Perhevapaat

Päivitetty: 19.06.2019

Kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi, vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta kotiin eli pitää perhevapaata lapsen ensimmäiset kolme vuotta.

Oikeus perhevapaisiin perustuu työsopimuslakiin, ja perhevapaan ajalta maksettavan palkan määräykset löytyvät työehtosopimuksesta, kun taas perhevapaan ajalta maksettavat etuudet määritellään sairausvakuutuslaissa.

Tälle sivulle on koottu tietoa perhevapaista ja niiden aikana maksettavasta toimeentulosta.

Sisältö

Mitä perhevapaalla tarkoitetaan?
Miten ansiot ja etuudet määräytyvät perhevapaan aikana?
Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana kiinteistöpalvelualalla?
Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana kaupan alalla?
Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana majoitus ja ravitsemusalalla?
Milloin pitää ilmoittaa raskaudesta työnantajalle?
Miten jäsenmaksut määräytyvät perhevapaan aikana?
Saako työnantaja irtisanoa perhevapaan aikana?
Kertyykö eläkettä ja lomaa perhevapaan aikana?

Mitä perhevapailla tarkoitetaan?

Työsopimuksen mukaan perhevapailla tarkoitetaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja muita pakottavia poissaoloja perhesyistä johtuen.

Äitiysvapaalla tarkoitetaan vapaata, joka alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa ja kestää enintään 105 arkipäivää. Työssäkäyvä äiti voi tehdä äitiysvapaan aikana töitä työnantajan suostumuksella, mutta työ ei saa olla vaaraksi äidille tai sikiölle. Kuitenkin äidin on oltava pakollisilla vapailla ainakin kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa ja kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen.

Isyysvapaa on tarkoitettu isän pidettäväksi vapaaksi lapsen syntymän jälkeen. Isyysvapaan pituus on 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa, joista 18 arkipäivää voi pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Isyysvapaa tulee pitää ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Isyysvapaan aikana työskentely ei ole sallittua.

Vanhempainvapaalla tarkoitetaan vapaata, joka alkaa heti äitiysvapaan jälkeen ja kestää 158 päivää. Yleensä perhevapaan päätyttyä lapsi on jo 9 kuukauden tai vuoden ikäinen. Vanhempainvapaalla voi työskennellä, mutta työnteko vaikuttaa vanhempainrahan suuruuteen.

Osittaisella vanhempainvapaalla tarkoitetaan vapaata, joka sijoittuu ajallisesti vanhempainvapaajaksolle. Osittaisella vanhempainvapaalla vanhempi on osa-aikatyössä ja osittain kotona hoitamassa lastaan. Työnantajan kanssa on ensin tehtävä sopimus osa-aikatyöstä. Osittainen vanhempainvapaa voi kestää enintään 158 päivää.

Hoitovapaalla tarkoitetaan vapaata, joka alkaa vanhempainvapaan jälkeen ja kestää siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan osittaista vapaata, joka alkaa vanhempainvapaan jälkeen ja kestää siihen asti, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy, eli käytännössä heinäkuun loppuun asti.

Tilapäisellä hoitovapaalla tarkoitetaan alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamista. Sinulla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata, jos jäät kotiin hoitamaan äkillisesti sairastunutta lastasi tai järjestämään lapsellesi hoitopaikan. Työsopimuslain mukaan tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan eikä työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa tältä ajalta, mutta työehtosopimuksissa saattaa olla eri käytäntöjä ja siksi kannattaa tutustua oman alan työehtosopimukseen.

Muut pakottavat poissaolot perhesyistä voivat olla sen kaltaisia tilanteita, että työntekijän läsnäolo on välttämätön perhettä kohdanneen ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi, kuten sairaus- tai onnettomuustapauksissa. Tälle poissaololle ei ole säädetty aikarajaa, mutta poissaolon on joka tapauksessa tarkoitettu olevan tilapäistä.

Muissa pakottavissa poissaoloissa perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamista varten voit saada vapaata määräajaksi. Sinulla ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta saada vapaata omaishoitoa varten, vaan vapaan kestosta ja muista järjestelyistä pitää sopia työnantajan kanssa.

Miten ansiot ja etuudet määräytyvät perhevapaan aikana?

Perhevapaan aikana vanhemmalla on oikeus saada korvausta joko työnantajalta tai viime kädessä Kelalta riippuen työsuhteen pituudesta, työehtosopimuksesta tai mahdollisesti työpaikan työntekijälle edullisemmista käytännöistä. Tässä kerrotaan Kelan perhevapaan aikana maksettavista päivärahoista. Annettavat neuvot ja tiedot ovat varsin yleisiä, tarkempaa tietoa saat Kelasta ja sen verkkosivuilta, joilta löytyy myös laskuri arvioimaan oikeutta etuuteen, tuen määrää ja maksuaikaa.
Perhevapaan aikana Kela maksaa äitiys- tai isyysrahaa, vanhempainrahaa ja osittaista vanhempainrahaa. Vanhempainpäivärahan jälkeen lapsen hoidosta hoitovapaan ajalta maksetaan lastenhoidon tukea. Lisäksi hoitovapaan aikana voi saada kuntalisää.

Kelan maksaman päivärahan suuruus perustuu ansioihin, vähimmäismäärään tai kiintiösummaan riippuen etuudesta ja etuuksien edellytysten täyttymisestä. Myös työttömällä vanhemmalla on oikeus Kelan maksamaan päivärahaan lapsen hoidon aikana. Työttömän on keskeytettävä työnhakunsa lapsen hoidon ajaksi, jolloin työttömyysturvan sijasta hänelle maksetaan äitiys-, vanhempain- tai isyysrahaa ja tämän jälkeen kotihoidon tukea.

Osittainen vanhempainraha. Jos vanhempainrahakaudella haluaa tehdä sekä osa-aikatyötä että hoitaa lasta kotona, tämä onnistuu osittaisella vanhempainrahalla. Oikeus etuuteen on sidottu molempien vanhempien osa-aikatyöskentelyyn. Molempien vanhempien tulee sopia osa-aikatyöstä, ja toisen vanhemman muutos osa-aikasopimukseen vaikuttaa toisen oikeuteen saada osittaista vanhempainrahaa.

Lastenhoidon tuet. Vanhempainpäivärahajakson jälkeen syntyy oikeus lastenhoidon tukiin, joita ovat joustava hoitoraha, kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja osittainen hoitoraha. Työnteko ja lapsen hoitomuoto määrittelevät oikeuden näihin etuuksiin.

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saaminen riippuu siitä, hoidetaanko lasta kotona vai kodin ulkopuolella. Kotihoidon tukea voi saada, jos lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa. Kotihoidon tukea voi saada siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta, ja lasta voi hoitaa joko jompikumpi vanhemmista tai joku muu lähiomainen.

Yksityisen hoidon tukea perhe voi saada silloin, kun lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa tai häntä hoitaa yksityinen lastenhoitaja. Tuki on tarkoitettu alle kouluikäisen lapsen hoitojärjestelyihin.

Joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa voi saada, jos vanhempainvapaan jälkeen vanhempi palaa osa-aikatyöhön. Joustavaa hoitorahaa voi saada siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa voivat saada molemmat vanhemmat yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina. Etuutta voi hakea myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Osittainen hoitoraha on tarkoitettu vanhemmalle, joka on lyhentänyt työaikaansa ensimmäisellä tai toisella luokalla olevan koululaisen hoidon vuoksi. Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa samaan aikaan edellyttäen, että vanhemmat hoitavat lasta vuorotellen.

Erityishoitorahaa voi saada silloin, kun vanhempi on estynyt työstään, koska hänen on osallistuttava vakavasti sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen.

Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana kiinteistöpalvelualalla?

Äidillä on oikeus palkkaansa 3 kuukaudelta äitiysvapaan ajalta ja isällä 6 päivältä isyysvapaan ajalta, jos työntekijän työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden äitiys- tai isyysvapaan alkaessa ja työntekijä palaa takaisin töihin perhevapaan jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työntekijä ei palaa takaisin töihin perhevapaan jälkeen, työnantajalla on oikeus periä takaisin maksamansa palkan ja sairausvakuutuslain päivärahan erotus. Lue lisää täältä.

Työntekijä voi olla poissa työstään alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi 4 päivää. Poissaolot ovat palkallisia ja edellytyksenä on, että sairasta lasta hoitaa kerrallaan vain yksi henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa pitää selvittää samassa taloudessa asuvan toisen vanhemman esteestä hoitaa lasta. Jos tarve poissaoloon on pidempi, kannattaa keskustella työnantajan kanssa palkattomasta poissaolosta.

Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana kaupan alalla?

Työntekijällä on oikeus 3 kuukauden palkkaan, jos työsuhde on kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua ja työntekijä palaa perhevapaalta työhön. Isyysvapaan ajalta työntekijällä on oikeus palkkaansa 6 päivältä, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät. Lue lisää täältä.

Työntekijällä on oikeus olla tilapäisesti poissa töistä alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi ja saada palkkaa. Työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa kolmelta poissaolopäiviltä. Palkanmaksuvelvollisuus loppuu kolmen päivän jälkeen, minkä jälkeen tarvittaessa työntekijä sopii palkattomista poissaoloistaan työnantajan kanssa. Työnantajan pyynnöstä pitää selvittää toisen vanhemman mahdollisuutta hoitaa lasta ja esittää lääkärintodistus lapsen sairastumisesta. Lue lisää täältä

Miten palkka määräytyy perhevapaan aikana majoitus- ja ravitsemusalalla?

Työntekijälle maksetaan peruspalkka kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta vapaan alkaessa, jos työsuhde on kestänyt keskeytyksettä vähintään 12 kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista ja työntekijä palaa työhön perhevapaan jälkeen. Isyysvapaan ajalta työntekijälle maksetaan peruspalkka kuudelta arkipäivältä. Mikäli työntekijä ei palaa työhön perhevapaan jälkeen, työnantajalla on oikeus periä maksamansa osuus takaisin. Lue lisää täältä. 

Työntekijällä on oikeus olla tilapäisesti poissa töistä alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi ja saada palkkaa. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan kolmen kalenteripäivän pituiselta ajalta, minkä jälkeen tarvittaessa työntekijä sopii palkattomista poissaoloistaan työnantajan kanssa. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee selvittää toisen vanhemman mahdollisuus hoitaa lasta ja esittää lääkärintodistus lapsen sairastumisesta. Lue lisää täältä. 

Milloin pitää ilmoittaa raskaudesta työnantajalle?

Lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa ei ole säännöksiä, milloin raskaudesta tulee ilmoittaa työnantajalle. Tästä huolimatta on erityisen tärkeää ilmoittaa työnantajalle mahdollisimman aikaisin, sillä työnantajan saatua tiedon raskaudesta alkaa raskaudenaikainen irtisanomissuoja ja velvollisuus huolehtia odottavan äidin työsuojelutoimista. Lue lisää täältä. 

Miten jäsenmaksut määräytyvät perhevapaan aikana?

Jäsenen tulee ilmoittaa perhevapaalle jäämisestä aina PAMille. Jäsenyys ei katkea, mutta liiton kanssa sovitaan jäsenmaksuvapautuksesta.

Palkalliselta perhevapaan jaksolta maksetaan jäsenmaksu normaalisti. Tämän jälkeen siirryttäessä Kelan päivärahoille jäsenmaksua ei makseta. Lue lisää täältä.

Saako työnantaja irtisanoa perhevapaan aikana?

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää raskauden tai perhevapaan käyttämisen vuoksi. Perhevapaalla olevan työntekijän voi irtisanoa vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Enemmän tietoa saat täältä. 

Kertyykö eläkettä ja lomaa perhevapaan aikana?

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden sekä perhesyistä johtuvan poissaolon aikana kertyy vuosilomaa enintään 6 kuukauden ajalta (156 päivältä). Sen sijaan hoitovapaan aikana vuosilomaa ei kerry. Tarkemmin tietoa saat täältä. 

Perhevapaan aikana karttuu työeläkettä myös palkattomien vapaiden ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta kertyy eläkettä. Lue lisää täältä.

SAK:n opas luottamusmiehelle perhevapaasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle