Muutosturva

Päivitetty: 18.02.2022

Muutosturva on toimintamalli, jolla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden asemaa ja tuetaan heidän uudelleen työllistymistään. Muutusturvaan on tulossa muutoksia 1.1.2023 alkaen. Tämä teksti  on voimassa 31.12.2022.

Muutosturvan tarkoitus on auttaa ja tukea työntekijää, joka tulee irtisanotuksi yrityksen tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Muutosturvan osapuolet ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimaviranomainen. 

Muutosturvan myötä työntekijällä on monia oikeuksia ja työnantajalla monia velvollisuuksia. Ne koskevat muun muassa vapaata irtisanomisaikana, työnantajan kustantamaa koulutusta, työterveyshuoltoa ja korotettua työttömyysturvaa. Alla kerrotaan tarkemmin näistä työntekijöiden oikeuksista.

Oikeus työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana

Irtisanotulla työntekijällä on oikeus 5–20 päivän mittaiseen palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Vapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan.  

Työllistymisvapaata saa TE-toimiston työllistymissuunnitelman laatimista, oma-aloitteisen tai TE-toimiston velvoittaman työpaikan etsimistä tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumista varten. Työllistämisvapaan ajalta maksetaan täysi palkka työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Vapaan voi pitää myös osapäivinä. Sen pitämisestä on ilmoitettava työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, ja pyydettäessä siitä on esitettävä selvitys. Vapaa on pääsääntöisesti annettava työntekijän ilmoittamana aikana, ellei sen pitämisestä toivottuna ajankohtana aiheudu huomattavaa haittaa työnantajalle.

Oikeus työnantajan kustantamaan valmennukseen tai koulutukseen

Työnantajan tulee tarjota irtisanotuille työntekijöilleen tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijät ovat olleet ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille tarvittaessa työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Työnantajan tulee kuitenkin suunnitella valmennuksia tai koulutuksia työntekijöiden tarpeet huomioiden. Niitä voidaan järjestää joko henkilökohtaisena palveluna tai ryhmäkohtaisena palveluna.

Valmennuksen tai koulutuksen tulee arvoltaan vastata vähintään irtisanotun työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Valmennuksen tai koulutuksen arvosta voidaan myös sopia paremmin ja toisin paikallisesti. Valmennus tai koulutus tulee toteuttaa irtisanomisajan päättymisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa tai sitä voidaan toteuttaa myöhemminkin painavasta syystä.

Jos työnantaja laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, tulee hänen suorittaa työntekijälle kertakorvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa kokonaan tai osittain riippuen laiminlyönnin osuudesta.

Oikeus työterveyshuoltoon

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuollon palvelut irtisanotulleen työntekijälle 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä työterveyshuoltosopimuksen mukaisesti, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Oikeus työterveyshuoltoon ei jatku, jos irtisanottu työntekijä siirtyy toiselle työnantajalle pysyvään tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.   

OIkeus korotettuun työttömyysturvaan

Irtisanotulla on oikeus saada korotettua työttömyysturvaa eli ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa työllisyyssuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toimenpiteiden ajalta. Korotettua työttömyysturvaa voi saada enintään 200 päivältä.

Muutosturvasta voi saada lisätietoa PAMin aktiiveille tarkoitetusta oppaasta.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme