Ylityö

Päivitetty: 16.02.2022

Ylityötä on 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ.

Jos alalla työaika järjestetään esimerkiksi 3 viikon jaksoissa, on ylityötä pääsääntöisesti 120 tuntia kolmiviikkoisjaksossa ylittävä työ.

Osa-aikaista työntekijää koskevat samat tuntirajaukset.

Työpaikalla voi olla käytössä työehtosopimuksen tarkoittama työajan tasoittumisjärjestelmä, jolloin työaikoja tarkastellaan pidemmällä tarkasteluajanjaksolla. Sen aikana työajat voivat joustaa, mutta koko tarkasteluajakson aikana työtunnit tasoittuvat. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Ylityö on eri asia kuin osa-aikaisten työntekijöiden lisätunnit. Lisätunnit ovat osa-aikaisen työntekijän työsopimukseen merkittyjen tuntien lisäksi tehtäviä tunteja. Niistä maksetaan pääasiassa normaali palkka. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus tarjota omille osa-aikatyöntekijöilleen lisätyötä ennen uuden työvoiman palkkaamista.

Ylityö on vapaaehtoista
Ylityön tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista ja työnantajan on pyydettävä työntekijää tekemään ylityötä.

Ylityöstä on eri työehtosopimuksissa erilaisia määräyksiä.

Klikkaa alta ja lue sopimusalan keskeisimmät asiat. Lisätietoja löydät myös työehtosopimuksista.

Kauppa
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
Kiinteistöpalveluala
Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
Hiihtokeskus
Ohjelmapalvelu
Huvipuisto
Kuvanvalmistus
Hiusala
Suomen Kansallisooppera
Apteekki
Suomen kansallisteatteri

Kauppa

Säännöllisen työajan ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on kaupan alalla 40 tuntia. Tämän jälkeen tehtävä työ on ylityötä.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Ylityötä on tällöin keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

Korotettu palkka

Vuorokaudessa 10 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa. Varastotyöntekijälle maksetaan lisäksi 12 tuntia ylittävästä työstä 100 %:lla korotettua palkkaa. Jos varastotyöntekijän osalta on työpaikkakohtaisesti sovittu 12 tunnin vuorokautisesta enimmäistyöajasta, maksetaan tällöin korotettua palkkaa 12 tuntia ylittävästä työstä (100 %:lla korotettu palkka).

Viikossa 37,5 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettua palkkaa. Tasoittumisjärjestelmää käytettäessä vastaavat korotetun palkalla korvattavat tunnit lasketaan vähentämällä tasoittumisjakson enimmäistyöajasta ensin vuorokaudessa yli 10/12 tuntia tehty työ ja sen jälkeen tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöaika (viikkojen lkm x 37,5 tuntia); ks. tarkemmat määräykset työehtosopimuksesta.

Osa-aikaiset
Lisätunneista maksetaan normaali palkka 37,5 tuntiin saakka ja korotettua palkkaa kuten edellä.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
 

Säännöllisen työajan ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa pääasiassa 120 tuntia kolmiviikkoisjaksossa. Tämän jälkeen tehtävä työ on ylityötä. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Kokoaikaisten työntekijöiden työajan tasoittumisjärjestelmissä kolmiviikkoisjakson työaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumiskausien sisällä. Ylityö määräytyy seuraavasti:

6 x 3 viikon tasoittumisjärjestelmässä yksittäisellä kolmiviikkoisjaksolla 130 tunnin jälkeen tehdyt ensimmäiset 7,5 tuntia ovat lisätyötä, josta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. 137,5 tunnin jälkeen tehty työ on ylityötä ja se korvataan 18 ensimmäisen tunnin osalta 50 %:lla korotetulla palkalla ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 %:lla korotetulla palkalla.

Työpaikalla voi olla käytössä myös työpaikkakohtaisesti sovittuja työajan tasoittumisjärjestelmiä. Tällaisia järjestelmiä on 9 x 3 viikon järjestelmä, missä yksittäisellä kolmiviikkoisjaksolla 136 tunnin jälkeen tehdystä työstä ensimmäiset 7,5 tuntia on lisätyötä. 143,5 tunnin jälkeen tehty työ on ylityötä ja se korvataan 18 ensimmäisen tunnin osalta 50 %:lla korotetulla palkalla ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 %:lla korotetulla palkalla.

Lisäksi käytössä voi olla paikalliseen sopimiseen perustuva vuosityöaika eli ns.”työaikapankki”, jossa yksittäisellä kolmiviikkoisjaksolla 150 tunnin jälkeen tehty työ korvataan 100 %:lla korotetulla palkalla.

Osa-aikaiset
Osa-aikaisella työsopimuksella työskentelevän työntekijän oman työsopimuksensa mukaisen tuntimäärän lisäksi tekemät työtunnit ovat lisätunteja 120 tuntiin saakka kolmiviikkoisjaksossa. Tämän jälkeen tehty työ on ylityötä.

Lisätunneista maksetaan normaali tuntipalkka, ylityöstä maksetaan ylityökorvaukset. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Ylityötä on kolmiviikkoisjaksossa 120 tunnin jälkeen tehty työ. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Kokoaikaisten työntekijöiden työajan tasoittumisjärjestelmässä ylityö määräytyy seuraavasti:
6x3 viikon järjestelmä: kolmiviikkoisjaksolla 124 tunnin jälkeen tehtävästä työstä ensimmäiset 4 tuntia ovat lisätyötä. 128 tunnin jälkeen ensimmäiset 18 tuntia ovat ylityötä, josta palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna. Sen jälkeisistä tunneista palkka maksetaan 100 %:lla korotettuna.

Kiinteistöpalveluala

Ylityötä on 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ. Työnantaja ei myöskään voi määrätä tekemään työsopimuksessa sovitun 37,5 tunnin jälkeen tehtävää lisätyötä 40 tuntiin saakka. Tasoitusjärjestelmää käytettäessä työnantaja ei voi muuttaa työvuoroluettelossa aiemmin sovittua työaikaa.
 

Hiihtokeskus

Ylityötä on kolmiviikkoisjaksossa 120 tunnin jälkeen tehty työ. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Kokoaikaisten työntekijöiden työajan tasoittumisjärjestelmässä ylityö määräytyy seuraavasti:
6x3 viikon järjestelmä: kolmiviikkoisjaksolla 135 tunnin jälkeen tehtävästä työstä ensimmäiset 7,5 tuntia ovat lisätyötä. 142,5tunnin jälkeen ensimmäiset 18 tuntia ovat ylityötä, josta palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna. Sen jälkeisistä tunneista palkka maksetaan 100 %:lla korotettuna.
Vuosityöaika: kolmiviikkoisjaksolla 150 tunnin jälkeen tehtävä työ on ylityötä, josta palkka maksetaan 100%:lla korotettuna

Ohjelmapalvelu

Ylityötä on kolmiviikkoisjaksossa 120 tunnin jälkeen tehty työ. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Jos käytössä on tasoittumisjärjestelmä, ylityötä on
6x3 viikon järjestelmä: kolmiviikkoisjaksolla 144 tunnin (tai paikallisesti sovitun 150 tunnin) jälkeen tehty työ on ylityötä. Ensimmäisestä 18 tunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.
Työehtosopimus antaa mahdollisuuden myös paikallisesti sovittuun järjestelmään. 

Huvipuisto

Ylityötä on kolmiviikkoisjaksossa 120 tunnin jälkeen tehty työ. Ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Kahden viikon jaksoissa ylityötä on 80 tunnin jälkeen tehtävä työ. Ensimmäisestä 12 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Kokoaikaisten työntekijöiden työajan tasoittumisjärjestelmässä ylityö määräytyy seuraavasti:
6x3 viikon järjestelmä: kolmiviikkoisjaksolla 130 tunnin jälkeen ensimmäiset 6 tuntia ovat lisätyötä. 136 tunnin jälkeen ensimmäiset 18 tuntia ovat ylityötä, josta palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettua.

9x2 viikkoa: kaksiviikkoisjaksolla 87 tunnin jälkeen ensimmäiset 4 tuntia ovat lisätyötä. 91tunnin jälkeen ensimmäiset 12 tuntia ovat ylityötä, josta palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna. Sen jälkeisistä tunneista palkka maksetaan 100 %:lla korotettuna.

Vuosityöaika:
Kolmiviikkoisjaksolla 136 tunnin jälkeen ensimmäiset 6 tuntia ovat lisätyötä. Tämän 142 tunnin jälkeen ensimmäiset 18 tuntia ovat ylityötä, josta palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna. Sen jälkeisistä tunneista palkka maksetaan 100 %:lla korotettuna.
Kaksiviikkoisjaksolla 91tunnin jälkeen ensimmäisistä 12 tunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100%:lla korotettuna.

Kuvanvalmistus

Säännöllisen työn ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on kuvanvalmistamoalalla 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tämän jälkeen tehtävä työ on ylityötä.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Osa-aikaiset
Lisätyötä on työ, joka tehdään osa-aikaisessa työsopimuksessa sovitun työajan ja 40 viikkotunnin välisenä aikana. Sen jälkeen tehtävä työ on ylityötä, josta maksetaan ylityökorvaukset.

Hiusala

Säännöllisen työn ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on Hiusalalla 8 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Tämän jälkeen tehtävä työ on lisätyötä vielä 40 viikkotuntiin asti ja edellyttää työntekijän erillistä suostumusta. Ylityötä on 8 tuntia vuorokaudessa ja/tai 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Osa-aikatyö
Osa-aikaisella työsopimuksella työskentelevä työntekijä, voi kieltojen aikana työskennellä viikossa 40 tuntiin saakka. 37,5 tunnin jälkeen lisätyö edellyttää kuitenkin työntekijän erillistä suostumusta.

Työpaikalla voi olla käytössä työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Suomen Kansallisooppera

Työpaikalla on käytössä erilaisia työaikamuotoja. Kunkin työaikamuodon säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä.

Pääsääntöisesti ylityötä on työ, jota tehdään säännöllisen työvuoron ja/tai säännöllisen viikkotyöajan lisäksi.
Muissa tapauksissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Apteekki

Apteekin säännöllinen työaika on 115 tuntia/ 3 viikossa, ellei muuta periodia ole sovittu käytettäväksi.

Vuorokautinen ylityö syntyy tehtäessä yli 9-tuntisia päiviä tai yli 10-tuntisia päiviä, jos työpaikkakohtaisesti on sovittu muusta työaikajärjestelmästä. Yli 9 tuntia/ 10 tuntia vuorokaudessa tehdystä työstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50%:lla korotettu palkka ja seuraavilta 100%:lla korotettu palkka.

Viikkoylityö syntyy viikon työtuntien ylittäessä vielä 48 tuntia tai 56 tuntia (jos sovittu viikoittaisen vapaa-ajan siirtämisestä edelliselle tai seuraavalle viikolle) saman viikon mahdollisten vuorokautisten ylityötuntien vähentämisen jälkeen. Viikkoylityötunnit korvataan 50%:lla korotetulla palkalla.

Periodiylityö syntyy työaikaperiodin kokonaistuntien ylittäessä vielä periodin enimmäistuntimäärän (viikkojen lukumäärä x 40 tuntia) mahdollisten vuorokautisten ja viikkoylityötuntien vähentämisen jälkeen. Periodiylityö korvataan maksamalla 20 ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Suomen kansallisteatteri

Työvuorolistaan merkityn säännöllisen työajan lisäksi tehtävä työ on lisätyötä tai ylityötä.

Työpaikalla on käytössä erilaisia työaikamuotoja. Kunkin työaikamuodon säännöllisen viikkotyöajan ylittävä työ on ylityötä.
Vuorokautista ylityötä on työ, joka tehdään työaikalain mukaisen säännöllisen vuorokautisen enimmäistyöajan (8t) lisäksi.

Näytäntötyöntekijöiden säännöllinen työaika on työvuoroluetteloon merkitty työvuoro.

Vuosittaista ylityötä on työ, joka tehdään vuosittaisten työpäivien ja vuosittaisten työtuntien lisäksi. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen ylityökieltotilanteessa katsotaan tapauskohtaisesti.

Käytössä voi olla myös työajan tasoittumisjärjestelmä, jossa viikkotyöaika ei rajoitu edellä mainittuihin enimmäistyöaikoihin, vaan työaika voi joustaa järjestelmän puitteissa määriteltyjen tasoittumisjaksojen sisällä. Näissä tilanteissa ylityön määräytyminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-1H4

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-1H4

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme