Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 26.06.2023

Huumetesti ennen työsuhteen alkua tai sen aikana

Työnantajalla on oikeus tietyissä tapauksissa pyytää tehtävään valitulta henkilöltä tai työntekijältä huumausainetestiä koskeva todistus.

Työnantajan tulee hakumenettelyn yhteydessä ilmoittaa työnhakijalle, jos valituksi tulleelta on tarkoitus pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Työnhakijalla ei ole velvollisuutta todistuksen toimittamiseen, mutta työnantajalla on oikeus jättää valitsematta hakija, joka ei toimita todistusta työnantajalle.

Työnantajalla on oikeus pyytää tehtävään valitulta henkilöltä huumausainetestiä koskeva todistus, jos työntekijän tarkoitus on toimia tehtävissä, jotka vaativat

  • tarkkuutta
  • luotettavuutta
  • itsenäistä harkintakykyä
  • hyvää reagointikykyä.

Lisäksi työtehtävien on oltava sellaisia, että niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi

  • vaarantaa työntekijän tai toisen ihmisen hengen
  • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
  • vaarantaa liikenneturvallisuutta
  • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
  • vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen tietoturvallisuutta ja siten aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
  • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

Huumausainetestiä koskeva todistus

Työntekijä toimittaa työnantajalle työterveyshuollossa tehdyn huumausainetestiä koskevan todistuksen itse. Siitä saa ilmetä vain, että työntekijälle on tehty huumausainetesti, ja onko hän käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt.

Huumausainetestiä koskeva tieto on arkaluonteinen terveydentilaa koskeva tieto, ja sen käsittelyä ja säilytystä koskee samat rajoitukset kuin muitakin terveydentilaa koskevia tietoja.

Testattu voi riitauttaa positiivisen testituloksen ja vaatia B-näytteen analysointia 30 päivän kuluessa varmistetusta positiivisesta testituloksesta.

Huumetesti työsuhteen aikana

Jos työntekijän työnkuva muuttuu työsuhteen aikana niin, että huumausainetodistuksen edellytykset täyttyvät, työnantaja voi pyytää todistusta. Jos työntekijä ei toimita huumausainetodistusta, seurauksena voi olla varoitus tai työsuhteen päättäminen.

Jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista, työnantaja voi velvoittaa työntekijän huumausainetestiin työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi.

Työtehtävien tulee edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi työtehtävien hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena joko vaarantaisi vakavasti jonkun ihmisen hengen tai terveyden tai voisi aiheuttaa muuta merkittävää vahinkoa. Kriteerit ovat ankarammat kuin työhönottotilanteessa.

Lisäksi työnantaja voi velvoittaa positiivisen testin antaneen, hoitoon sitoutuneen työntekijän kontrollitestaukseen.

Päihdeohjelma

Työterveyshuoltolain mukaan huumetestauksia ei voi suorittaa ilman kirjallista päihdeohjelmaa, joka on laadittu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Päihdeohjelma sisältää työpaikan käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Työpaikalla on yhteistoiminnassa määriteltävä ne tehtävät, joissa huumausainetodistusta pyydetään tai edellytetään. Mainitut työtehtävät on myös kirjattava työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Pelkästään työnantajan tarve selvittää henkilöstön yleistä luotettavuutta ei ole hyväksyttävä syy vaatia huumausainetodistusta.

Huumetesti terveystarkastuksessa

Työterveyshuolto voi tehdä huumausainetestin myös työterveyshuoltolain perusteella, esimerkiksi työkyvyn arvioinnin osana. Testin tekemisen tarpeellisuuden määrittelee tällöin työterveyshuolto, ei työnantaja. Työterveyshuolto ei toimita työnantajalle todistusta huumausainetestistä, vaan antaa vain yleisen lausunnon työntekijän työkykyisyydestä ja soveltuvuudesta työhön.

Testaus tässä tarkoituksessa ei edellytä kirjallista päihdeohjelmaa.

Lainsäädäntöä huumetestauksesta 

Haku