarna om granskningen, dess grunder och tidpunkter. 
 • Om timgranskningar inte sker, påpeka detta för arbetsgivaren. 
 • Om det finns oklarheter i timgranskningen – till exempel att arbetsavtalet inte uppdateras med de verkliga timmarna – kontakta regionkontoret. 

Misstänker du att rätten till mertidsarbete inte tillgodoses: 

 • Du har rätt att få alla uppgifter som behövs för att utreda saken, till exempel arbetsscheman, av arbetsgivaren. 
 • Kräv att saken rättas till. Be om hjälp hos regionkontoret ifall det behövs. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Läs också 

Sök