Osa-aikaiset työntekijät ja lisätyö

Päivitetty: 15.02.2022

Jos osa-aikainen työntekijä tekee työsopimukseen merkityn työajan lisäksi samalle työnantajalle lisää työtä (tunteja, vuoroja), sitä kutsutaan lisätyöksi. Osa-aikatyöntekijälle lisätyöt tarkoittavat usein tervetullutta lisätuloa. Työnantajan on tarjottava lisätyötä jo palkkalistoillaan oleville työntekijöille ennen kuin hän palkkaa lisää työvoimaa.

Työaikalain säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävä työ ei kuitenkaan ole lisätyötä, vaan se on ylityötä. Jos työntekijä tekee kahta työtä kahdelle eri työnantajalle, se ei ole tässä yhteydessä tarkoitettua lisätyötä.

Sisältö
(klikkaa otsikkoa)
Lisätyö vai ylityö

Oikeus lisätyöhön

Lisätyöoikeuden merkitys palvelualoilla

Työntekijä voi vaatia lisätyötä

Lisätunnit nostamaan työsopimuksen tunteja?

Lisätyöoikeus pähkinänkuoressa

Vinkkilista jäsenelle

Vinkkilista luottamusmiehelle

Lisätyö vai ylityö

Lisätyötä ovat tunnit, joita osa-aikainen työntekijä tekee yli työsopimuksensa tuntimäärän. Lisätunneiksi katsotaan yleensä 40 viikkotuntiin asti tehdyt tunnit; matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa kolmiviikkoisjaksossa 120 tuntiin saakka tehdyt tunnit. Niiden jälkeen tehtävä työ on ylityötä. Ylityötunneista maksetaan ylityökorvaukset.

Lisätunneista maksetaan yleensä normaali palkka, mutta osassa työehtosopimuksia on sovittu erisuuruisia korvauksia työehtosopimuksissa määritellyn säännöllisen enimmäistyöajan ja ylityörajan väliin jääville tunneille. Esimerkiksi kaupan alalla ja kiinteistöpalvelu-alalla säännöllinen enimmäistyöaika on 37,5 tuntia/viikko ja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa 112,5 tuntia/kolmiviikkoisjakso.

Työpaikalla voi olla käytössä myös työehtosopimuksen tarkoittama työajan tasoittumisjärjestelmä. Silloin edellä mainitut enimmäistyöajat eivät määritä viikon tai kolmiviikkoisjakson työaikaa, vaan käytössä on pidempi tarkasteluajanjakso. Sen aikana työajat voivat vaihdella, mutta koko tarkastelujakson aikana työtuntien on tasoituttava säännölliseen enimmäistyöaikaan. (Tutustu ylityö- ja enimmäistyöajan ylittävien tuntien määräyksiin täältä.)

Lisätyö ei ole työntekijälle pakollista. Kun työntekijä tekee työsopimuksen, hän voi antaa suostumuksen lisätyöhön. Tällöinkin työntekijällä on oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellusta henkilökohtaisesta syystä.

Vaihtelevan työajan työsopimuksella työskentelevän työntekijän osalta lisätyön teettäminen edellyttää aina kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajanjaksoksi annettua suostumusta.
Alkuun

Oikeus lisätyöhön

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on työsopimuslain (2 luku 5 §) mukaan tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus.

Oikeus lisätyöhön koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Oikeus on kuitenkin voimassa vain työsuhteen keston ajan, eikä siihen sisälly oikeutta saada jatkaa työtä sovitun määräajan päätyttyä.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä kaikille siihen halukkaille oma-aloitteisesti ja tasapuolisesti. Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai tarjolla on ”ylimääräisiä” työtunteja. Mikäli työnantaja ei täytä velvollisuuttaan lisätyön tarjoamiseen, työntekijällä on oikeus vaatia korvausta aiheutuneesta ansionmenetyksestä.
Alkuun

Lisätyöoikeuden merkitys palvelualoilla

Osa-aikatyöntekijän toimeentulon kannalta lisätyöoikeuden toteutuminen olisi olennaisen tärkeää. Toimeentulon paranemisella taas olisi vaikutusta myös siihen, kuinka houkuttelevina alan töitä pidetään.

Kaikista palkansaajista noin 15 prosentilla on osa-aikainen työsopimus. PAMin aloista vain tukkukaupassa osa-aikaisten osuus on maan keskiarvoa alempi. Sen sijaan vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisten osuus on noin 40 prosenttia. Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuusalalla työntekijöistä noin 20-25 prosenttia on osa-aikatyössä. PAMin aloilla osa-aikatyötä tehdään usein pakosta, koska kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Esimerkiksi noin 44 % osa-aikatyötä tekevistä myyjistä ja tarjoilijoista noin 48 % teki sitä tästä syystä. (Tilastokeskus 2020)

Lisätyöoikeus ei usein toteudu työpaikoilla täysmääräisesti. Tätä perustellaan sillä, että palvelualoilla työvoiman tarve vaihtelee kellon ja viikonpäivien mukaan, ja siksi on palkattava lisää osa-aikatyöntekijöitä. Irralliset, nopealla varoitusajalla tarjottavat lisätunnit voivat olla työntekijän kannalta hankalia ottaa vastaan, koska hän on suunnitellut omaa ja mahdollisesti perheen elämää tiedossa olevan työvuorolistan mukaan. Jotta lisätyöoikeus toteutuisi kaikkia hyödyttävällä tavalla, työnantajan pitäisikin panostaa työvuorosuunnitteluun.Työehtosopimusten mukaiset työajan tasoittumisjärjestelmät antavat liikkumavaraa suunnitella työvuorojen sijoittumista aikoihin, jolloin kysyntä on suurinta, ja samalla ottaa huomioon työntekijöiden lisätuntioikeus.

Lisätöitä on tarjottava tasapuolisesti kaikille osa-aikatyöntekijöille. Esimerkiksi työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Siistä seuraa, että palvelualoilla on pitkiä työuria tehneitä työntekijöitä, jotka eivät halustaan huolimatta koko työuransa aikana pääse kiinni kokoaikaiseen työhön. Tämä heikentää osaltaan alojen mainetta.
Alkuun

Työntekijä voi vaatia lisätyötä

Lisätyöoikeuden toteutumista voit työntekijänä yrittää itsekin edistää. Lisätyötunteja ei tarvitse erikseen pyytää, mutta ei pyytämisestä haittaakaan ole.

Jos olet omasta aloitteestasi osa-aikainen tai olet ilmoittanut työnantajalle, ettet halua lisätyötä, työnantajan ei tarvitse tarjota lisätyötä sinulle. Et ole kuitenkaan sidottu tähän tilanteeseen - voit milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestasi lisätyöhön, jonka jälkeen työnantajan on tarjottava lisätyötä.

Voit vaatia samankaltaista työtä, jota olet tehnyt tähänkin saakka.

Työnantajan on järjestettävä koulutusta, jos työntekijä sitä tarvitsee voidakseen ottaa työn vastaan. Koulutusvelvollisuus on melko suppea, kuitenkin tavallista työhön perehdyttämistä laajempi.

Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä täyttääkseen lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa. Työnantajalla on oikeus työajan sijoitteluun sen todellisen tarpeen mukaisesti. Mikäli työvoiman tarve kohdistuu ajankohtaan, jolloin omat osa-aikatyöntekijät ovat jo työssä, lisätyötä ei luonnollisestikaan voi tarjota heille.

Jos työsopimuksessasi on mainittu työn suorittamispaikaksi esimerkiksi talousalue tai pääkaupunkiseutu, sinulla on oikeus hakea lisätöitä yrityksen toimipisteistä tuolla alueella.

Esimerkkejä:

 • Työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa kenkäosastolle ja elintarvikekassa on halukas tekemään lisätunteja kenkäosastolla. Työnantaja on velvollinen järjestämään uuden työn vastaanottamiseksi tarpeellisen koulutuksen.
 • Yrityksellä on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Työnantaja on velvollinen tarjoamaan samankaltaisia lisätöitä kaikista kolmesta toimipisteestä.
 • Yrityksellä on tarjolla kokin työtä ja osa-aikainen myyjä. Työnantaja ei ole velvollinen kouluttamaan myyjää kokin ammattiin, jotta myyjä voisi ottaa vastaan lisätyötä.

Jos huomaat virheitä, ota hetimmiten yhteyttä työnantajaan/työvuorosuunnittelijaan.

Mikäli et saa lisätunteja pyynnöistä huolimatta, ota yhteys luottamusmieheen, sillä hän valvoo lisätuntien tarjoamista.

Jos työpaikallesi ei ole valittu luottamusmiestä, suosittelemme luottamusmiehen valitsemista. Valinnan voi tehdä milloin vain.

Alkuun

Lisätunnit nostamaan työsopimuksen tunteja?

Osassa PAMin työehtosopimuksia on pykälä, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä työtunteja työntekijän kanssa. Jos toteutunut työaika on vakiintunut työsopimuksen tunteja suuremmaksi ilman perustelua syytä, se pitää kirjata työntekijän työsopimukseen. Siitä tulee siis uusi työaika.

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan tämä työajan tarkastelu on tehtävä puolivuosittain. Paikallisesti on voitu sopia pidemmästä, enintään vuoden pituisesta tarkastelujaksosta. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen työehtosopimuksen mukaan tarkastelu on tehtävä tammikuusta tammikuuhun. Paikallisesti voidaan sopia tiheämmästäkin tarkastelusta.

Vartiointi-alalla tuntien tarkastelu ja työsopimuksen päivittäminen on tehtävä, jos työntekijä tai työnantaja sitä vaatii. Myös Alkon työntekijöiden työehtosopimuksessa on pykälä tarkastelusta.

Toteutuneen työajan päivittäminen työsopimukseen on tärkeää. Työsopimukseen merkitetyt tunnit lisäävät varmuutta toimeentulosta.

Katso omasta työehtosopimuksestasi, miten työajan tarkastelu toteutetaan.

Kauppa

Marava

Vartiointi

 

Alkuun

Lisätyöoikeus pähkinänkuoressa

 • Työnantajalla on velvollisuus tarjota omille työntekijöilleen lisätyötä, jos hän tarvitsee lisää työntekijöitä.
 • Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai kun on tarjolla ”ylimääräisiä” työtunteja.
 • Työtä on tarjottava työhön soveltuvalle osa-aikatyöntekijälle.
 • Työnantajan on järjestettävä kohtuullinen koulutus, jos työn vastaanottaminen sitä edellyttää.
 • Lisätyötä ei tarvitse pyytää – työnantajan on tarjottava sitä. Tästä huolimatta on hyvä ilmaista halukkuutensa työhön.
 • Työntekijä voi koska tahansa ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan lisätyötä, vaikka olisi aiemmin ilmoittanut toisin.
 • Lisätyön tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista. Työntekijä kuitenkin voi antaa työsopimuksessa kertakaikkisen suostumuksen lisätyöhön
 • Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lisätyön tarjoamisessa.
 • Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä, jotta hän pystyy hoitamaan velvollisuutensa tarjota lisätyötä.
 • Työtä on tarjottava yksittäiselle työntekijälle alan enimmäistyöaikaan saakka.

Toteutuuko oikeus?

 • Työvuorolistat ovat tärkeitä lisätyöoikeuden selvittämiseksi ja korvauksen laskemiseksi.
 • Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää työvuorolistoja – ellei se onnistu, apua saa työsuojeluviranomaiselta.
 • Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista työsuojeluviranomaiselle.
 • Luottamusmiehellä on tiedonsaantioikeus yrityksen työsuhteista (ks. oman alasi työehtosopimus).
 • Lisätyöoikeuden toteutumista voit itse valvoa. Kirjaa suunnitellut ja tehdyt työtunnit ylös. Jos työvuoro on muuttunut, merkitse muistiin kenen aloitteesta niin on käynyt. Tässä apuna on PAMin työaikakalenteri.
 • Tarkista palkkanauhasi.
 • Valvo, että työsopimukseesi merkityt tunnit vastaavat todellisuudessa tekemiäsi tunteja.

Alkuun

Vinkkilista jäsenelle

Ole aktiivinen. Voit itse valvoa lisätyöoikeutesi toteutumista.

 • Jos työpaikalle palkataan uusia työntekijöitä, kysy esimieheltäsi lisätunteja. Sinulla on niihin oikeus ennen uuden työntekijän palkkaamista.
 • Seuraa tilannetta. Jos näyttää siltä, että olisit voinut tehdä uuden työntekijän tunnit, ota yhteyttä luottamusmiehen.

Seuraa, että työsopimukseesi merkityt tunnit vastaavat todellisuudessa tekemiäsi tunteja.

 • PAM on kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan työnantajaliittojen kanssa sopinut työehtosopimuksissa, että työnantajalla on velvollisuus tarkastaa määrävälein toteutuneet työtunnit ja työsopimus yhdessä työntekijän kanssa. Jos tunteja on enemmän kuin työsopimuksessa, työsopimus pitää muuttaa vastaamaan todellisuutta. Se takaa pysyvästi lisää työtunteja.
 • Vartijoiden työehtosopimuksen mukaan työsopimuksen tunnit on päivitettävä vastaamaan tehtyjä työtunteja, jos työntekijä tai työnantaja sitä pyytää. Myös Alkon työehtosopimuksessa on asiasta pykälä. Katso muut alat ja tarkemmat ohjeet työehtosopimuksestasi. (pam.fi/tyo/tyoehtosopimukset)
 • Pidä huolta oikeudestasi. Jos syntyy epäselvyyksiä, ota yhteyttä luottamusmieheen.

Pidä kirjaa suunnitelluista ja tehdyistä työtunneista. Jos työvuoro muuttuu, merkitse muistiin kenen aloitteesta niin on käynyt.

 • Jos lisätyöoikeuden toteutumista ryhdytään selvittämään jälkikäteen, tämä auttaa.

Keskustelkaa työkavereiden kesken lisätunneista!

Alkuun

Vinkkilista luottamusmiehelle

Valvo, että lisätyöoikeus toteutuu työpaikalla.

 • Kaupan työehtosopimuksen mukaan työnantajan on käytävä luottamusmiehen kanssa läpi lisätyön tarjoamisen periaatteet ja niiden toimivuus, osa-aikaisten työntekijöiden tehtyjen työtuntien määrä, kehitys ja arvio kehityksesta, työsopimustuntien ja tehtyjen työtuntien määrä, suhde ja kehitys, mahdollisuudet käyttää joustavaa kokoaikatyötä sekä muut mahdolliset toimenpiteet, joilla on pyritty lisäämään työn teettämistä kokoaikaisin tai lähes kokoaikaisin työsuhtein.

Pidä silmällä, palkataanko yritykseen uutta työvoimaa.

 • Kysy, miksi tunteja ei tarjota omille osa-aikatyöntekijöille.
 • Vaadi työnantajaa selvittämään, että jo työsuhteessa olevien oikeus lisätyötunteihin on toteutunut ennen uuden työvoiman palkkaamista.

Valvo, että työpaikalla toteutetaan tuntitarkastelut ja työntekijöiden työsopimuksen päivittäminen vastaamaan todellisuutta.

 • Kaupan, marava-alan, vartijoiden ja Alkon työntekijöiden työehtosopimuksessa on asiasta määräykset.
 • Muistuta työntekijöitä tarkastelusta, sen perusteista ja ajankohdista.
 • Jos tuntitarkasteluja ei toteuteta, huomauta asiasta työnantajalle.
 • Jos tuntitarkasteluissa on epäselvyyksiä – työsopimuksen tunteja ei esimerkiksi päivitetä vastaamaan todellisuutta – ota yhteyttä aluetoimistoon.

Jos epäilet, ettei lisätyöoikeus ole toteutunut

 • Sinulla on oikeus saada työnantajalta kaikki asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, esim. työvuorolistat.
 • Lähde vaatimaan asian korjaamista. Pyydä tarvittaessa apua aluetoimistosta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme