Lomapalkka ja lomakorvaus marava-alalla

Päivitetty: 20.09.2019

Vuosilomapalkka

Vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista. Vaihtoehtoisesti vuosilomapalkka voidaan maksaa myös yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä pyydä lomapalkan maksamista ennen vuosiloman alkamista.

Kuukausipalkkaiset työntekijät

Työntekijä saa sopimuksensa mukaisen kuukausipalkan myös vuosiloman ajalta. Loma-ajan päiväpalkka saadaan jakamalla lomalle lähtiessä voimassa oleva kuukausipalkka luvulla 25. Päiväpalkka kerrataan ansaittujen lomapäivien määrällä.

Peruskuukausipalkan pohjalta laskettu vuosilomapalkka tasataan seuraavana palkanmaksupäivänä. Työntekijä saa siten niiltäkin kuukausilta, joina lomaa pidetään, peruskuukausipalkkaa yhtä paljon kuin jos olisi töissä.

Vuosilomapalkkaan lisätään lomanmääräytymisvuoden aikana maksettujen lisien ja sunnuntaityökorvausten summasta 9 % tai 11,5 % työsuhteen kestosta riippuen.

Esimerkki:

kk-palkka 1700/ jakaja 25 = 68 € = lomapäiväpalkka

lomapäiviä 24 x 68 € = 1632 € = lomapalkan osuus peruskuukausipalkasta

tuntikohtaisia lisiä maksettu lomanmääräytymisvuoden aikana 1000 €

11,5 % x 1000 € = 115 €, josta 24 lomapäivän osuus on 91,99 € (115 € / 30 x 24)

koko kesälomapalkka yhteensä: 1632 € + 91,99 € = 1723,99 €.

Tuntipalkkaiset työntekijät

Lomapalkka maksetaan prosentuaalisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista. Ansio muodostuu työstä maksetusta palkasta lukuun ottamatta yli- ja hätätyöstä maksettua korotusosaa sekä laskennallisesta palkasta.

A. työssäolon ajalta maksettu palkka:

 • tehdystä työstä maksettu palkka lukuun ottamatta ylija hätätyöstä maksettua korotusosaa
 • tehdystä työstä maksettua palkkaa ei ole lomapalkka tai lomaltapaluuraha tai
 • muun poissaolon ajalta maksettu palkka.

B. laskennallinen palkka

 • sairausajalta maksetun palkan (TES 28 §) lisäksi yhteensä enintään 75 työpäivältä.
 • lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta, yhteensä enintään 75 työpäivältä
 • ajalta, jonka työ on estynyt sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen takia
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan (TES 31 §) ajalta sekä tilapäisen hoitovapaan ja pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon ajalta
 • lomautusajalta enintään 30 työpäivältä lomautusta kohden
 • tilapäisen poissaolon (TES 30 §) ajalta maksettu palkka ja lääkärintarkastuksen (TES 29 §) ajalta maksettu palkka.

Alle 14 päivää mutta vähintään 35 tuntia kuukaudessa työskentelevän työntekijän osalta laskennallista palkkaa lisätään sairaus- tai kuntoutusajalta jo maksetun palkan lisäksi yhteensä enintään 105 kalenteripäivän ajalta ja lomautusajalta enintään 42 kalenteripäivän ajalta.

Lomapalkka on 9 tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista. Työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, maksetaan lomapalkkana 9 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta ja työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään vuoden, maksetaan 11,5 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta.

Laskennallinen palkka määräytyy poissaolon alkamishetken tuntipalkan ja sovitun keskimääräisen kolmiviikkoistuntimäärän perusteella tai sen puuttuessa poissaolon alkamishetkeä edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson toteutuneen työajan perusteella.

Vuosilomakorvaus

Vuosilomakorvaus työsuhteen aikana

Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta vuosilomaan, hänellä on oikeus saada lomapalkan sijasta vuosilomakorvaus, joka maksetaan viimeistään 30.9. mennessä.

Työntekijällä on oikeus lomakorvaukseen myös silloin, kun hän käyttää oikeuttaan vuosilomalain mukaiseen lomaa vastaavaan vapaaseen. Tällöin lomakorvaus on maksettava vapaan yhteydessä samoin periaattein kuin lomapalkkakin.

Lomakorvaus on lomanmääräytymisvuoden ansiosta:

 • 9 % työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden (31.3.) loppuun mennessä alle vuoden
 • 11,5 % työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden (31.3.) loppuun mennessä vähintään vuoden.

Lomaltapaluuraha

Lomaltapaluuraha on 50 prosenttia lomapalkasta.

Esimerkki: Lomapalkka on 1400 €. Lomaltapaluuraha on tästä 50 % = 700 €.

Lomaltapaluurahaan on oikeus, mikäli työntekijä aloittaa lomansa sovittuna aikana ja palaa työhön heti loman jälkeen. Määräyksestä voidaan poiketa työnantajan suostumuksella, lisäksi työhön paluuseen rinnastetaan tietyistä hyväksyttävistä syistä johtuvat poissaolot.

Luettelo näistä syistä on työehtosopimuksen 28 §:ssä.

Vanhuus-, työkyvyttömyys-, yksilölliselle varhais- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyvälle lomaltapaluuraha maksetaan myös vuosilomakorvauksesta. Lomaltapaluuraha maksetaan loman päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

Esimerkki: Loma päättyy 18.7.2019. Seuraava palkanmaksupäivä on 1.8.2019. Lomaltapaluuraha on maksettava tämän palkanmaksun yhteydessä.

Lomaltapaluuraha voidaan sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai annettavaksi vastaavana palkallisena vapaa-aikana. Sopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Jos on sovittu lomaltapaluurahan antamisesta vapaana, on sovittava myös vapaan pitämisen ajankohdasta sekä siitä, että jos työntekijä on työkyvytön vapaan alkaessa tai aikana, siirtyy se annettavaksi myöhemmin.

Esimerkki: Työntekijän lomaltapaluuraha on 720 € ja tuntipalkka 12 €. Työntekijä ja työnantaja ovat kirjallisesti sopineet koko lomaltapaluurahan vaihtamisesta vapaaksi.

Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 60 tuntia.

Muut määräykset

Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle laskelman, josta käyvät ilmi lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisperusteet.

Palvelurahapalkkaisia koskevat vuosilomamääräykset löytyvät työehtosopimuksen 40 § 6. kohdasta (sivut 67-68).

Vuosilomasaatavat vanhenevat kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jonka aikana vuosiloma olisi tullut antaa ja lomapalkka tai vuosilomakorvaus maksaa. Kesäloman 2016 lomaedut vanhenevat siten pääsääntöisesti vuoden 2018 lopussa.

Palkkaturvaan nähden vanhenemisaika on vuosilomasaatavienkin osalta kolme kuukautta saatavan erääntymisestä eli siitä kun saatava olisi tullut maksaa.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle