Työajan tarkastelu (osa-aikainen työntekijä)

Päivitetty: 11.02.2021

Työntekijän työsopimukseen kirjataan vakiintunut toteutunut työaika, jos se on työsopimusta suurempi. Osassa PAMin tessejä on tästä määräyksiä, joita selostetaan alempana..

Vastentahtoisen osa-aikatyön kitkeminen on ollut yksi PAMin tärkeimmistä tavoitteista jo vuosia.

Työajan tarkastelussa verrataan osa-aikatyöntekijän työsopimuksessaan sopimia työtunteja ja toteutuneita työtunteja toisiinsa. Jos toteutunut työaika on työsopimustunteja suurempi, työsopimus muutetaan vastaamaan todellisuutta. 

Työajantarkastelulla halutaan parantaa työnantajan ja työntekijän välistä dialogia, vakiinnuttaa osa-aikaisen työntekijän tekemiä työtunteja, kannustaa työntekijää olemaan aktiivinen omien työtuntiensa seurannassa sekä vähentää mahdollisia lisätyöriitoja. Yhdenkin työtunnin korottaminen työsopimustunteihin tarkoittaa esimerkiksi 20 tuntia tekevälle työntekijälle 5% ”palkankorotusta”.

Osassa PAMin työehtosopimuksia onkin pykälä, joka vaatii työnantajaa määräajoin vertaamaan toteutuneita työtunteja ja työsopimukseen merkittyjä työtunteja työntekijän kanssa. Jos toteutunut työaika on vakiintunut työsopimuksen tunteja suuremmaksi ilman perustelua syytä, se pitää kirjata työntekijän työsopimukseen.

Toteutuneen työajan päivittäminen työsopimukseen on tärkeää. Työsopimukseen merkitetyt tunnit lisäävät varmuutta toimeentulosta.

Asiasta on määräys kaupan, marava-alan, vartioinnin ja Alkon työehtosopimuksessa.

Klikkaa otsikosta itsesi oman sopimusalasi tarkempiin tietoihin!

Kauppa

Marava

Vartiointi

Kauppa

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan tämä työajan tarkastelu on tehtävä puolivuosittain. Paikallisesti on voitu sopia pidemmästä, enintään vuoden pituisesta tarkastelujaksosta. Alempana tarkemmat ohjeet tarkastelusta.

Työehtosopimuksen kirjaus:

Tes  6 § ... Työnantaja ja alle 37,5 tuntia tekevä työntekijä tarkastelevat toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta.
Toteutuneen viikkotyöajan tarkastelu on tehtävä vähintään puolen vuoden välein työnantajan määrittämänä ajankohtana. Tätä pidemmästä, mutta enintään vuoden mittaisesta tarkasteluvälistä on sovittava 23§:n mukaisesti. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan. Tarkastelussa on perusteltava kirjallisesti merkittävät poikkeamat työsopimustunteihin nähden. Mikäli tarkastelu johtaa työsopimustuntien korottamiseen, korotetut sopimustunnit otetaan huomioon seuraavaksi suunniteltavan viikon tiedoissa. Toteuttamisajankohdasta voidaan työpaikkakohtaisesti (23 §:n mukaisesti) sopia toisin.

Käytännön vinkit

Työaika; työajasta sopiminen, yleiset

 • PAM ja Kaupan liitto ovat yhdessä todenneet työehtosopimuskirjauksen jälkeen, että työsopimustuntien tuntivaikutus (muutokset tuntien tarkastelun jälkeen) alkaa seuraavasta julkaistavasta työvuoroluettelosta, ei siis seuraavan palkanmaksukauden alusta, koska palkkakausi alkaa usein kesken viikon
 • Tuntiseurannan ja -tarkastelun sujuvoittamiseksi on suositeltavaa, että mm.  loma-ajat ja pitkät sijaisuudet hoidetaan tekemällä osa-aikaisille määräaikaiset työsopimustuntien korotukset
 • Jos kesken tarkasteluvälin  on syytä nostaa työsopimustunteja, se tulee tehdä heti, eikä odottaa tarkasteluvälin loppumista (esimerkiksi tilanteessa jossa toinen työntekijä vaihtaa työpaikkaa ja tunteja uudelleen kohdennetaan)
 • Jos yrityksessä on sovittu pidemmästä kuin puolen vuoden tarkasteluvälistä, on suositeltavaa, että uuden työntekijän ensimmäinen tuntitarkastelu tehdään puolen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Tuntien tarkastelu

 • Tarkasteluvälit on suositeltavaa synkronoida työajan tasoittumisjaksojen kanssa
 • Täysi työviikko on ok ja perusteltu, koska työtunnit suunnitellaan viikkotasolla
 • Tarkastelu on tehtävä aina. Toteutuneiden tuntien tarkastelua varten ei ole mitään %- tai muuta rajaa
 • Osa-aikainen työntekijä voi ilmoittaa työnantajalle, että hän on tyytyväinen työsopimustuntiensa määrään. Siinä tapauksessa tarkastelua ei hänen kohdallaan tarvitse tehdä. Ilmoituksen tyytyväisyydestä voi tehdä kulloistakin tarkastelua varten
 • Mikäli tarkastelua ei ole ehditty tehdä ennen uuden työvuoroluettelon julkaisua, työsopimuksen tuntivaikutus alkaa kuitenkin takautuvasti tuntitarkastelua seuranneesta uudesta työvuoroluettelosta
 • Työsopimustuntien tuntivaikutus nostaa tasoittumisjakson jäljellä olevaa kokonaistuntimäärää
 • Sesonkeina, ruuhkahuippuina ja erityistilaisuuksina tehtävät työtunnit tulisi huomioida jo ennakolta työvuoroluetteloissa tasoittumisjaksoja hyödyntämällä. Nämä tunnit lasketaan luonnollisesti mukaan tuntitarkasteluun
 • Tarkastelun sujuvoittamiseksi se voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, kun tarkasteluvälin viimeinen vahvistettu työvuoroluettelo on julkaistu.
 • Toteutuneiden tuntien summasta vähennetään työsopimuksessa määritettyjen tuntien summa tarkasteluvälin ajalta
 • Mikäli toteutuneiden tuntien summa osoittautuu työsopimuksessa määritettyjä tunteja suuremmaksi, tulee tämä tuntimäärä korjata työsopimukseen.

Takaisin ylös

Vinkit kaupan luottamusmiehelle

Suosittelemme, että otat tavaksi käydä työnantajan kanssa läpi tuntitarkastelun yhteydessä

 • osa-aikaisten henkilöstörakennetta, määrää ja arviota määrän kehittymisestä
 • työaikasuunnittelua, lisätyön tarjoamisessa käytettäviä periaatteita ja niiden toimivuutta

Sovi työnantajan kanssa, miten tuntitarkastelusta tiedotetaan (tarkasteluvälit, kuka kerää/toimittaa tiedot, mitkä tunnit huomioidaan, ajankohta mihin mennessä tarkastelu on  tehtävä, kenellä on vastuu siitä että tarkastelu tapahtuu myös käytännössä, kehen voidaan olla yhteydessä, jos tarkastelua ei ole suoritettu jne.)

Jos työnantaja päättää, ettei tuntitarkastelu aiheuta työsopimustuntien korottamista, vaikka kysymys olisi merkittävästä erosta toteutuneiden ja sopimustuntien välillä, hänen on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys syystä.

Ole aktiivinen ja kannusta osa-aikaisia työntekijöitä vaatimaan omien tuntiensa läpikäyntiä. TESin kirjaus ei tarkoita, että HR, lähiesimies, päällikkö tai joku muu työnantajan edustaja tekee sitä itsekseen.

Jos työnantaja ei tee tuntitarkastelua, ole yhteydessä PAMin työsuhdeneuvontaan, jotta valvonta saadaan käyntiin. Kyseessä on työehtosopimuksen vastainen toiminta.

Tarkasteluväli voi olla puoli vuotta lyhyempi ja sen työnantaja voi määritellä. Jos työnantaja esittää tarkasteluvälin pidentämistä yli puolella vuodella, siitä on sovittava.

 • käy keskustelua työnantajan kanssa mistä syystä tarkasteluväliä pitäisi pidentää. Onko kyse esim. kahdesta lyhyemmästä tasoittumisjaksosta, jotka yhdessä tekevät yli puoli vuotta? On järkevää, ettei tarkasteluväliä sijoiteta keskelle tasoittumisjaksoa.
 • Käy keskustelua työntekijöiden kanssa, onko heillä joitain muita tarpeita, joita voitaisiin käydä läpi samassa yhteydessä. Mikään ei pakota sinua sopimaan pidemmästä tarkasteluvälistä, joka saattaa hidastaa osa-aikaisten työntekijöiden työsopimustuntien vakiintumista.

Takaisin ylös

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen työehtosopimuksen mukaan tarkastelu on tehtävä vuosittain. Työpaikalla voidaan sopia tiheämmästäkin tarkastelusta.

Työajan tarkastelua koskeva kohta työehtosopimuksessa on sivulla 6. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 

Takaisin ylös

Vartiointi

Vartiointi-alalla tuntien tarkastelu ja työsopimuksen päivittäminen on tehtävä, jos työntekijä tai työnantaja sitä vaatii.

Tarkemman määräyksen löydät työehtosopimuksen 9 §:n kohdasta Työaika osa-aikatyössä

Vartiointialan työehtosopimus

Takaisin ylös

 

Laajemmin tietoa osa-aikatyöstä ja osa-aikatyöntekijän lisätyöoikeudesta on täällä.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.