Muokattu: 24.08.2018 - 15:09

Avainsanat: Osa-aikatyö, Luottamusmies

Osa-aikaiset työntekijät ja lisätyö

Jos osa-aikainen työntekijä tekee työsopimukseen merkityn työajan lisäksi samalle työnantajalle lisää työtä (tunteja, vuoroja), sitä kutsutaan lisätyöksi. Osa-aikatyöntekijälle lisätyöt tarkoittavat usein tervetullutta lisätuloa. Työnantajan on tarjottava lisätyötä jo palkkalistoillaan oleville työntekijöille ennen kuin hän palkkaa lisää työvoimaa.

Työaikalain tai työehtosopimuksen säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävä työ ei kuitenkaan ole lisätyötä, vaan se on ylityötä. Jos työntekijä tekee kahta työtä kahdelle eri työnantajalle, se ei ole tässä yhteydessä tarkoitettua lisätyötä.

Sisältö
(klikkaa otsikkoa)
Lisätyö vai ylityö

Oikeus lisätyöhön

Lisätyöoikeuden merkitys palvelualoilla

Työntekijä voi vaatia lisätyötä

Lisätyöoikeus pähkinänkuoressa

Lisätyö vai ylityö

Säännöllisen työn ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on esimerkiksi kaupan alalla pääasiassa 37,5 tuntia viikossa ja matkailu- ja ravintola-alalla 112,5 tuntia kolmiviikkoisjaksossa. Joillain aloilla se on 40 tuntia viikossa. Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä.

Lisätunneista maksetaan normaali palkka, ylityöstä maksetaan ylityökorvaukset.

Oikeus lisätyöhön koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Oikeus on kuitenkin voimassa vain työsuhteen keston ajan, eikä siihen sisälly oikeutta saada jatkaa työtä sovitun määräajan päätyttyä.

Lisätyö ei ole työntekijälle pakollista. Kun työntekijä tekee työsopimuksen, hän voi antaa suostumuksen lisätyöhön. Tällöinkin työntekijällä on oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellusta henkilökohtaisesta syystä.
Alkuun

Oikeus lisätyöhön

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on työsopimuslain (2 luku 5 §) mukaan tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Työnantajalla on siis velvollisuus tarjota lisätyötä kaikille siihen halukkaille oma-aloitteisesti ja tasapuolisesti. Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai tarjolla on ”ylimääräisiä” työtunteja. Mikäli työnantaja ei täytä velvollisuuttaan lisätyön tarjoamiseen, työntekijällä on oikeus vaatia korvausta aiheutuneesta ansionmenetyksestä.
Alkuun

Lisätyöoikeuden merkitys palvelualoilla

Osa-aikatyöntekijän toimeentulon kannalta lisätyöoikeuden toteutuminen olisi olennaisen tärkeää. Toimeentulon paranemisella taas olisi vaikutusta myös siihen, kuinka houkuttelevina alan töitä pidetään.

Kaikista palkansaajista noin 17 prosentilla on osa-aikainen työsopimus. PAMin aloista vain tukkukaupassa osa-aikaisten osuus on maan keskiarvoa alempi. Sen sijaan vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisten osuus on lähes 40 prosenttia. Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuusalalla työntekijöistä noin 25 prosenttia on osa-aikatyössä. PAMin aloilla osa-aikatyötä tekevistä käytännössä puolet tekee sitä pakosta, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. (Tilastokeskus 2016)

Lisätyöoikeus ei kuitenkaan usein toteudu työpaikoilla täysmääräisesti. Tätä perustellaan sillä, että palvelualoilla työvoiman tarve vaihtelee kellon ja viikonpäivien mukaan, ja siksi on palkattava lisää osa-aikatyöntekijöitä. Irralliset nopealla varoitusajalla tarjottavat lisätunnit voivat olla työntekijän kannalta hankalia ottaa vastaan, koska hän on suunnitellut omaa ja mahdollisesti perheen elämää tiedossa olevan työvuorolistan mukaan. Jotta lisätyöoikeus toteutuisi kaikkia hyödyttävällä tavalla, työnantajan pitäisikin panostaa työvuorosuunnitteluun.Työehtosopimusten mukaiset työajan tasoittumisjärjestelmät antavat liikkumavaraa suunnitella työvuorojen sijoittumista aikoihin, jolloin kysyntä on suurinta, ja samalla ottaa huomioon työntekijöiden lisätuntioikeus.

Tällä hetkellä lisätöitä on tarjottava tasapuolisesti kaikille osa-aikatyöntekijöille. Esimerkiksi työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Tämä vaikuttaa siihen, että palvelualoilla on pitkiä työuria tehneitä työntekijöitä, jotka eivät halustaan huolimatta koko työuransa aikana pääse kiinni kokoaikaiseen työhön. Tämä heikentää osaltaan alojen mainetta.
Alkuun

Työntekijä voi vaatia lisätyötä

Lisätyöoikeuden toteutumista voit työntekijänä yrittää itsekin edistää. Lisätyötunteja ei tarvitse erikseen pyytää, mutta ei pyytämisestä haittaakaan ole.

Jos olet omasta aloitteestasi osa-aikainen tai olet ilmoittanut työnantajalle, ettet halua lisätyötä, niin työnantajan ei tarvitse tarjota lisätyötä sinulle. Et ole kuitenkaan sidottu tähän tilanteeseen - voit milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestasi lisätyöhön, jonka jälkeen työnantajan on tarjottava lisätyötä.

Voit vaatia samankaltaista työtä, jota olet tehnyt tähänkin saakka.

Työnantajan on järjestettävä koulutusta, jos työntekijä sitä tarvitsee voidakseen ottaa työn vastaan. Koulutusvelvollisuus on melko suppea, kuitenkin tavallista työhön perehdyttämistä laajempi.

Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä täyttääkseen lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa. Työnantajalla on oikeus työajan sijoitteluun sen todellisen tarpeen mukaisesti. Mikäli työvoiman tarve kohdistuu ajankohtaan, jolloin omat osa-aikatyöntekijät ovat jo työssä, lisätyötä ei luonnollisestikaan voi tarjota heille.

Jos työsopimuksessasi on mainittu työn suorittamispaikaksi esimerkiksi talousalue tai pääkaupunkiseutu, sinulla on oikeus hakea lisätöitä yrityksen toimipisteistä tuolla alueella.

Esimerkkejä:

 • Työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa kenkäosastolle ja elintarvikekassa on halukas tekemään lisätunteja kenkäosastolla. Työnantaja on velvollinen järjestämään uuden työn vastaanottamiseksi tarpeellisen koulutuksen.
 • Yrityksellä on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Työnantaja on velvollinen tarjoamaan samankaltaisia lisätöitä kaikista kolmesta toimipisteestä.
 • Yrityksellä on tarjolla kokin työtä ja osa-aikainen myyjä. Työnantaja ei ole velvollinen kouluttamaan myyjää kokin ammattiin, jotta myyjä voisi ottaa vastaan lisätyötä.

Jos huomaat virheitä, ota hetimmiten yhteyttä työnantajaan/työvuorosuunnittelijaan.

Mikäli et saa lisätunteja pyynnöistä huolimatta, ota yhteys luottamusmieheen, sillä hän valvoo lisätuntien tarjoamista.
Jos työpaikallesi ei ole valittu luottamusmiestä, suosittelemme luottamusmiehen valitsemista. Valinnan voi tehdä milloin vain.

Alkuun

Lisätyöoikeus pähkinänkuoressa

 • Työnantajalla on velvollisuus tarjota omille työntekijöilleen lisätyötä, jos hän tarvitsee lisää työntekijöitä.
 • Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai kun on tarjolla ”ylimääräisiä” työtunteja.
 • Työtä on tarjottava työhön soveltuvalle osa-aikatyöntekijälle.
 • Työnantajan on järjestettävä kohtuullinen koulutus, jos työn vastaanottaminen sitä edellyttää.
 • Lisätyötä ei tarvitse pyytää – työnantajan on tarjottava sitä. Tästä huolimatta on hyvä ilmaista halukkuutensa työhön.
 • Työntekijä voi koska tahansa ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan lisätyötä, vaikka olisi aiemmin ilmoittanut toisin.
 • Lisätyön tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista. Työntekijä kuitenkin voi antaa työsopimuksessa kertakaikkisen suostumuksen lisätyöhön
 • Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lisätyön tarjoamisessa.
 • Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä, jotta hän pystyy hoitamaan velvollisuutensa tarjota lisätyötä.
 • Työtä on tarjottava yksittäiselle työntekijälle alan enimmäistyöaikaan saakka.

Toteutuuko oikeus?

 • Työvuorolistat ovat tärkeitä lisätyöoikeuden selvittämiseksi ja korvauksen laskemiseksi.
 • Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää työvuorolistoja – ellei se onnistu, apua saa työsuojeluviranomaiselta.
 • Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista työsuojeluviranomaiselle.
 • Luottamusmiehellä on tiedonsaantioikeus yrityksen työsuhteista (ks. oman alasi työehtosopimus).
 • Lisätyöoikeuden toteutumista voit itse valvoa. Kirjaa suunnitellut ja tehdyt työtunnit ylös. Jos työvuoro on muuttunut, merkitse muistiin kenen aloitteesta niin on käynyt. Tässä apuna on PAMin työaikakalenteri.
 • Tarkista palkkanauhasi.
 • Valvo, että työsopimukseesi merkityt tunnit vastaavat todellisuudessa tekemiäsi tunteja.

Uusimmat

Suosituimmat