Skip to content
Senast uppdaterad: 04.08.2023

Familjeledighet är en rättighet enligt arbetsavtalslagen

När ett barn föds eller adopteras har föräldrarna rätt att stanna hemma och vårda barnet, dvs. ta ut familjeledighet under barnets tre första år.

Rätten till familjeledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. Lönen under familjeledigheten bestäms enligt kollektivavtalet, men förmånerna under den tiden fastställs i sjukförsäkringslagen. 

På den här sidan har vi samlat fakta om familjeledighet och utkomst under ledigheten. En reformerad familjeledighetslagstiftning trädde i kraft 1.8.2022 och gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller därefter. Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen. Nedan har vi samlat fakta baserat på den nya familjeledighetslagstiftningen. 

Innehåll 

Vad är familjeledighet? 

Familjeledighet enligt arbetsavtalslagen är graviditets-, särskild graviditets- och föräldraledighet, partiell föräldraledighet, vårdledighet, partiell vårdledighet, tillfällig vårdledighet och annan frånvaro av familjeskäl. 

Graviditetsledighet är ledighet under en period av högst 40 vardagar som inleds tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Arbete kan utföras under graviditetsledigheten med arbetsgivarens samtycke, men arbetet får inte äventyra moderns eller fostrets säkerhet. Ledigheten är dock obligatorisk två veckor före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och två veckor efter nedkomsten. 

Särskild graviditetsledighet är avsedd för gravida kvinnor med arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden som äventyrar den egna hälsan eller fostrets hälsa, om arbetsgivaren inte kan omplacera arbetstagaren. Exempel på sådana arbetsförhållanden är exponering för kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar. Särskild graviditetspenning betalas ut tills graviditetspenningsperioden börjar. Ersättningen betalas ut av FPA. 

Föräldraledighet avser ledighet som följer direkt efter graviditetsledigheten, och den varar i högst 320 dagar oavsett om ett biologiskt barn eller ett adoptivbarn vårdas. Föräldraledigheten delas lika mellan föräldrarna så att båda föräldrarna har möjlighet att ta ut 160 vardagar (ca 6,5 månader). En förälder får överlåta högst 63 vardagar av sin kvot till den andra föräldern. Ensamförsörjare får ta ut alla 320 dagar själv. Föräldraledighet får tas ut tills barnet fyller två år eller tills det förflutit två år sedan adoptivbarnet togs i vård.  

Partiell föräldraledighet är ledighet där föräldern deltidsarbetar och delvis är hemma för att vårda sitt barn. Innan ledigheten ska ett avtal om deltidsarbete ingås med arbetsgivaren.  

Vårdledighet är ledighet som vanligtvis inleds efter föräldraledigheten och varar tills barnet fyller tre år. Föräldrarna till ett adoptivbarn har rätt att få vårdledighet upp till två år efter adoptionen eller tills barnet börjar skolan. 

Partiell vårdledighet är delledighet som inleds efter föräldraledigheten och varar till utgången av det andra läsåret i barnets grundläggande utbildning, dvs. till och med juli månad efter andra klass. 

Tillfällig vårdledighet avser vård av ett sjukt barn som inte har fyllt 10 år. En förälder som stannar hemma för att vårda eller ordna vårdplats åt ett barn som plötsligt insjuknat har rätt att få tillfällig vårdledighet. Enligt arbetsavtalslagen kan den tillfälliga vårdledigheten omfatta högst fyra arbetsdagar åt gången och arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för den tiden. Kollektivavtalen kan dock ha olika praxis och därför är det bra om du bekantar dig med kollektivavtalet för din bransch. 

Annan frånvaro av tvingande familjeskäl kan handla om att arbetstagarens närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med något som drabbat familjen, såsom sjukdoms- eller olycksfall. Det finns inte någon föreskriven tidsgräns för denna frånvaro, men den avses i varje fall vara tillfällig. 

Annan tvingande frånvaro för vård av en familjemedlem eller annan närstående är möjlig för viss tid. Arbetstagaren har dock inte någon ovillkorlig rätt att få ledigt för anhörigvård utan ledighetens längd och andra arrangemang ska avtalas med arbetsgivaren. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur bestäms inkomsterna och förmånerna under familjeledigheten? 

Föräldern har rätt att få ersättning under familjeledigheten antingen från arbetsgivaren eller i sista hand från FPA beroende på anställningstiden, kollektivavtalet eller arbetsplatsens eventuellt förmånligare praxis för arbetstagaren.  

Här berättar vi om dagpenning som FPA betalar ut under familjeledigheten. Råden och upplysningarna är ganska allmänt hållna, du får närmare information på FPA:s sidor för barnfamiljer. På webbplatsen finns också räknare för beräkning av rätten till förmånen, beloppen och ersättningstiden. 
 
Under familjeledigheten betalar FPA graviditets- och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning. Efter föräldrapenningen betalas barnavårdsstöd för vård av barn under vårdledighet. Låginkomsttagare kan dessutom få kommuntillägg i kommuner som betalar ett sådant under vårdledigheten. 

Dagpenningen från FPA kan vara inkomstbaserad, ett minimibelopp eller ett kvotbelopp beroende på förmån och förmånsvillkor.  

Även en arbetslös förälder har rätt till dagpenning från FPA vid vård av barn. Föräldern ska pausa sitt jobbsökande under den tid barnet vårdas och får då graviditets- och föräldrapenning i stället för det utkomstskydd som ges till arbetslösa. Efter föräldrapenningen betalas hemvårdsstöd. 

Graviditetspenning betalas för 40 vardagar. Utbetalare är arbetsgivaren eller FPA beroende på anställningsförhållande och kollektivavtal. 

Efter graviditetstiden betalas föräldrapenning för sammanlagt 320 vardagar. Både födsel och adoption berättigar till förmånen. Om fler än ett barn föds vid samma tillfälle betalas föräldrapenning för ytterligare 84 vardagar per barn. Ensamförsörjare får ta ut alla föräldrapenningsdagar själv. Familjer med två föräldrar delar på föräldraledigheten så att båda föräldrarna har rätt till föräldrapenning för 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 dagar till den andra. Utbetalningen av föräldrapenning kan delas upp flexibelt så att det passar familjesituationen. Förmånen kan exempelvis betalas ut för enstaka dagar, halva dagar eller en del av veckan. Föräldrapenning kan fås tills barnet fyller två år eller tills det förflutit två år sedan adoptivbarnet togs i vård. 

Partiell föräldrapenning möjliggör deltidsarbete samt vård av barn hemma. Som framgår av namnet utbetalas en del av föräldrapenningen medan den outnyttjade delen kan tas ut senare, men ska dock tas ut innan barnet fyller två år. Vid adoption kan partiell föräldrapenning tas ut tills det förflutit två år sedan barnet togs i vård. Det ställs vissa villkor på deltidsarbetet under tiden för partiell föräldrapenning. Fråga FPA om du vill veta mer.  

Barnavårdsstöd kan fås efter föräldrapenningen. Förmånerna är flexibel vårdpenning, stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd), stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd),och partiell vårdpenning. Vilka förmåner du har rätt till beror på arbetssituationen och vårdformen. 

Avgörande för hemvårds- och privatvårdsstöd är hur vården ordnats hemma eller utanför hemmet. Du kan få hemvårdsstöd om barnet inte är i kommunal vård och det gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Du kan inte samtidigt få både hemvårdsstöd och föräldrapenning för samma barn. Hemvårdsstöd kan fås tills barnet fyller tre år. Barnet kan vårdas av den ena eller andra föräldern, någon annan nära anhörig eller en anställd vårdare. Adoptivföräldrar har även rätt till hemvårdsstöd för ett barn som är över tre år. Vid adoption kan stödet fås i två år från och med den dag då barnet togs i vård. 

Familjen kan få privatvårdsstöd när barnet vårdas på ett privat daghem eller av en privat barnvårdare. Stödet är avsett för ordnande av vård till ett barn under skolåldern. 

En förälder som efter föräldraledigheten återgår till att arbeta på deltid kan få flexibel vårdpenning tills barnet fyller tre år. Båda föräldrarna kan få flexibel föräldrapenning samtidigt, om de vårdar barnet under olika tider. Förmånen kan också sökas av en förälder som inte bor med barnet i samma hushåll. Andra stöd såsom hemvårdsstöd påverkar möjligheterna att få flexibel vårdpenning men familjeformen har ingen inverkan. 

Partiell vårdpenning är avsedd för en förälder som minskat sin arbetstid för vård av en första- eller andraklassare såsom förutsätts i lagen. Båda föräldrarna kan få partiell vårdpenning samtidigt förutsatt att de alternerar och vårdar barnet på olika tider. Familjeformen påverkar inte möjligheterna att få förmånen. 

Specialvårdspenning kan fås om en förälder inte kan arbeta därför att föräldern måste delta i vård eller rehabilitering av ett barn under 16 år som har en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. Andra förmåner eller erhållen lön under vårdtiden kan påverka möjligheterna att få förmånen. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

När ska graviditet anmälas till arbetsgivaren? 

Lagstiftningen fastställer inte när graviditet ska anmälas till arbetsgivaren. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetstagaren anmäla moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet till arbetsgivaren senast två månader före den planerade begynnelsetidpunkten för ledigheten. Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden dock en månad. 

Det bästa är att anmäla graviditeten i ett så tidigt skede som möjligt. När graviditeten anmäls börjar skyddet mot uppsägning under graviditetstiden att gälla. Arbetsgivaren har också en utökad arbetarskyddsskyldighet mot den som väntar barn. 

Läs mer i artikeln: Hur påverkar graviditet anställningsförhållandet?  

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur bestäms medlemsavgifterna under familjeledigheten? 

En medlem som tar ut familjeledighet ska alltid meddela PAM om detta. Medlemskapet avbryts inte men en medlemsavgiftsbefrielse avtalas med förbundet. 

Medlemsavgiften betalas som normalt för den avlönade familjeledighetsperioden. Därefter betalas ingen medlemsavgift när övergången till dagpenning från FPA skett.  

Läs mer om ämnet: Uppdatera dina medlemsuppgifter – en förändring i livet kan påverka medlemsavgiften 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Får arbetsgivaren säga upp under familjeledigheten? 

Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren inte säga upp en arbetstagare på grund av graviditet eller uttag av familjeledighet. En familjeledig arbetstagare får sägas upp endast om arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet. 

Mer information: 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Intjänas semester och pension under familjeledigheten? 

Enligt semesterlagen intjänas semester även under tiden för arbetstagarens föräldraledighet. Vid särskild graviditets-, graviditets- och föräldraledighet samt frånvaro av tvingande familjeskäl intjänas semester under en tid av högst sex månader (156 dagar). Semester intjänas däremot inte under vårdledighet. 

Enligt lagen om pension för arbetstagare intjänas arbetspension även under oavlönad familjeledighet. 121 procent av den årsinkomst som ligger till grund för familjeledighetsförmånerna är pensionsgrundande. Om föräldrapenningen av en eller annan orsak betalats ut som minimibelopp är det pensionsgrundande beloppet minimiinkomstgränsen 757,14 euro/månad (2020 års nivå). Samma minimiinkomstgräns är också det pensionsgrundande beloppet under vårdledighet, dvs. hemvård av ett barn som inte fyllt tre år. 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Läs också 

Sök