Vuosiloman antamisessa noudatettavat menettelytavat ja loma-ajankohdasta ilmoittaminen

Päivitetty: 06.04.2020

Vuosiloman antamisessa noudatetaan näitä menettelytapoja:

 • työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisen yleiset periaatteet
 • työnantajan on ennen loman määräämistä annettava työntekijöille tilaisuus esittää toiveensa loman ajankohdasta
 • työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava esitetyt toiveet huomioon
 • työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti
 • vuosiloman ajankohdan määrääminen kuuluu työnantajan direktio-oikeuden piiriin laissa säädetyissä rajoissa.

Vuosiloman ajankohdasta ilmoittaminen:

 • työnantajan on ilmoitettava loman ajankohdasta viimeistään kuukautta ennen loman alkamista
 • työnantaja on tarvittaessa velvollinen perustelemaan ja näyttämään sen, miksi kuukauden ilmoitusaikaa ei voitu noudattaa
 • jos työnantajan ei ole mahdollista (toisin sanoen se olisi mahdotonta) ilmoittaa lomasta viimeistään kuukautta ennen, ilmoitus voidaan antaa myöhemmin, viimeistään kuitenkin 2 viikkoa ennen loman alkamista. Tällöinkin loman ajankohdasta on ilmoitettava heti, kun se on mahdollista. Lisäksi työnantaja ei saa määrätä lomaa alkavaksi siten, että ilmoitusaika jää kahta viikkoa lyhyemmäksi, elleivät työnantaja ja työntekijä kyseisen lomajakson osalta toisin sovi.
 • kuukauden etukäteisilmoitusaika on tarpeen, jotta työntekijä voi tehdä lomasuunnitelmansa ajoissa. Työnantajan määrätessä loman ajankohdan kuukauden ilmoitusaika on ehdoton pääsääntö, josta voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun tosiasialliset syyt niin vaativat. Syiden tulee liittyä työnantajan tuotanto- tai palvelutoiminnan järjestämiseen ja sen vaikutuksiin työntekijöiden lomien sijoitteluun. Tällainen syy voi olla esimerkiksi
  • työn järjestelyihin vaikuttavan suuren tilauksen varmistuminen juuri ennen lomakautta tai
  • toisen työntekijän yllättävän poissaolon vaikutus muiden työntekijöiden loma-ajankohtiin.
 • jos työnantaja määrää työntekijän vuosilomalle noudattamatta pakottavaa kahden viikon ilmoitusaikaa eikä loman ajankohdasta tässä yhteydessä sovita, ei työnantajalla ole oikeutta vaatia työntekijää jäämään lomalle. Tällöin työnantajan on siirrettävä kyseistä lomaa niin, että kahden viikon ilmoitusaika ennen loman alkamista täyttyy.

Työnantajan ilmoitus loman ajankohdasta sitoo työnantajaa:

 • lomailmoituksen sitovuus ei riipu siitä, onko työnantaja antanut ilmoituksen hyvissä ajoin ennen kuukauden määräaikaa vai ei. 
 • työntekijän tulee voida luottaa ilmoituksen paikkansapitävyyteen 
 • työnantaja ei voi muuttaa ilmoitustaan uudella ilmoituksella, vaikka kuukauden määräaika ei vielä olisikaan täyttynyt. 
  • lomailmoituksen sitovuus koskee sitovaksi tarkoitettua (vahvistettua) ilmoitusta eikä esimerkiksi työnantajan alustavia esityksiä loma-ajoiksi – joihin työntekijä voi esittää omat näkemyksensä – tai ehdollisesti annettuja ennakkoilmoituksia. Jos työnantaja antaa ennakkoilmoituksen, hänen on huolehdittava myös siitä, että varsinainen lomailmoitus annetaan laissa säädetyssä määräajassa.    
 • ilmoitetun loman ajankohtaa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella

Työnantaja on vastuussa työntekijälle aiheutuvasta vahingosta työnantajan muuttaessa jo ilmoitetun loman ajankohtaa:

 • jos muutoksesta aiheutuu työntekijälle vahinkoa, määräytyy työnantajan korvausvastuu TSL 12:1:n mukaan 
 • työnantaja vastaa niistä työntekijälle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat loman ajankohdan muuttumisesta
  • mm. matkan peruuttamisesta aiheutuneet kulut tai vuokrasopimuksen purkamisesta aiheutuneet kulut (esim. työntekijä vuokrannut loma-asunnon)
  • työntekijällä velvollisuus näyttää toteen aiheutunut vahinko, joten kuitit, tositteet ym. dokumentit on hyvä säilyttää

Vastoin vuosilomalakia muutettu loma-ajankohta – miten työntekijän tulee toimia:

 • työntekijän on noudatettava työnantajan määräystä uudesta loma-ajankohdasta
  • jos työntekijä tällaisessa tapauksessa pitäytyy alkuperäisessä lomailmoituksessa ja jää lomalle, poissaoloa pidetään luvattomana poissaolona, jonka seuraukset arvioidaan työsopimuslain säännösten mukaisesti. 
   • tällöin menettelyn vakavuuden arvioinnissa tulee luonnollisesti ottaa huomioon myös työnantajan lainvastainen menettely.
 • jos työntekijä on jo jäänyt lomalle ennen työnantajan ilmoitusta loman ajankohdan muuttamisesta, työnantajalla ei ole oikeutta keskeyttää jo aloitettua vuosilomaa (TN 955-1973.37).

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia